งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ group14 1. เด็กหญิงณัฐยา    วงศ์พุฒ
1. นายรัฐเขต    วงศ์ผา
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ group19 1. เด็กหญิงน้ำหวาน    ทองคำ
1. นางวาริสาร์    พันธิ์โพธิ์
3 โรงเรียนบ้านกุศกร group3 1. เด็กหญิงวชรพรรณ    วงษ์ป้อม
1. นางทัศพร    เหลากลม
4 โรงเรียนบ้านนาขาม group12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    นิยม
1. นายโยธิน    อินผล
5 โรงเรียนบ้านพอก group7 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เครือคำ
1. นายปกครอง    ชุติเนตร
6 โรงเรียนบ้านคำกลาง group13 1. เด็กหญิงเมฆขรา    อินทร์น้อย
1. นายวีระพันธ์    จันทร์ปุ่ม
7 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า group18 1. เด็กหญิงลินดา    สุภาษร
1. นายนพรัตน์    เหล็กกล้า
8 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ group11 1. เด็กหญิงอริยาภรณ์    บุญเลียง
1. นายพาชร    บุตรโท
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด group18 1. เด็กหญิงเกตุชนก    ทุมมา
1. นางจินตนา    บุญยืน
10 โรงเรียนบ้านกระเดียน group1 1. เด็กชายพงศธร    ทิพรส
1. นางอุไร    กอบเกื้อ
11 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ group18 1. เด็กชายนฤทธิ์    หาญชัย
1. นางสาวสุวภัทร    กำเนิดสิงห์
12 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง group14 1. เด็กชายธีรพงษ์    แสงงาม
1. นายสมพร    ลามคำ
13 โรงเรียนบ้านคันพะลาน group15 1. เด็กหญิงวรรณิดา    ทองแท้
1. นายสมบัติ    อำนาจวงค์
14 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 group12 1. เด็กหญิงธวัลพร    โม๊ะศรี
1. นางยุวธิดา    พาพิทักษ์
15 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ group15 1. เด็กหญิงวาสนา    บุญลา
1. นางดวงใจ    แก้วเนตร
16 โรงเรียนบ้านบึงหอม group19 1. เด็กชายภีรพงษ์    แสนแดง
1. นางรุ่งทิวา    เกษร
17 โรงเรียนบ้านนาแวง group17 1. เด็กหญิงกัลยา    อินธิแสง
1. นายสัมมา    สามัตถิยะ
18 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ group13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พิมพ์กาล
1. นายพิสุทธิ์    ถาดา
19 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กชายพานุพงศ์    ชมภูจันทร์
1. นายวรกาล    นาราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................