สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ประทุมวงค์
 
1. นางนวลฉวี  ทานุกลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ราชเสนา
 
1. นางนวลฉวี  ทานุกรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเขมิกา   ขามก้อน
 
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑากรณ์  วิเทียนเทียบ
2. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  ผาหยาด
3. เด็กหญิงนาฎฤดี  ชาวตระการ
4. เด็กหญิงปวีณา  มาประสม
5. เด็กหญิงวรรณวิกา  โลมจันทร์
 
1. นายรักชาติ  วันหลัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   คืนดี
2. เด็กหญิงเขมิกา  ขามก้อน
 
1. นายศิริศักดิ์   วงเวียน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติทัศน์  กันแตง
2. เด็กชายณัฐพล   คันทะจันทร์
3. เด็กหญิงธิดาลัย  ใจประดิษฐ์
4. เด็กชายปัญณวิช  สายสี
5. เด็กหญิงพรพรรณ  วงศ์แหวน
6. เด็กชายภูริภัทร  นามโสม
7. เด็กหญิงรมิดา  สายสี
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ชุมนวล
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประทุมวงค์
10. เด็กชายอาฤทธิ์  สีลาลัย
 
1. นางประไพ   พูลภาพ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายปิยพงษ์  ก่ำดำ
2. เด็กชายวรากร   เทพบัวพา
3. เด็กชายอลงกรณ์  อรอินทร์
 
1. นางสาวมลเทียร   ศรีกุลวงค์
2. นายรักชาติ   วันหลัง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ไทยทวี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญยัง
3. เด็กหญิงสุภัทศร  สมมุติศรี
 
1. นางสาวมลเทียร   ศรีกุลวงค์
2. นายรักชาติ  วันหลัง