งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ group14 1. เด็กชายศุภโชค    สีแหล้
2. เด็กชายโยธิน    พุฒโสม
3. เด็กชายวิชิต    ป้องอุทา
1. นายจิระเดช    พุฒโสม
2. นางพัทยา    แสนทวีสุข
2 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ group11 1. เด็กหญิงกุลศิริ    ชายแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์    วามะเกษ
3. เด็กหญิงจิตรลดา    จันทร์ถาวร
1. นางสาวรชยา    วิเศษสังข์
3 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) group7 1. เด็กหญิงณัฐตยา    สีหานาม
2. เด็กหญิงวาจา    ชะโกฎ
3. เด็กชายวรพล    ทาบุดดา
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สีหาพงษ์
2. นางนวลจันทร์    สีหาพงษ์
4 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา group1 1. เด็กชายอนุชา    พิมพ์สาร
2. เด็กชายพงษกร    พันธุ
3. เด็กชายอดิศร    ส่องแสง
1. นางสาวไมตรี    พสุนนท์
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ group19 1. เด็กหญิงจิราพร    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงกานต์สิริ    สมคิด
3. เด็กหญิงธันยพร    แก้วโท
1. นางสาวภัทราภรณ์    สาเกตุ
2. นางสุจิตรา    ต้นวงค์
6 โรงเรียนบ้านนาขาม group12 1. เด็กหญิงวรัชยา    พวงศรี
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ์    ไชยคราม
3. เด็กหญิงพนัดดา    ไชยโอชะ
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
2. นางลัดดาวัลย์    พวงศรี
7 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน group9 1. เด็กหญิงกมลชนก    เรืองแสน
2. เด็กหญิงศิริผล    กุมแก้ว
3. เด็กชายนิติกร    หมื่นหล้า
1. นางสาวณรัธน์นันท์    สันลักษณ์
8 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง group10 1. เด็กชายธนดล    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุธิตา    พามา
3. เด็กหญิงปัณทารีย์    ประสาจันทร์
1. นายไพศาล    ใจเดี่ยว
9 โรงเรียนบ้านนาม่วง group15 1. เด็กหญิงชาลินี    เข็มสีดา
2. เด็กชายเอกพล    ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงทิตยา    ศรีพรมมา
1. นางสาวจินตนา    แก้วพวง
2. นางสาววิไลภรณ์    หอมจำปา
10 โรงเรียนบ้านโพนเมือง group2 1. เด็กหญิงนิพาดา    กุลบุตร
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีหมอก
3. เด็กชายธณรัฐ    สิงห์คำ
1. นางกนกพร    สุขประเสริฐ
11 โรงเรียนบ้านนาคิแลน group8 1. เด็กหญิงมุธิตรา    แลดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ลูกศร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    รูปช้าง
1. นายชัยณรงค์    ใจเดี่ยว
2. นางสาววัชราภรณ์    พิลาบุตร
12 โรงเรียนบ้านนาชุม group16 1. เด็กชายกฤษฎา    เคนบุญ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    เข็มสีดา
3. เด็กหญิงภควดี    พื้นผา
1. นางทรงจิต    ภาระเวช
2. นางผ่องพรรณ    จันทะเนตร
13 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ group4 1. เด็กหญิงนันทนา    ทิลาธรรม
2. เด็กหญิงรติยาภรณ์    บุญพรม
3. เด็กชายภูวดล    อบบุญ
1. นางสาวกัญญาณี    พรหมจรรย์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ    อินทร์สา
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด group18 1. เด็กหญิงสุดาภา    นาชัยดี
2. เด็กหญิงปิยพร    มณีสาย
3. เด็กชายปิติ    ไชยะโอชะ
1. นางจินตนา    บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว    คนสัน
15 โรงเรียนตระการพืชผล group6 1. เด็กหญิงประภัสสร    เงาแจ้ง
2. เด็กหญิงปิยมาศ    จันทอง
3. เด็กหญิงภัทราพร    รูปช้าง
1. นางสาววราพร    วิลาบุตร
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร group13 1. เด็กหญิงเทียบทอง    หนองแคน
2. เด็กหญิงอาริยา    กุลโชติ
3. เด็กหญิงนราทิพย์    มาศขาว
1. นางสาวประภาพร    บัวถา
2. นางเขียนพร    วงศ์กัณหา
17 โรงเรียนเขมราฐ group17 1. เด็กชายพฤฒิวุฒิ    ยุทธชนะ
2. เด็กชายสมปอง    สายโสภา
3. เด็กชายเจษฎาบดินทร์    พันพิลา
1. นางสาวธนกร    โปรยทอง
2. นางปานรดา    เย่ายวน
18 โรงเรียนบ้านฮี group5 1. เด็กชายกฤษณ    สีสำรวม
2. เด็กชายธีระพงษ์    พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ท่าหาร
1. นางวัลลภา    พันธ์สุวรรณ
19 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย group3 1. เด็กหญิงวราพร    สิงห์คำ
2. เด็กหญิงชลิตา    อานนท์
3. เด็กหญิงธันยธร    ศรีประเสริฐ์
1. นายปัญญา    ใจเอื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................