สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปามุทา
 
1. นางสาวสุพรรณษา  รอบรู้ดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงมุชิตา  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วิชัยศรี
3. เด็กหญิงศุภางคณิต  อังกุญศรี
 
1. นางสาวสุพรรณษา  รอบรู้ดี
2. นางนิภาพรรณ์  ชัยชิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยราช  บุตดีอ้วน
2. นางสาวศิริประภา  อู่ไทย
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์เคน
2. นางสาวนภาพร  ใจคิด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย   สุภาพ
2. เด็กชายวิริยะ   ปามุทา
 
1. นางสาวมุกดา  ผาหยาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขัตติพงษ์   ทางชอบ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   คำแดงสด
 
1. นางสาวนิภาพร   พูลทวี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริมล  บุตรวงศ์
2. เด็กชายสนชยา  เหล่าจำปา
 
1. นางกุลธนันท์  สุดหล้า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพัทร  แฝงเมืองคุก
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลาเบิกบาน
 
1. นางกุลธนันท์  สุดหล้า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพสา   พันแสน
 
1. นายเด่นชัย   ภูผากัมปนาท
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปามุทา
2. เด็กหญิงศุภางคณิต  อังกุสะศรี
 
1. นางสาวภัทราพร  คนขยัน
2. นางสาวสุพรรณษา  รอบรู้ดี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายสุขทวี   แสงใสแก้ว
2. เด็กชายอดุลวิทย์   ภู่สำเภา
3. เด็กชายไชยณรงค์   มิ่งขวัญ
 
1. นางนิภาพรรณ   ชัยชิต
2. นางสาวสุพรรณษา   รอบรู้ดี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี