สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สาปัดสี
 
1. นางราตรี  ศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายพสุธา  กิมาลี
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลิชาซ่า  โทนผุย
2. เด็กชายศิริพงศ์  อิทธิ์สมพล
3. เด็กหญิงสิดาพร  จูมไชย
 
1. นางราตรี  ศรีนวล
2. นางสุปราณี  พิเคราะห์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทรดา  แสงอร่าม
2. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมสำลี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพงเหล่า
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
2. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นายชัยกรณ์  เหลากรม
2. เด็กชายณฤทธิ์พงษ์  ฟักแก้ว
 
1. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำภู
2. นางสาวนราภรณ์  แก้วโสภา
3. เด็กชายพีรภัทร   นวนใส
 
1. นางสาวอัญชลี   ศรชัย
2. นายสิทธิชัย   ถาวรพัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  ไวยศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  สินทร
3. เด็กหญิงวันวิสา  จันเพ็ญ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  เคหาวัฒน์
5. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนพุทธา
 
1. นายสิทธิชัย  ถาวรพัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ตุ่นมี
2. เด็กหญิงศิรินาถ  อ่อนสี
 
1. นางพีรยา  สอนอาจ
2. นางสาวธนากร  บุญทรง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ประดับสี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่แต้
3. เด็กหญิงปนัสยา  เรืองโฉม
4. เด็กหญิงมุธิตา  แพงจักร
5. เด็กหญิงวนิดา  ขันสิงห์
6. เด็กหญิงศิริยุพา   นิ่มประพฤติ
7. เด็กหญิงสิริรัฐ  สิมช่วย
8. เด็กหญิงสุจินตนา  ศรีวงศ์
9. เด็กหญิงสุนันทา  เรืองสา
10. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุข
11. เด็กหญิงอภิรญา  คงทน
12. เด็กหญิงอริศรา  บุญโท
13. เด็กหญิงอำพาวัน  วงศ์ภา
14. เด็กหญิงไพลิน  ศรีสุวะ
15. เด็กหญิงไอลิน  อ่อนสุด
 
1. นางภูสวรรค์  หิรัญศรี
2. นางสาวธนาภร  บุญตรง
3. นางสุปราณี  พิเคาะร์
4. นายนฤพนธ์  พิเคาะร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา   ปัดจังหรีด
 
1. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายนฤทธิ์  หาญชัย
 
1. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายอชิตะ  บุญธิ
 
1. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงเดช  ศิริผลา
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศร  หิรัญศรี
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช   หิมคุณ
 
1. นายนฤพนธ์    พิเคราะห์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอภิญญา  พรมธรรม
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวรรณดา  ทองอ่อน
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายอดิศร  หิรัญศรี
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายไวยวิทย์   แก้วโสภา
 
1. นายนฤพนธ์   พิเคราะห์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   อ่อนสุด
 
1. นายนฤพนธ์   พิเคราะห์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงยศ  เรือนแสน
2. เด็กชายพงศกร  เนื้อนา
3. เด็กชายมงคลชัย  สนธิ์หา
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ขวัญชุนู
5. เด็กชายอนุสรณ์  อ้วนทูล
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
2. นายสิทธิชัย  ถาวรพัฒน์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองผุย
2. เด็กชายนรินทร์  หาญชัย
3. เด็กชายรพีภัทร  มีเที่ยง
4. เด็กชายสุรชัย  อิ่มใจ
5. เด็กชายเจษฎาภร  ทองจันทร์
6. เด็กชายโอภาส  โคตรสมบัติ
 
1. นายอนุชิต  อินทร์หอม
2. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงนราภรณ์  แก้วโสภา
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยุตวัน
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
2. นางพรรณี  ชาหลักคำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายจิรเดช  บุนชิด
2. เด็กชายอดิเทพ  นวนใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางราตรี  ศรีนวล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรวัส  ศรีนุติยานันท์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ใจนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี  ศิริผลา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สัตย์ธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรฟ้า  เคนสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุษยา  ทองลิ่มสุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางสาวมะลิดา  รอบรู้
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  พุทธรอด
2. เด็กหญิงพจนีย์  มีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายอนุชิต  อินทร์หอม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรากรณ์  อ่อนคำลุน
2. นางสาววลิดา   พึ่งบารมี
3. นางสาวสุรินดา   พันธ์พงษ์
 
1. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
2. นางพรรณี  ชาหลักคำ
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภังกร  ท่อทอง
 
1. นายสิทธิชัย  ถาวรพัฒน์
 
32 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพร  เรืองสา
2. เด็กหญิงวริสา  พันธ์พงษ์
 
1. นางพีรยา  สอนอาจ
2. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุลริณี  วงศ์ดี
 
1. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงสกัญญา  ลักษิตานนท์
 
1. นางราตรี  ศรีนวล
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วไพรินทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพิมชนก  ชัยรถ
 
1. นางสุปราณี  พิเคราะห์
2. นางวิภาวดี  วงศ์มั่น
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันโท
2. เด็กหญิงสุมาลัย  สุวรรณกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นางวิภาวดี  วงศ์มั่น
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา  ทองลิ่มสุด
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรชานนท์  อ่อนสุด
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์  โพธิคำภา
 
 
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรปวิทย์  วรรณบุตร
2. เด็กชายกฤษฎา  วัฒนาราช
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินวิวัฒน์ผล
4. เด็กชายจักรพงษ์  สุภาษร
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  กุลวงษ์
6. เด็กหญิงจุไรวรรณ  วัฒนาราช
7. เด็กหญิงธารารัตน์  มังคละพลัง
8. เด็กหญิงนริศรา  พุทธวงษ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  พรมเพ็ญ
10. เด็กหญิงพรไพลิน  แพงจักร์
11. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นันทะวงษ์
12. เด็กหญิงมิรันตี  แพงจักร์
13. เด็กชายรชานนท์  อ่อนสุด
14. เด็กหญิงวันนิดา  มณีภาค
15. เด็กหญิงวารี  โคตรวันทา
16. เด็กชายวุฒินันท์  โพธิ์คำภา
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุปผา
18. เด็กชายศุภชัย  เรืองชัยยศ
19. เด็กชายสิริชัย  เหล่าชัยวงค์
20. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ร้อยเอ็ด
21. เด็กหญิงสุพินพร  สีสะอาด
22. นางสาวสุภัชชา  นะเนตร
23. เด็กหญิงสุมิตรา  ประสานศรี
24. เด็กหญิงสุวรรณี  ตุ่นมี
25. นายสุวัฒน์  คำภานพย์
26. เด็กชายสุวิชชา  ผลจันทร์
27. เด็กหญิงอภิญญา  พรมธรรม
28. เด็กชายเจษฎา  ทองลิ่มสุด
29. เด็กชายเดชชัย  ชินวิวัฒน์ผล
30. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สีทน
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
3. นางพีรยา  สอนอาจ
4. นางสาวธนาภร  บุญทรง
5. นางสุปรานี  พิเคราะห์
6. นางภูสวรรค์  หิรัญศรี
7. นายแสงทอง  นนท์ศิลา