งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) group7 1. เด็กชายภูตะวัน    ทีเขียว
2. เด็กหญิงอรุณรัศมี    หนาแน่น
1. นางสาวจิรัชญา    พวงจำปา
2 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง group4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ชายผา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สุมาลี
1. นายสมบัติ    วงศ์บุรัชการ
3 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน group12 1. เด็กชายกรชนก    เพชรนก
2. เด็กชายธนมดี    จิตรมา
1. นายพงษ์มนัส    อินทะวงษ์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) group10 1. เด็กชายอภิรักษ์    โจระสา
2. เด็กชายศรัทธา    นามจันทร์
1. นางสาววรรณงาม    มาระครอง
5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ group11 1. เด็กชายกฤษณะ    ปัตธรรมมา
2. เด็กหญิงเทพอักษร    พันเดช
1. นายวิศิษย์    ใชญัน
6 โรงเรียนแอมเจริญ group2 1. เด็กชายนัตตวุฒิ    ปัตตะวงค์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์    ชื่นจิตร
1. นางนริศรา    อินทรเทศ
7 โรงเรียนบ้านดงบัง group9 1. เด็กหญิงนฤมล    โขงวงศ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ใจแก้ว
1. นายปรมา    เยาวบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................