สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงฉัตรนภา   ชัยแสนสุข
 
1. นางสาวสุรีย์มาศ   สิริเศวตศิลากุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายฐานันท์ปกรณ์   ลูกบัว
2. เด็กหญิงสุภัทตรา   ขันเพ็ชร
 
1. นางอริยา   อำนาจวงศ์
2. นางทองอินทร์   สิทธิชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพีรกฤษ  ภววิจารณ์
 
1. นายไพบูลย์   พิลาสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายชาญวิทย์   คุณประชา
2. เด็กชายเจษฎา   กิ่งก้าน
 
1. นายสนธิวัฒก์   เชื้อช้าง
2. นางศิรัญญา    ศรีปราชญ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาลิตา   จันทาดี
2. เด็กชายพัชรพล   บัวนาค
 
1. นางพิกุล   พิลาสุข
2. นายไพบูลย์   พิลาสุข