สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงฉัตรนภา   ชัยแสนสุข
 
1. นางสาวสุรีย์มาศ   สิริเศวตศิลากุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายฐานันท์ปกรณ์   ลูกบัว
2. เด็กหญิงสุภัทตรา   ขันเพ็ชร
 
1. นางอริยา   อำนาจวงศ์
2. นางทองอินทร์   สิทธิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา    กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงนกแก้ว   อ่อนพา
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์    เจริญศรี
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์   แสนเหลียว
5. เด็กหญิงมีนา    กาดรัมย์
6. เด็กหญิงวิระดา   สุรารัตน์
7. เด็กหญิงสุกัญญา    มั่นแสน
8. เด็กหญิงสุพรรษา   แก้วกันยา
9. เด็กหญิงเมษา   คุณประชา
10. เด็กหญิงเอมอร   ลาดโพธิ์
 
1. นางพิกุล   พิลาสุข
2. นายไพบูลย์   พิลาสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพีรกฤษ  ภววิจารณ์
 
1. นายไพบูลย์   พิลาสุข
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีจันหอม
2. เด็กชายณัฐพล    จูมรี
3. เด็กชายทศพล    คุณประชา
4. เด็กชายนรินทร   อ่อนนุ่ม
5. เด็กชายพชร   ภววิจารณ์
6. เด็กชายอมรรัตน์   บุญหลำ
 
1. นายสมศรี   สิทธิชัย
2. นางสาวนงลักษณ์   สิทธิชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายชาญวิทย์   คุณประชา
2. เด็กชายเจษฎา   กิ่งก้าน
 
1. นายสนธิวัฒก์   เชื้อช้าง
2. นางศิรัญญา    ศรีปราชญ์
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาลิตา   จันทาดี
2. เด็กชายพัชรพล   บัวนาค
 
1. นางพิกุล   พิลาสุข
2. นายไพบูลย์   พิลาสุข