สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สีหนองหู
 
1. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  โสมสุด
 
1. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา    เคนบุญ
2. เด็กหญิงภควดี    พื้นผา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   เข็มสีดา
 
1. นางผ่องพรรณ    จันทะเนตร
2. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมแดง
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำกุณา
 
1. นายสุจินต์  บุญศักดิ์