สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาหมุด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายภาสกร   พรมพุทธา
 
1. นางสุนีย์   มีจันทร์แสง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราพร    วอระคุน
2. เด็กชายธนธรณ์   พรมพุทธา
 
1. นางสุนีย์   มีจันทร์แสง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอารยา   บุญช่วย
2. เด็กชายเอกพงษ์   มาไล
 
1. นางสุนีย์   มีจันทร์แสง