สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาริษา  ชิณกะธรรม
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์เคน
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางสุมาลี  สุภาว์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายศิริชัย  ศิริทิพย์
2. เด็กชายไชยา  เจริญพานิช
 
1. นายชยทัต  ดีเลข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.7 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรมหาชัย
2. เด็กชายภานุพัฒน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวอทิตยา  ไชยโกฏิ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงยุจิรา  ศุภโคตร
2. เด็กหญิงอาภัสดา  โรจนอุฬาร
 
1. นายกณวรรธน์  นาแถมทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายคัมภีร์  สุภโครต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  พาเหม
3. เด็กหญิงนภัสสร  คำพิลา
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
2. นางสุมาลี  สุภาว์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธีระเดช   สมบูรณ์
 
1. นางสาววิภาพร   นาคทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงเอมอร   พิพัฒน์
 
1. นางสาววิภาพร   นาคทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรธิดา   รักคำ
 
1. นางสาววิภาพร   นาคทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สืบพงษ์เสือ
2. เด็กชายเพชรรัตน์  สมตัว
 
1. นางสาวเพชรลดา  จันเพ็ง
2. นายกิตติชัย  บุรัสการ