สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัลญา  บุญชู
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โมฮัมมัด
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แอดไธสง
3. เด็กหญิงพรมณี  โสสิงห์
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางสุมาลี  สุภาว์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์   เคนงาม
2. เด็กชายสิตพล   สุธรรมวงศ์
 
1. นายกิตติชัย   บุรัสการ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ
 
1. นางสาวอทิตยา  ไชยโกฏิ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมา  มาแจ่ม
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา   บุญลา
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  ไชยโอชะ
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชิดา  ดาพาโย
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายจุลจักร  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายมงคล  วงไชยา
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางสาวจุไรรัตน์  ภาษารี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงแสงมณี  ขันบุตรศรี
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมินตา  ชาภักดี
 
1. นายนิพล  ภาษารี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายสินชัย   บุญศรี
 
1. นางสาววรรณภา   บุญกล้า
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชาญสมร
 
1. นางสาววรรณภา  บุญกล้า
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงค์เวียน
2. เด็กชายพิทักษ์  ปัญญาคล่อง
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  มูลสิน
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางรังสิมา  สูงสง่า
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  ขันจันทา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองลือ
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางเมธิญา  ดาเหลา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรุทธิ์  เพชรพันธ์
2. เด็กชายพัณณวัฒน์  โกมลพันธ์
3. เด็กชายยงยุทธ  เหล่าสิงห์
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางสาวจุไรรัตน์  ภาษารี