สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สีหนองหู
 
1. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  โสมสุด
 
1. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา    เคนบุญ
2. เด็กหญิงภควดี    พื้นผา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   เข็มสีดา
 
1. นางผ่องพรรณ    จันทะเนตร
2. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกฤษดา   เคนบุญ
2. เด็กชายนิธิ   ศรีเลิศ
 
1. นางผ่องพรรณ   จันทะเนตร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมแดง
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำกุณา
 
1. นายสุจินต์  บุญศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ธิศาเวช
 
1. นางศักดา   แก้วชิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงอาธิตยา   สี่เหลี่ยมงาม
 
1. นายศักดา   แก้วชิณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา   ขจรเดช
 
1. นายศักดา   แก้วชิณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายศตวรรษ   ผารัตน์
 
1. นางศักดา   แก้วชิน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงมลธิรา  รักไทย
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พิมพ์พัน
3. เด็กชายอัครเดช  ขันจันทา
 
1. นางสาวพนารัตน์  นาสูงชน
2. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สีหนองหู
2. เด็กหญิงมลธิรา  รักไทย
 
1. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธ์โบ
2. เด็กหญิงชไมพร   ตุ่นต้น
3. เด็กหญิงวิมลทิพย์   เตชะอิง
 
1. นางสาวเจนิวา   สุทธิสา
2. นางผ่องพรรณ   จันทะเนตร