สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ศรีสว่าง
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์เคน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริประภา  อู่ไทย
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์เคน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายดนัย  ไผ่แก้ว
2. เด็กหญิงแก้วมนัส  ทองใส
 
1. นางบังอร  สุภโคตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัสสร  โนนสูง
2. เด็กหญิงมัสยา  ทองปลาย
 
1. นางสาวสุพรรณษา  รอบรู้ดี
2. นางนิภาพรรณ์  ชัยชิต
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายนพพิจิตร  กำทอง
2. เด็กหญิงนภาพร  แดงโสภา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พาแก้ว
 
1. นางนิภาพรรณ์  ชัยชิต
2. นางสาวภัทราพร   คนขยัน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุญสิตา   โสมเกตรินทร์
2. เด็กหญิงพร   ปุยฝ้าย
3. เด็กหญิงอุรา   ใจคิด
 
1. นางสาวนิภาพร   พูลทวี
2. นางสาวมุกดา   ผาหยาด