งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ group11 1. เด็กชายชลันธร    ยาตรา
2. เด็กชายยุทธชัย    โพธิ์ธา
1. นายปิยะชัย    แน่นอุดร
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ group19 1. เด็กหญิงธิติมา    มุทาพร
2. เด็กชายสุทัศน์    พิมสาร
1. นางทัศนีย์    มณีวรรณ
3 โรงเรียนบ้านกุศกร group3 1. เด็กชายธีรวัฒน์    ภูมี
2. เด็กชายอนันต์    วงศ์มั่น
1. นางประนอม    เวชภาษา
4 โรงเรียนบ้านนาขาม group12 1. นายณัฐพล    พรมสำลี
2. เด็กชายศุภษร    รื่นเริง
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
5 โรงเรียนบ้านคอนสาย group1 1. เด็กชายอุดมทรัพย์    รื่นรมน์
2. เด็กชายอรรถพล    บุญค้ำ
1. นางสาวพาณิชย์    ภาระศรี
6 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ group18 1. เด็กชายวิริยะ    ปามุทา
2. เด็กชายธวัชชัย    สุภาพ
1. นางสาวมุกดา    ผาหยาด
7 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง group18 1. นายสุทินัน    พูลทอง
2. นายวิชิต    กุดเหลา
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า group7 1. เด็กชายอนุชา    ภักดี
2. เด็กชายพีระศักดิ์    คชรินทร์
1. นางนวลศรี    จันทร์หงษ์
9 โรงเรียนบ้านนาพิน group6 1. เด็กชายณิทธิมน    บุตรจันทร์
2. เด็กชายเอกพล    บุญเนตร
1. นางสายสุนันท์    อินทะแสง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด group18 1. เด็กชายณัฐพล    อมฤทธิ์
2. เด็กชายชัยณรงค์    ช้างสาร
1. นางจินตนา    บุญยืน
11 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง group17 1. เด็กชายพัชรพล    บุญเรือง
2. เด็กชายออย    ราชวงค์ศักดิ์
1. นายชวลิต    นุกูลการ
12 โรงเรียนบ้านโพนแพง group16 1. เด็กชายปริญญา    เจริญผล
2. เด็กชายอภิรักษ์    คำมงคล
1. นางจินตนา    แก้วสิงห์
13 โรงเรียนบ้านกาบิน group10 1. เด็กชายจิวิวัฒน์    มาทา
2. นายศิวกร    มัฐผา
1. นายบุญสม    กางกั้น
14 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ group15 1. เด็กชายสิตพล    สุธรรมวงศ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์    เคนงาม
1. นายกิตติชัย    บุรัสการ
15 โรงเรียนบ้านบาก group19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พวงดาว
2. เด็กชายวรพล    เหล่ากลม
1. นายกิตติพงษ์    จุรุเทียบ
16 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ group13 1. นายศิริชัย    พิมพ์พรมมา
2. เด็กชายวีระวัฒน์    พิมพ์พรมมา
1. นายอุทิศ    ทัพธานี
17 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง group11 1. เด็กชายพัฒนา    ทองคำ
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    เชื้อสกล
1. นางพิกุล    คุณพาที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................