งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 770
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนงัว group8 1. เด็กชายปรมินทร์    หินขาว
2. เด็กชายทักษิณ    บุญทรง
1. นางศิวาภรณ์    พรมสีใหม่
2 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ group11 1. เด็กชายสุริยา    นนพละ
2. เด็กชายทวีศักดิ์    ฤาชา
1. นางวิราวรรณ    บ่อแก้ว
3 โรงเรียนบ้านหนองผือ group19 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ลอยหา
2. เด็กชายศิลปิน    จันทชัย
1. นายพิทักษ์    จำปาวัลย์
4 โรงเรียนบ้านกุศกร group3 1. เด็กชายรหัทชัย    แก้วเนตร
2. เด็กชายธีรดนัย    ไชยรบ
1. นายเกรียงไกร    สาระรัตน์
5 โรงเรียนบ้านนาขาม group12 1. นายโสภณ    บุญจันทร์
2. เด็กชายชินดนัย    เจริญชาติ
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
6 โรงเรียนบ้านคอนสาย group1 1. เด็กชายธนากร    พสุนนท์
2. เด็กชายอภิวัฒน์    บรรจงศรี
1. นางสาวพาณิชย์    ภาระศรี
7 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ group18 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    คำแดงสด
2. เด็กชายขัตติพงษ์    ทางชอบ
1. นางสาวนิภาพร    พูลทวี
8 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง group12 1. เด็กชายวีระชัย    เกษหอม
2. เด็กชายไกรพล    บุญเอนก
1. นายอุทิศ    สร้อยคำ
9 โรงเรียนบ้านคำกลาง group13 1. เด็กชายสันติภาพ    อินทรพิมพ์
2. เด็กชายธนวัฒน์    เพ็งจันทร์
1. นายยุทธยา    มาลาหอม
10 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง group18 1. เด็กชายวิชิต    กุดเหลา
2. นายสุทินัน    พูลทอง
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
11 โรงเรียนบ้านหนองเต่า group7 1. เด็กชายวีรภัทร    ฉลาดล้ำ
2. เด็กชายศิราวุฒิ    เหลาผา
1. นางนวลศรี    จันทร์หงษ์
12 โรงเรียนบ้านนาชุม group16 1. เด็กชายนิธิ    ศรีเลิศ
2. เด็กชายกฤษดา    เคนบุญ
1. นางผ่องพรรณ    จันทะเนตร
13 โรงเรียนบ้านนาพิน group6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ทาวะรัตน์
2. เด็กชายศราวุธ    สมภพ
1. นางสายสุนันท์    อินทะแสง
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด group18 1. เด็กชายวิรัตน์    อ่อนเนตร
2. เด็กชายสุรศักดิ์    อินทร์งาม
1. นางจินตนา    บุญยืน
15 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ group18 1. เด็กชายอภิรักษ์    บัวสระ
2. เด็กชายพีระพัฒน์    เทียนอบ
1. นายสิทธิชัย    ถาวพัฒน์
16 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง group17 1. เด็กชายไวพจน์    แก้วมณีวงค์
2. เด็กชายมงคล    โสภะวัง
1. นายชวลิต    นุกูลการ
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง group16 1. เด็กชายภัทรพล    ภูอ่าง
2. เด็กชายพรชัย    มีบุญ
1. นายปฏิธาน    บัวทอง
18 โรงเรียนบ้านกาบิน group10 1. เด็กชายสรศักดิ์    สีแปลก
2. เด็กชายวัฒนา    สีแปลก
1. นายเฉลิมพัฒน์    พรมจันทร์
19 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ group15 1. เด็กชายอนุสรณ์    ใจใหญ่
2. เด็กชายณัฐยศ    ประดิษฐ์ทรัพย์
1. นายกิตติชัย    บุดดาแพน
20 โรงเรียนบ้านบาก group19 1. เด็กชายชาญณรงค์    หมั้นดี
2. เด็กชายไกรพล    บุญเอนก
1. นายกิตติพงษ์    จุรุเทียบ
21 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ group13 1. นายวัฒนา    พิมพ์พรมมา
2. เด็กชายอติวิชญ์    พันธ์ขัน
1. นางสาวปิยพัชร์    กุลบุตร
22 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พิทักษ์
2. เด็กชายเอกภพ    พรหมกาญจน์
1. นางพิกุล    คุณพาที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................