งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 766
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกุดกลอย group9 1. เด็กชายธนวัฒน์    แสนโคต
2. เด็กชายสิทธิพร    เนื้ออ่อน
1. นายธีรศักดิ์    สารปรัง
2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง group11 1. เด็กชายธนากร    หอมผกา
2. เด็กชายไชยยา    ทานาค
1. ว่าที่ร้อยตรีอรพันธ์    คล้ายคลึง
3 โรงเรียนบ้านไหล่สูง group8 1. เด็กชายไชยพศ    ควรชม
2. เด็กชายณัฐชัย    ช่วยสุข
1. นายสุรพล    แสงตา
4 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) group1 1. เด็กชายธนโชติ    ศรีพลรส
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์    แสนเพียง
1. นายอนันต์    ทาสา
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ group19 1. เด็กชายธนากูล    แสงอรุณ
2. เด็กชายวรชัย    สุขเสริม
1. นายอภิชาติ    แกะทอง
6 โรงเรียนบ้านนาขาม group12 1. เด็กชายพีรภาค    ดวงเอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์    เชื้อจำพร
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
7 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ group5 1. เด็กชาย เกียรติศักดิ์    ชาวเซโปน
2. เด็กชายอัครินทร์    ท่องกระโทก
1. นางสาว.จุฑามาศ    ปักแก้ว
8 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ group18 1. เด็กหญิงแก้วมนัส    ทองใส
2. เด็กชายดนัย    ไผ่แก้ว
1. นางบังอร    สุภโคตร
9 โรงเรียนบ้านกะลึง group13 1. เด็กชายธีระพล    ดังผล
2. เด็กชายธวัชชัย    สุววรณะ
1. สิบเอกสิทธิเดช    อุทธิโท
10 โรงเรียนบ้านหนองเต่า group7 1. เด็กชายพงศ์พิสิษฐ    ไชยดี
2. เด็กชายภัทรพล    สินโพธิ์
1. นางสาวฎิรฎา    มาสู่
11 โรงเรียนบ้านนาพิน group6 1. เด็กชายธนทัต    ทองกุล
2. เด็กชายปณัฐวัฒน์    ขาวสะอาด
1. นายพิทยา    ศรีธรรมมา
12 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง group14 1. เด็กชายอภิชาต    ศรีวงศ์ษา
2. เด็กชายพี    ทิพยวงศ์
1. นายพุฒิพงษ์    พรหมราช
13 โรงเรียนบ้านกาบิน group10 1. เด็กชายอิทธิพลชัย    สุวรรณโค
2. เด็กชายชาติชาย    ถุระพัฒน์
1. นางอัมพร    มัฐผา
14 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ group4 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ศรีกุล
2. เด็กชายอานัส    เรืองหงษา
1. นายพิทักษ์    เจริญชัย
15 โรงเรียนแอมเจริญ group2 1. เด็กชายธนภูมิ    สมพงษ์
2. เด็กชายทัพฟ้า    แพงรูป
1. นางนริศรา    อินทรเทศ
16 โรงเรียนบ้านลุมพุก group15 1. เด็กชายวิทวัส    วงศ์โสภา
2. เด็กชายอัยการักษ์    เชื้ออ่อน
1. นายชูศักดิ์    ศุภราชัยกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................