สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงสุภา  แก้วเสน่หา
2. เด็กหญิงศิริยากร   ปัตะพี
3. เด็กหญิงสุพิชญา   พรมคุณ
 
1. นางฉวีวรรณ   ฉวีรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   งามสนิท
2. เด็กชายดัศกร   เถาว์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา    หันวิเศษ
2. นางเพิ่มศรี  ศุภกิจ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญรอย
2. เด็กหญิงทัศณี  พรมคุณ
3. เด็กหญิงอริษา  บัาขาว
 
1. นางเพิ่มศรี  ศุภกิจ
2. นายสัตติสุข  ยุทธชนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายศุภกิตต์   หาระสาร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   เจริญรอย
3. เด็กชายโกมินทร์  สมหมาย
 
1. นายเกียรติศักดิ์   สิงสีทา
2. นางวาสนา   บุญเจริญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายพลวัฒน์    ลุนพรม
 
1. นายวีรยุทธ   บุญเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  อุทุม
 
1. นายวีรยุทธ  บุญเจริญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิติยา   รัชพันธ์
2. เด็กหญิงญาติกา   สายตรง
3. เด็กหญิงพรรณนภา    เจริญรอย
 
1. นางเพิ่มศรี   ศุภกิจ
2. นายสันติสุข   ยุทธชนะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายนครินทร์   พรมคุณ
2. เด็กชายศุภวิชญ์   พละพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์   เพ็งอารีย์