งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ group11 1. นายธนากรณ์    อเนกา
2. นายกริช    ทองนำ
1. นายวิศิษย์    ใชญัน
2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน group8 1. เด็กชายศตายุ    รักษาแก้ว
2. เด็กชายพงศธร    สินภักดี
1. นางมรกต    ทรัพย์แสนพูน
3 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ group4 1. เด็กชายเจตพล    หวลหอม
2. เด็กชายยุทธชัย    สังขะวรรณ์
1. นายพรศักดิ์    รัตนมะโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................