งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง group16 1. เด็กหญิงสุนิสา    เมืองหล้า
1. นางสาวนรินทร์รัตน์    มั่นชัย
2 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ group14 1. เด็กหญิงภิญญดา    พิมสุตะ
1. นายรัฐเขต    วงศ์ผา
3 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) group7 1. เด็กหญิงจรรยามล    พรจันทร์
1. นายสุรวุฒิ    พันธุ์พาห์
4 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) group1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ใจเด็ด
1. นางเทพมาลี    เที่ยงธรรม
5 โรงเรียนบ้านตระการ group2 1. เด็กหญิงอิสริยา    เข็มธนู
1. นางกิตติยาภรณ์    เหมือนเหลา
6 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย group9 1. เด็กหญิงญดา    พาเชื้อ
1. นายดนัย    ศิริบูรณ์
7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย group8 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ทินโนรส
1. นางสุวณี    ม่วงสังข์
8 โรงเรียนบ้านนาม่วง group15 1. เด็กหญิงกุลนัดดา    สมงาม
1. นางสาวจินตนา    แก้วพวง
9 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) group10 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    พรพระ
1. นางวิทยา    ผิวอ่อน
10 โรงเรียนบ้านตากแดด group3 1. เด็กหญิงตฤณรดา    บุญเชิญ
1. นางประไพ    ณ อุบล
11 โรงเรียนตระการพืชผล group6 1. เด็กชายธีรภัทร    วงค์ใหญ่
1. นางสุพิมพ์ภัค    โขมะพัฒน์
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร group13 1. เด็กชายพงศกร    สุดพาห์
1. นายณัฐพล    เจริญศรี
13 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 group12 1. เด็กชายสยุมภู    วงศฤทธิ์
1. นางลัดดาวัลย์    นรสาร
14 โรงเรียนเขมราฐ group17 1. เด็กหญิงเพชรกะรัต    สุภาษร
1. นางสาวจุฑารัตน์    แสงลา
15 โรงเรียนบ้านบึงหอม group19 1. เด็กหญิงประภาวดี    ทองพรม
1. นางรุ่งทิวา    เกษร
16 โรงเรียนบ้านนานวน group18 1. เด็กหญิงศุภัชญา    ปัญญาใส
1. นางสาวปราณี    ไชยพันโท
17 โรงเรียนบ้านเกษม group5 1. เด็กชายพีระพัฒน์    พนาสันต์
1. นางปรียา    สีหา
18 โรงเรียนบ้านโนนกุง group4 1. เด็กหญิงปิญชาน์    ปวะบุตร
1. นางวันดี    ทองศรี
19 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กหญิงฤดีชนก    สมใจ
1. นางไพจิต    ไหว้พรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................