สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอีเติ่ง 10 5 1 16 17 5 1 3 23
2 บ้านโพนแพง 8 1 1 10 19 1 2 0 22
3 บ้านนาตาลเหนือ 7 9 2 18 30 13 5 3 48
4 บ้านหนองผือ 6 6 4 16 25 5 3 1 33
5 บ้านบกหนองทันน้ำ 6 6 3 15 22 9 4 3 35
6 บ้านหนองบั่ว 6 0 0 6 9 3 1 0 13
7 บ้านนาชุมใต้ 5 0 3 8 10 6 1 1 17
8 ชุมชนบ้านเจียด 4 6 1 11 15 8 5 0 28
9 บ้านดงตาหวัง 4 5 0 9 9 2 1 2 12
10 บ้านนาขาม 4 3 3 10 17 4 2 4 23
11 บ้านค้อ 4 2 1 7 8 3 3 3 14
12 บ้านกองโพน 4 2 0 6 10 5 1 0 16
13 บ้านโสกชัน 4 1 1 6 9 2 0 2 11
14 บ้านตากแดด 3 6 4 13 22 3 4 3 29
15 บ้านบาก 3 4 2 9 15 10 1 3 26
16 บ้านนาตาลใต้ 3 4 1 8 16 10 3 0 29
17 ตระการพืชผล 3 2 3 8 12 5 3 3 20
18 บ้านขามเปี้ย 3 2 1 6 16 4 1 2 21
19 บ้านดอนเย็นใต้ 3 2 1 6 14 7 4 2 25
20 บ้านแก้งใต้ 3 2 1 6 8 3 2 1 13
21 บ้านนาหว้าเหนือ 3 2 0 5 15 7 1 2 23
22 ผอบ ณ นคร 1 3 1 2 6 17 6 2 2 25
23 บ้านนาม่วง 3 0 2 5 6 1 2 0 9
24 บ้านทม 3 0 2 5 6 0 0 0 6
25 บ้านกุศกร 3 0 1 4 11 2 0 3 13
26 บ้านบึงหอม 3 0 1 4 10 4 5 1 19
27 บ้านโพธิ์ไทร 2 3 1 6 11 3 6 2 20
28 บ้านบ่อหิน 2 2 1 5 12 3 0 0 15
29 บ้านถ้ำแข้ 2 2 1 5 9 2 2 3 13
30 บ้านกาบิน 2 2 0 4 12 6 1 2 19
31 ชุมชนบ้านขามป้อม 2 1 4 7 10 4 4 0 18
32 บ้านขุมคำ 2 1 3 6 9 0 2 0 11
33 บ้านนานวน 2 1 1 4 5 1 1 0 7
34 บ้านโนนตูม 2 1 0 3 4 2 1 3 7
35 ชุมชนบ้านสะพือ 2 0 2 4 8 1 0 2 9
36 บ้านนาหว้า 2 0 1 3 9 3 3 1 15
37 บ้านน้ำเกลี้ยง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
38 บ้านพอก 1 6 1 8 18 5 4 4 27
39 บ้านพังเคน 1 4 1 6 10 3 1 1 14
40 บ้านโนนหินแร่ 1 3 1 5 10 3 2 1 15
41 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 2 1 4 12 5 2 3 19
42 บ้านแก่งเค็ง 1 2 1 4 12 1 1 3 14
43 บ้านน้ำคำ 1 2 1 4 4 0 3 2 7
44 บ้านแหลไหล่ 1 2 0 3 5 2 0 0 7
45 บ้านนาเมือง 1 2 0 3 4 1 0 0 5
46 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1 1 5 7 12 11 0 2 23
47 บ้านคอนสาย 1 1 3 5 14 7 1 2 22
48 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 1 1 3 5 7 2 2 0 11
49 บ้านคำกลาง 1 1 2 4 13 5 4 2 22
50 บ้านลุมพุก 1 1 2 4 5 0 0 0 5
51 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 1 1 1 3 11 1 2 3 14
52 บ้านแก้งอะฮวน 1 1 1 3 5 0 0 0 5
53 บ้านคำแคน 1 1 1 3 4 3 0 1 7
54 บ้านปากห้วยม่วง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
55 บ้านหนองนกทา 1 1 0 2 7 2 3 3 12
56 บ้านสมบูรณ์ 1 1 0 2 6 1 0 0 7
57 บ้านนาหินโหง่นนาดง 1 1 0 2 6 0 0 0 6
58 บ้านนาแมด 1 1 0 2 3 2 0 1 5
59 บ้านคำมณี 1 1 0 2 3 2 0 0 5
60 เขมราฐ 1 0 2 3 4 1 1 3 6
61 บ้านบก 1 0 2 3 4 1 0 5 5
62 บ้านเกษม 1 0 1 2 7 2 0 1 9
63 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1 0 1 2 5 1 2 1 8
64 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
65 บ้านฮี 1 0 0 1 4 5 0 1 9
66 บ้านหนองฟานยืน 1 0 0 1 4 1 0 0 5
67 บ้านบุ่งวิทยา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
68 บ้านตระการ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
69 บ้านแสนอุดม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านโคกน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านโคกเลาะ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
72 บ้านสร้างโพน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
73 บ้านคำไหล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
74 บ้านพะลอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านไทรย้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหนองเต่า 0 3 1 4 10 6 6 1 22
77 ตชด.ทองพูนพิทยา 0 2 2 4 12 4 2 1 18
78 บ้านทรายพูล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
79 บ้านนายูง 0 1 2 3 7 7 1 2 15
80 บ้านนาส้มมอ 0 1 2 3 2 1 1 1 4
81 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 1 1 2 4 1 1 0 6
82 บ้านคำหาด 0 1 1 2 4 1 1 0 6
83 บ้านดอนก่อ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
84 บ้านโนนหอม 0 1 1 2 3 2 0 1 5
85 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
86 บ้านแก้งเหนือ 0 1 1 2 3 1 1 2 5
87 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
88 บ้านตุ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
89 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 1 1 2 1 4 0 0 5
90 บ้านโนนกุง 0 1 0 1 11 3 0 1 14
91 บ้านนาชุม 0 1 0 1 4 3 4 1 11
92 บ้านเล้า 0 1 0 1 4 0 0 0 4
93 บ้านโคกก่องวังนอง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
94 บ้านลาดสมดี 0 1 0 1 3 2 1 0 6
95 บ้านดอนจิก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
96 บ้านดอนหมูวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 1 3
97 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
99 บ้านนาขนัน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านฟ้าห่วน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
101 บ้านศรีสุข 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
103 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 4 3 0 8
104 หนองเต่าเพชรเจริญ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
105 บ้านแข็งขยัน 0 1 0 1 1 1 0 3 2
106 บ้านไพรสวรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านร่องข่า 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านดอนงัว 0 0 4 4 8 4 6 6 18
