สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ธิศาเวช
 
1. นางศักดา   แก้วชิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายศตวรรษ   ผารัตน์
 
1. นางศักดา   แก้วชิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงมลธิรา  รักไทย
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พิมพ์พัน
3. เด็กชายอัครเดช  ขันจันทา
 
1. นางสาวพนารัตน์  นาสูงชน
2. นางทรงจิต  ภาระเวช
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธ์โบ
2. เด็กหญิงชไมพร   ตุ่นต้น
3. เด็กหญิงวิมลทิพย์   เตชะอิง
 
1. นางสาวเจนิวา   สุทธิสา
2. นางผ่องพรรณ   จันทะเนตร