งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา group19 1. เด็กหญิงวัลภา    โจระสา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิเคราะห์
1. นางสาวสมพร    เกษทอง
2. นางสาวหทัยนุช    นนทะวิชัย
2 โรงเรียนบ้านพอก group7 1. เด็กหญิงพัชรพร    พาเชื้อ
2. เด็กหญิงธนรินทร์    พรพรม
1. นายปกครอง    ชุติเนตร
3 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ group18 1. เด็กหญิงภัสสร    โนนสูง
2. เด็กหญิงมัสยา    ทองปลาย
1. นางนิภาพรรณ์    ชัยชิต
2. นางสาวสุพรรณษา    รอบรู้ดี
4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย group8 1. นางสาวมัณฑนากร    ยอดศิลาวงษ์
2. นางสาวศิริรัตน์    ศุภนิกรณ์
1. นางขนิษฐา    เลขสันต์
2. นายอุไร    เลขสันต์
5 โรงเรียนบ้านคำกลาง group13 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ยืนยัง
2. เด็กหญิงโสมยง    ไชยพันโท
1. นายวีระพันธ์    จันทร์ปุ่ม
6 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม group18 1. นายไชยันต์    โสดา
2. นายวรัญญู    แก้วเนตร
1. นางปาริยา    ปริโยทัย
2. นางวิยะดา    สันตพันธ์
7 โรงเรียนบ้านโพนเมือง group2 1. เด็กหญิงเสาวณี    กุลบุตร
2. เด็กหญิงดวงใจ    ชาวตระการ
1. นางพิลัยพร    เธียรทองอินทร์
8 โรงเรียนบ้านตากแดด group3 1. เด็กหญิงพรชิดา    บุญเย็น
2. เด็กหญิงปนัดดา    โชติการ
1. นางจินตนา    เกษเจริญคุณ
2. นางดนิตา    โชติวุฒินันท์
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด group18 1. เด็กหญิงอารียา    ไชยะนาม
2. เด็กหญิงสุธิตา    พงษ์ขาว
1. นางจินตนา    บุญยืน
2. นายสวาสดิ์    มีแพง
10 โรงเรียนบ้านกระเดียน group1 1. นางสาวอาทิตยา    ฟ้าฟื้น
2. เด็กหญิงณัฎฐนันท์    ชาฎา
1. นางชนาภัทร    รูปใหญ่
11 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 group12 1. เด็กหญิงประภาวรรณ    สืบสุข
2. เด็กหญิงปิยะนุช    สืบเสาะจบ
1. นายสวกฤต    สร้างเสรี
12 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ group15 1. เด็กชายจุลจักร    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายมงคล    วงไชยา
1. นางสาวจุไรรัตน์    ภาษารี
2. นายวัชรินทร์    ภาษารี
13 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ group13 1. เด็กหญิงกัลยา    คุณลือชา
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    ดวงบุษย์
1. นายพิสุทธิ์    ถาดา
14 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กหญิงอาทิติยา    หลาทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    มอบหมาย
1. นางสาวจรัญญา    มงคล
2. นางพิกุล    คุณพาที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................