สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงนันทิดา  บรรทุปา
2. เด็กชายเจษฎา  ชายผา
 
1. นางรุ่งฤดี  ทองคำชม
2. นางสาวชรินทิพย์  ทานุมา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงวัลภา  โจระสา
 
1. นางสาวหทัยนุช  นนทะวิชัย
2. นางสาวสมพร  เกษทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กชายเจษฎา  เหลาผา
 
1. นายพิกุล  โกศัลวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองทา
 
1. นางกมลฉัตร   บุษบงก์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทองน้อย
 
1. นางกมนฉัตร   บุษบงก์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์ดา   โพธิ์ชัย
 
1. นางกมนฉัตร   บุษบงก์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงนฤมล   ชมพันธ์
 
1. นางกมนฉัตร   บุษบงก์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติ  ศรีวัฒน์
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  จันทมาศ
3. เด็กหญิงณัฐพร  ทองนำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคำ
5. เด็กหญิงธิตินันท์  แสนคูณ
6. เด็กหญิงนิชนันท์  น้อยคำตัน
7. เด็กชายพิพัฒน์  จักรหล้า
8. เด็กหญิงลลิตา  ศรีวัฒน์
9. เด็กหญิงลลิตา  จูมลี
10. เด็กหญิงศิรินภา  นาคะวงศ์
11. เด็กชายอนุสรณ์  ดวงคำ
12. เด็กหญิงอนุสรา  นาคำ
13. เด็กหญิงอิลาวัณ  โคตุเคน
14. เด็กหญิงแพรทอง  พาสุข
 
1. นางสาวหทัยนุช  นนทะวิชัย
2. นางรุ่งฤดี  ทองคำชุม
3. นางฌานิกา  อุปรีที
4. นางสาวสมพร  เกษทอง
5. นางกมลฉัตร  บุษบงก์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีหาราช
2. เด็กหญิงอนงค์  เหมือนนนท์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   อริยะ
 
1. นายวีระศักดิ์  แก่นสาร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา   ทานุมา
2. เด็กหญิงพรชิตา   ชารีรักษ์
3. เด็กหญิงอนงค์   เหมือนนนท์
 
1. นายวีระศักดิ์   แก่นสาร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุมภูนุช   เต้าทอง
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย   กลั่นเจ๊ก
3. เด็กหญิงเมวิณี   แสงชมภู
 
1. นางสาวชรินทิพย์   ทานุมา
2. นางรุ่งฤดี ทองคำชุม  ทองคำชุม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย   ไทรคำ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ฝักฝ่าย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ทองแรง
 
1. นางสาวหทัยนุช   นนทะวิชัย