งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง group18 1. เด็กหญิงเนื้อทอง    รางเงิน
2. เด็กหญิงดวงกมล    มีชัยเกษตรสิน
3. นายรักเกียรติ    สีสา
1. นางสาวพัชศิริ    ภาระวัน
2 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา group19 1. เด็กชายอานุภาพ    บุตรลา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชูสกุล
3. เด็กชายโชคชัย    จักรหล้า
1. นางสาวชรินทิพย์    ทานุมา
2. นางรุ่งฤดี    ทองคำชุม
3 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) group7 1. นางสาวชลิตา    สุพรม
2. นางสาววรรณิดา    คำทา
3. เด็กชายบาส    แก่นจำปา
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สีหาพงศ์
2. นางนวลจันทร์    สีหาพงศ์
4 โรงเรียนบ้านหนองผือ group19 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พวงเพชร
2. เด็กหญิงภานุมาส    บุญมาก
3. เด็กหญิงปิยะดา    แก้วผัด
1. นางสุจิตรา    ต้นวงศ์
5 โรงเรียนบ้านหนองนกทา group19 1. เด็กชายสุกฤษฏ์    ส่วนบุญ
2. เด็กหญิงสุชานรี    ชินดา
3. เด็กหญิงนัฐพร    สิงห์ษา
1. นางดวงธนพร    สุวรรณพิมพ์
6 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง group18 1. นางสาวศิริรัตน์    ทานาฤทัย
2. นางสาวพิมพ์นิภา    แดงโสภา
3. เด็กชายชิณวัตร    บุดดี
1. นางมัลลิกา    สีมั่น
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
7 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม group18 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    จารุตัน
2. เด็กชายวัชระ    ชูชาติ
3. เด็กชายเอกรินทร์    พาพันธ์
1. นายนรินทร์    รองเมือง
8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง group2 1. เด็กชายปริญญา    แย้มงาม
2. เด็กหญิงบุญหลง    เรืองอ่อน
3. เด็กหญิงพรรษามณี    สุยังกุล
1. นางกาญจนา    กุลบุตร
9 โรงเรียนบ้านโสกชัน group13 1. เด็กหญิงสมฤทัย    คุณพาที
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    คุณด้วง
3. เด็กชายเจษฎาพร    คัสสดี
1. นางชื่นนภา    จอมหงษ์
2. นางทิพรัตน์    ศรีนิล
10 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ group18 1. นางสาวสุภัสชา    นะเนตร
2. นางสาวณัฐวดี    อิทธิ์สมพล
3. นางสาวยุวรรณดา    ทองอ่อน
1. นายสิทธิชัย    ถาวรพัฒน์
2. นางสาวอัญชลี    ศรชัย
11 โรงเรียนบ้านไทรงาม group16 1. เด็กหญิงบุษบา    แก้วเนตร
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    พิมพ์กาล
3. เด็กหญิงพรพรรณ์    มิตรปราณ
1. นายสุรสิทธิ์    หมั่นกิจ
2. นายสุวรรณ    ดวงพิลา
12 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ group13 1. นางสาวทิพย์วิภา    อินนุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย    ด้วงชิณ
3. เด็กหญิงประกาย    สุขสถาน
1. นางสาวปิยพัชร์    กุลบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................