งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนงัว group8 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    บุญทรง
2. เด็กหญิงอรัญญา    ลีลา
3. เด็กชายวัฒนา    บุญทรง
1. นางศิวาภรณ์    พรมสีใหม่
2. นางสาวอรดี    ทาลา
2 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ group4 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ไม้น้อย
2. เด็กหญิงพัชราพร    บุญพรม
3. เด็กหญิงนภาพร    กิจการ
1. นางสาวกัญญาณี    พรหมจรรย์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ    อินทร์สา
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด group18 1. เด็กหญิงแสงเดือน    สุดเนตร
2. เด็กชายปฏิพร    วงค์กลม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    พิศมัย
1. นางจินตนา    บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว    คนสัน
4 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ group18 1. เด็กหญิงชาลิสา    คำภู
2. นางสาวนราภรณ์    แก้วโสภา
3. เด็กชายพีรภัทร    นวนใส
1. นายสิทธิชัย    ถาวรพัฒน์
2. นางสาวอัญชลี    ศรชัย
5 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กหญิงนัฐลดา    เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    ห่อดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา    วามะขันธ์
1. นางพิกุล    คุณพาที
2. นางสาวสุภาดา    วงษ์สุนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................