งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง group16 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    มะปรางค์
1. นางสาววิไลลักษณ์    เดชคำภู
2 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) group7 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    แสงสว่าง
1. นายสุรวุฒิ    พันธุ์พาห์
3 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย group9 1. เด็กชายวิเศษชัยชาญ    หาญชัย
1. นายดนัย    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก group11 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    แวดอุดม
1. นายนัฐพล    อ่อนตาม
5 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน group12 1. เด็กชายรัฐภูมิ    วงศ์พุฒ
1. นายสมบัติ    บุญยงค์
6 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า group18 1. เด็กหญิงศิริวิมล    ฤาชา
1. นางสาวเฟื่องฟ้า    คำตา
7 โรงเรียนบ้านตากแดด group3 1. เด็กหญิงลวิวัลย์    ทองมา
1. นางประไพ    ณ อุบล
8 โรงเรียนบ้านกระเดียน group1 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    จำปาศรี
1. นางกฤษณา    จัมปะโสม
9 โรงเรียนตระการพืชผล group6 1. เด็กหญิงธนัญญา    พิมพ์รัตน์
1. นางสุพิมพ์ภัค    โขมะพัฒน์
10 โรงเรียนบ้านกาบิน group10 1. เด็กหญิงชิชนก    เชิงหอม
1. นางศิริพงษ์    ศรีธรรมมา
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร group13 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา    เจริญสุข
1. นายณัฐพล    เจริญศรี
12 โรงเรียนบ้านบึงหอม group19 1. เด็กหญิงกัณญาลักษณ์    ดาบุดดี
1. นางรุ่งทิวา    เกษร
13 โรงเรียนบ้านสองคอน group14 1. เด็กหญิงกัญนิกา    แก้วอาษา
1. นายกฤษดา    วงศายะ
14 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา group17 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สารทิศ
1. นางณิชกานต์    คัทมาร
15 โรงเรียนบ้านโนนตูม group15 1. เด็กหญิงนภาพร    วารีพัฒน์
1. นางรัตนา    จันทอก
16 โรงเรียนบ้านเกษม group5 1. เด็กหญิงอรไพลิน    โพนคำ
1. นางปรียา    สีหา
17 โรงเรียนแอมเจริญ group2 1. เด็กหญิงอารียา    ธานี
1. นางสาวบุปผาวัน    สายเนตร
18 โรงเรียนบ้านคำข่า group8 1. เด็กชายเกรียงไกร    กรินรักษ์
1. นางฉวี    พันธุ์ตา
19 โรงเรียนบ้านโนนกุง group4 1. เด็กหญิงนัฏกร    วงศ์ชาลี
1. นายดิเรก    แบนประชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................