110 บ้านโพนเมือง 0 0 3 3 15 12 7 1 34
111 บ้านนาแวง 0 0 3 3 12 5 4 0 21
112 พรเมตตาคริสเตียน 0 0 2 2 7 6 2 1 15
113 บ้านไทรงาม 0 0 2 2 4 1 5 3 10
114 บ้านโป่งน้อย 0 0 2 2 2 0 0 0 2
115 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 1 1 7 4 4 1 15
116 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 0 0 1 1 5 1 1 0 7
117 บ้านนาพิน 0 0 1 1 4 3 4 2 11
118 บ้านท่าหลวง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
119 บ้านกาจับ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
120 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
121 เกษมบ้านนาคำ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
122 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองแดง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
124 บ้านดงบัง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
125 บ้านห้วยฝ้าย 0 0 1 1 2 1 1 3 4
126 บ้านกระเตียด 0 0 1 1 2 1 1 0 4
127 บ้านนานางวาน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
128 บ้านสงยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
129 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านไชยชนะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านไหล่ธาตุ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
132 บ้านโคกจาน 0 0 1 1 1 2 0 2 3
133 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 0 0 1 1 1 0 1 0 2
134 บ้านลาดหญ้าคา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
135 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 8 10 3 2 21
136 บ้านเสาธงใหญ่ 0 0 0 0 6 1 1 0 8
137 บ้านตาดแต้ 0 0 0 0 5 0 2 0 7
138 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
139 บ้านโนนขุมคำ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
140 แอมเจริญ 0 0 0 0 4 4 3 0 11
141 บ้านนาหว้าใต้ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
142 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 0 0 0 0 4 2 1 0 7
143 บ้านนาทราย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
144 บ้านสองคอน 0 0 0 0 3 7 1 0 11
145 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 3 5 2 3 10
146 บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 3 4 6 5 13
147 บุญจิราธร 0 0 0 0 3 4 1 0 8
148 บ้านคำข่า 0 0 0 0 3 2 0 1 5
149 บ้านด่านหม่วน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
150 บ้านกุดกลอย 0 0 0 0 3 1 1 1 5
151 บ้านดอนทับช้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
152 บ้านดอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านคำแม่มุ่ย 0 0 0 0 2 8 4 1 14
154 วัดไชยมงคลวิทยาคม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
155 บ้านไหล่สูง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
156 ชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 0 0 2 1 3 3 6
157 บ้านนาคำวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 2 3
158 น้ำคำพิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านนาจ่าย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 0 1 1 3
162 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านกุดยาลวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านพนมดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองเอาะหนองสิม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
169 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
170 อนุบาลพุทธเมตตา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
172 บ้านนาตาหมุด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 บ้านห้วยที 0 0 0 0 1 1 0 1 2
174 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
175 ตชด.บ้านป่งคอม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านดอนกระทอด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านเอ็นอ้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
179 บ้านโปร่งเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
180 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านโหมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 อนุบาลแสงสุรีย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 อนุบาลกุลวิกานต์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
185 บ้านแพง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านดอนตะมุน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
187 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
188 บ้านด่านฮัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านปากแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านคันพะลาน 0 0 0 0 0 0 2 2 2
195 บ้านนาคิแลน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
196 บ้านเลาะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
197 บ้านกะลึง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านดอนหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านเขือง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201 บ้านนาห้วยแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านตาดโตน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 วุฒิศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านนาพะเนียงออ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 171 158 140 469 1,014 422 226 181 1,662