สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาจ่าย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ท่องเที่ยว
 
1. นางณัฐวรา   อัจฉฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรลัดดา   ทองวิบูลย์
 
1. นางณัฐวรา   อัจฉฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายพชร   เล็งสิทธิ์
2. เด็กชายวีรภาพ   ศรีคำดี
3. เด็กชายศราวุธ   โฉมมา
 
1. นางยูถิกา   ยึดวงศ์