งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแดง group7 1. เด็กชายภูวดล    จรรยาเลิศ
2. เด็กชายธีรเวท    สมพบ
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ถานา
4. เด็กชายสุระบดินทร์    มณีกัญญ์
5. เด็กชายไชยวัฒน์    รักการ
6. เด็กชายธนวัต    ทองลา
7. เด็กชายชัยมงคล    รอบโลก
8. เด็กชายเอกวัฒน์    กองแก้ว
9. เด็กชายธนะรัตน์    ถานา
10. เด็กชายธนาวุฒิ    ชินสี
11. เด็กชายอาณกร    นาสา
12. เด็กชายพงศธร    มุกดาพันธ์
13. เด็กชายไชยวุฒิ    รักการ
14. เด็กชายภัทรพล    คำหมุน
15. เด็กชายเอกรินทร์    กองชัย
1. นายธนิศักดิ์    โพธิปัตย์
2. นางสาวนพรรษศร    ภาระศรี
3. นางสาวนริศรา    อุตส่าห์
4. นางพัชรานันท์    ผลแก้ว
2 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน group12 1. เด็กหญิงฐิตาพร    พรมโพธิน
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ฉวีรัตน์
3. เด็กหญิงสุดาภัทร    โป๊ะพนม
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ต้นสิงห์
5. เด็กหญิงทอฝัน    ธรรมรักษ์
6. เด็กหญิงรุ่งณภาพร    นันทเวช
7. เด็กหญิงสุณิสา    โพธิ์ชัย
8. เด็กหญิงสุวนันท์    นันทะรักษ์
9. เด็กหญิงอนัทยา    ภูริรักษ์พิติกร
10. เด็กหญิงพัชรินทร์    ทรัพย์การดี
11. เด็กหญิงปริศณา    ยั่งยืน
12. เด็กหญิงพิมพิกา    อินทร์ตา
13. เด็กหญิงอนุชสรา    สุขแดง
14. เด็กชายวัชรพงษ์    วงศ์พุฒ
15. เด็กหญิงสุภัสสร    พิเคราะห์
1. นางสาวธนภัทร์    ไชยรักษ์
2. นางสาวมณธยา    อาษาสุข
3. นางสาวสกาวเดือน    บัวศรียอด
4. นายสมบัติ    บุญยงค์
3 โรงเรียนบ้านโสกชัน group13 1. เด็กหญิงภัทรศยา    ภาระเวช
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    คำสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐชยา    ศรีใส
4. เด็กหญิงอุมากร    ทุมยา
5. เด็กหญิงวนิดา    ฉิมพลี
6. เด็กหญิงสุวิญญา    แสงแดง
7. เด็กหญิงสุพรรษา    สมภัย
8. เด็กหญิงพรทิพย์    เพ็งดี
9. เด็กหญิงปรางวลัย    สุขแดง
10. เด็กหญิงยุภาพร    คนขยัน
11. เด็กหญิงวนิดา    แสงแดง
12. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์    แหนเคน
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อินสุวรรณ
14. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น    ศรีชาติ
15. เด็กหญิงพรนภา    สิงหาศรี
1. นางสาวกนกธร    จันทรา
2. นางสาวเย็นจิตร    แสงแดง
3. นางสาวไพรินทร์    วงค์ผา
4 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ group18 1. เด็กหญิงสุนันทา    เรืองสา
2. เด็กหญิงอริศรา    บุญโท
3. เด็กหญิงมุธิตา    แพงจักร
4. เด็กหญิงฐิติพร    ประดับสี
5. เด็กหญิงสิริรัฐ    สิมช่วย
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แซ่แต้
7. เด็กหญิงวนิดา    ขันสิงห์
8. เด็กหญิงปนัสยา    เรืองโฉม
9. เด็กหญิงไพลิน    ศรีสุวะ
10. เด็กหญิงอภิรญา    คงทน
11. เด็กหญิงศิริยุพา    นิ่มประพฤติ
12. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีสุข
13. เด็กหญิงอำพาวัน    วงศ์ภา
14. เด็กหญิงไอลิน    อ่อนสุด
15. เด็กหญิงสุจินตนา    ศรีวงศ์
1. นางสาวธนาภร    บุญตรง
2. นายนฤพนธ์    พิเคาะร์
3. นางภูสวรรค์    หิรัญศรี
4. นางสุปราณี    พิเคาะร์
5 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน group8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิรัชยา    รักมั่น
3. เด็กหญิงนิลุบล    วรรณรัตน์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    ลานนท์
5. เด็กหญิงปริมญเนตร    บุญค้อม
6. เด็กหญิงจิตตรานุช    เพียแก่นแก้ว
7. เด็กหญิงกิตติมา    ทะนงค์
8. เด็กหญิงปาลิตา    ปรุดรัมย์
9. เด็กหญิงมณฑิรา    การสนธ์
10. เด็กหญิงรจรินทร์    วงค์เดือน
11. เด็กหญิงชญานิศ    เจือบุญ
12. เด็กหญิงอภิชญา    ละม่อม
13. เด็กหญิงปรียาพร    แก้วพวงดี
14. เด็กหญิงเจนจิรา    ศาลางาม
15. เด็กหญิงนิภาพร    ชัยสงค์
1. นางจรูญ    ดาผา
6 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กหญิงจิราวิไล    ไชยมูล
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    พูลพล
3. เด็กหญิงสิตานันท์    รัชพันธ์
4. เด็กหญิงเมธินี    การถาง
5. เด็กหญิงอรนุช    ทิณพัฒน์
6. เด็กหญิงภูษณิศา    ทองใบ
7. เด็กหญิงปฐมพร    บุญโท
8. เด็กหญิงจันทราภรณ์    เกษางาม
9. เด็กหญิงสุกาญดา    นันทวงศ์
10. เด็กหญิงศิรินาถ    หวังดี
11. เด็กหญิงพิสมัย    พงษ์เสือ
12. เด็กหญิงปภัสสร    คูณตระการ
13. เด็กหญิงสุธิดา    โมฬา
14. เด็กหญิงสุวิมล    คำเสียง
15. เด็กหญิงวรรณิภา    สีหล้า
1. นายพันทัย    อ่อนแก้ว
2. นางสาวพิศพร    แสนนา
3. นายภูษิต    จันทะวัน
4. นางมนัสนันท์    ลีลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................