สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุขนวล
2. เด็กชายเดชาวัต   ทองศรี
 
1. นายควรคิด   ศุภกิจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงธมัฐพร   พลศักดิ์
 
1. นางอรวรรณ   พึ่งภพ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์    หาระสาร
2. เด็กหญิงปวีณา   พรมคุณ
3. เด็กหญิงอานันตยา    ทองเกลี้ยง
 
1. นายประนอม    ริ้วทอง
2. นางรังสิมา   พลศักดิ์