สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แรกเรียง
 
1. นางพรรณี  ชาหลักคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุธินัน  คณาศูนย์
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นชัย
2. นางสาวศศิธร  สอนอาจ
3. เด็กหญิงอารียา  อุ่นชัย
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
2. นางพรรณี  ชาหลักคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. นางสาววันนิสา  มณีภาค
 
1. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยกรณ์  เหลากรม
 
1. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี   อิทธิ์สมพล
2. นางสาวยุวรรณดา   ทองอ่อน
3. นางสาวสุภัสชา   นะเนตร
 
1. นางสาวอัญชลี   ศรชัย
2. นายสิทธิชัย   ถาวรพัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงดิษยา  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงอัญจิดาพร  บุตรสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัญชสา  จูมชัย
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
2. นายสิทธิชัย  ถาวรพัฒน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินวิวัฒน์ผล
2. เด็กชายวิทวัส  จูมไชย
 
1. นางพีรยา  สอนอาจ
2. นางสาวธนาภร  บุญทรง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายพิชิตชัย  ใสสด
2. นายอานนท์  นวนใส
3. นายเวชกร  ท่อทอง
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติธัช   หิมะคุณ
 
1. นายนฤพนธ์   พิเคราะห์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายจักรกฤษ  ดอกจำปา
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ลาเบาะ
3. นายวิทวัส  ใจงาม
4. เด็กชายสนธยา  ดีบุปผา
5. เด็กหญิงสุนิศา  แก้วโสภา
6. เด็กชายสุวัฒน์  คำภานพย์
7. นายอภิวัฒน์  โคตรเจริญ
8. นายโอภาส  โคตรสมบัติ
 
1. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศวตธรรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ธานา
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  แก้วโสภา
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
2. นางพรรณี  ชาหลักคำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ทาก้อน
2. เด็กชายสิทธิชัย  อินทะชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  ชายผา
 
1. นางราตรี  ศรีนวล
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดาพร  สืบโสม
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปพิชญา  สืบโสม