สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติทัศน์  กันแตง
2. เด็กชายณัฐพล   คันทะจันทร์
3. เด็กหญิงธิดาลัย  ใจประดิษฐ์
4. เด็กชายปัญณวิช  สายสี
5. เด็กหญิงพรพรรณ  วงศ์แหวน
6. เด็กชายภูริภัทร  นามโสม
7. เด็กหญิงรมิดา  สายสี
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ชุมนวล
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประทุมวงค์
10. เด็กชายอาฤทธิ์  สีลาลัย
 
1. นางประไพ   พูลภาพ