สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุทุม
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงแพรไหม  กลิ่นหอม
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัลญา  บุญชู
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาริษา  ชิณกะธรรม
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โมฮัมมัด
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แอดไธสง
3. เด็กหญิงพรมณี  โสสิงห์
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางสุมาลี  สุภาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์เคน
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางสุมาลี  สุภาว์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายศิริชัย  ศิริทิพย์
2. เด็กชายไชยา  เจริญพานิช
 
1. นายชยทัต  ดีเลข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์   เคนงาม
2. เด็กชายสิตพล   สุธรรมวงศ์
 
1. นายกิตติชัย   บุรัสการ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐยศ   ประดิษฐ์ทรัพย์
2. เด็กชายอนุสรณ์   ใจใหญ่
 
1. นายกิตติชัย   บุดดาแพน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ
 
1. นางสาวอทิตยา  ไชยโกฏิ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.7 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรมหาชัย
2. เด็กชายภานุพัฒน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวอทิตยา  ไชยโกฏิ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงยุจิรา  ศุภโคตร
2. เด็กหญิงอาภัสดา  โรจนอุฬาร
 
1. นายกณวรรธน์  นาแถมทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมา  มาแจ่ม
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา   บุญลา
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  ไชยโอชะ
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชิดา  ดาพาโย
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายจุลจักร  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายมงคล  วงไชยา
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางสาวจุไรรัตน์  ภาษารี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงแสงมณี  ขันบุตรศรี
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายคัมภีร์  สุภโครต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  พาเหม
3. เด็กหญิงนภัสสร  คำพิลา
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
2. นางสุมาลี  สุภาว์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธีระเดช   สมบูรณ์
 
1. นางสาววิภาพร   นาคทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมินตา  ชาภักดี
 
1. นายนิพล  ภาษารี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงเอมอร   พิพัฒน์
 
1. นางสาววิภาพร   นาคทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรธิดา   รักคำ
 
1. นางสาววิภาพร   นาคทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายสินชัย   บุญศรี
 
1. นางสาววรรณภา   บุญกล้า
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชาญสมร
 
1. นางสาววรรณภา  บุญกล้า
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  ขันสิงห์
 
1. นางสาวเมธิยา  ดาเหลา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงค์เวียน
2. เด็กชายพิทักษ์  ปัญญาคล่อง
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  มูลสิน
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางรังสิมา  สูงสง่า
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  ขันจันทา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองลือ
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางเมธิญา  ดาเหลา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สืบพงษ์เสือ
2. เด็กชายเพชรรัตน์  สมตัว
 
1. นางสาวเพชรลดา  จันเพ็ง
2. นายกิตติชัย  บุรัสการ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรุทธิ์  เพชรพันธ์
2. เด็กชายพัณณวัฒน์  โกมลพันธ์
3. เด็กชายยงยุทธ  เหล่าสิงห์
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางสาวจุไรรัตน์  ภาษารี