สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วปราณี
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นางสาวอาทิตยา  เทียนอบ
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีระพัฒน์   เทียนอบ
2. เด็กชายอภิรักษ์   บัวสระ
 
1. นายสิทธิชัย   ถาวพัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายทรงยศ  เรืองแสน
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนี  สีสะอาด
2. เด็กหญิงรัญชิดา  บู่คำ
3. เด็กหญิงรุ้งนิภา  วังก๋าใจ
 
1. นางพันนี  ชาหลักคำ