สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มหานาม
2. เด็กหญิงวรรณิกา  โพธิสาร
 
1. นางสาวธนาภร  บุญทรง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ผาหยาด
 
1. นางสาวปราณี  ไชยพันโท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรพล  นิสดล
 
1. นายสาคร  ปัญญาใส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภัชญา  ปัญญาใส
 
1. นางสาวปราณี  ไชยพันโท
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โจระสา
2. เด็กหญิงพิชามญช์  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางสาววาสนา  ชาตรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายดาว  มังคละพลัง
2. เด็กหญิงอริสา  โกษา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางสุดาวรรณ  ปัญญาใส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ไชยะนาม
2. เด็กหญิงศศินา  ดำงาม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทานาฤทัย
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ปัญญาใส
2. นางสาววารุณี  ชมอินทร์