สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ประทุมวงค์
 
1. นางนวลฉวี  ทานุกลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ราชเสนา
 
1. นางนวลฉวี  ทานุกรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑากรณ์  วิเทียนเทียบ
2. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  ผาหยาด
3. เด็กหญิงนาฎฤดี  ชาวตระการ
4. เด็กหญิงปวีณา  มาประสม
5. เด็กหญิงวรรณวิกา  โลมจันทร์
 
1. นายรักชาติ  วันหลัง