งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทม group1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ถาวร
2. เด็กหญิงวราภรณ์    คำแก้ว
3. เด็กหญิงเกวริน    ขันที
4. เด็กหญิงชนาธินาถ    คำแก้ว
5. เด็กหญิงธนัชพร    สิ้นโศรก
6. เด็กชายพิชิตพงษ์    พิมพ์สาร
7. เด็กชายสุรเชษฐ    กันหาวน
8. เด็กชายวรรณศักดิ์    คงยิ่ง
9. เด็กชายภาคภูมิ    สำมาวงค์
10. เด็กชายพีรพัฒน์    คำแก้ว
1. นางสาวนฤมล    โสภา
2. นางสมจิตถวิล    สว่างสุรีย์
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ group3 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ชุมนวล
2. เด็กหญิงรมิดา    สายสี
3. เด็กชายภูริภัทร    นามโสม
4. เด็กหญิงธิดาลัย    ใจประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ประทุมวงค์
6. เด็กชายกิตติทัศน์    กันแตง
7. เด็กชายณัฐพล    คันทะจันทร์
8. เด็กหญิงพรพรรณ    วงศ์แหวน
9. เด็กชายปัญณวิช    สายสี
10. เด็กชายอาฤทธิ์    สีลาลัย
1. นางประไพ    พูลภาพ
3 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม group17 1. เด็กหญิงบุญญากานตร์    ลานศรี
2. เด็กหญิงปาณิสราภา    เกษมสันต์
3. เด็กหญิงพิริสา    วงศ์ภา
4. เด็กหญิงสุพิชชา    ชัยวงษ์
5. เด็กชายธนพัฒน์    วงศ์ภา
6. เด็กชายธีรพัฒน์    วงศ์ภา
7. เด็กชายทวีศักดิ์    ชาภิพักตร์
8. เด็กชายฤทธิชัย    สาระคำ
1. นางลิศรา    เสนคำวงค์
2. นางสุมาลี    สีพิมพ์
4 โรงเรียนบ้านน้ำคำ group7 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    บุญยะ
2. เด็กหญิงนาตยา    อินนา
3. เด็กชายวัชรบูรณ์    บัวนาค
4. เด็กชายศิวัช    คณาดา
5. เด็กชายปวริศ    อินนา
6. เด็กชายภาณุพงศ์    แสงตะวัน
7. เด็กชายพิสิษฐ์    เหลาผา
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แพทย์กระโทก
9. เด็กหญิงนันทิชา    นพเคราะห์
10. เด็กหญิงพักตร์วิภา    หวังสระกลาง
1. นางขวัญใจ    ปาลาพงศ์
2. นางสาวธมนวรรณ    อ่อนตาม
3. นางสาวรัศมี    จรรยาเลิศ
5 โรงเรียนตระการพืชผล group6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ภู่กำชัย
2. เด็กหญิงชื่นนภา    ทาบุดดา
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    บู่คำ
4. เด็กหญิงอิสตรี    เชื้อท้าว
5. เด็กหญิงภัทรภร    พาโยพัด
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สาริบุตร
7. เด็กชายพลวัฒน์    จันทร์สิงห์
8. เด็กชายณัญยศ    เยาวศรี
9. เด็กชายไชยวัฒน์    คำถาแก้ว
10. เด็กชายณัฐพงษ์    สีใส
1. นางรุ้งลาวัลย์    โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา    พรลี
6 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา group8 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ช่วยญาติ
2. เด็กหญิงรมรัตน์    แกะมา
3. เด็กหญิงอรอนงค์    คุ้นเคย
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ดาผา
5. เด็กชายทีรพล    เจือบุญ
6. เด็กชายรัชชานนท์    จารุกมูล
7. เด็กชายชัยมงคล    ปาทอง
8. เด็กชายญาณวุฒิ    บึงไสย
1. นางสาวทิพย์อาภา    เรืองแสน
2. นางทิวาวรรณ    ภูสามารถ
3. นางสาวนุชนาฎ    บริสุทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................