สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาตาลเหนือ 30 13 5 3 48
2 บ้านหนองผือ 25 5 3 1 33
3 บ้านบกหนองทันน้ำ 22 9 4 3 35
4 บ้านตากแดด 22 3 4 3 29
5 บ้านโพนแพง 19 1 2 0 22
6 บ้านพอก 18 5 4 4 27
7 ผอบ ณ นคร 1 17 6 2 2 25
8 บ้านอีเติ่ง 17 5 1 3 23
9 บ้านนาขาม 17 4 2 4 23
10 บ้านนาตาลใต้ 16 10 3 0 29
11 บ้านขามเปี้ย 16 4 1 2 21
12 บ้านโพนเมือง 15 12 7 1 34
13 บ้านบาก 15 10 1 3 26
14 ชุมชนบ้านเจียด 15 8 5 0 28
15 บ้านนาหว้าเหนือ 15 7 1 2 23
16 บ้านดอนเย็นใต้ 14 7 4 2 25
17 บ้านคอนสาย 14 7 1 2 22
18 บ้านคำกลาง 13 5 4 2 22
19 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 12 11 0 2 23
20 บ้านกาบิน 12 6 1 2 19
21 บ้านนาแวง 12 5 4 0 21
22 ตระการพืชผล 12 5 3 3 20
23 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 12 5 2 3 19
24 ตชด.ทองพูนพิทยา 12 4 2 1 18
25 บ้านบ่อหิน 12 3 0 0 15
26 บ้านแก่งเค็ง 12 1 1 3 14
27 บ้านโพธิ์ไทร 11 3 6 2 20
28 บ้านโนนกุง 11 3 0 1 14
29 บ้านกุศกร 11 2 0 3 13
30 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 11 1 2 3 14
31 บ้านหนองเต่า 10 6 6 1 22
32 บ้านนาชุมใต้ 10 6 1 1 17
33 บ้านกองโพน 10 5 1 0 16
34 บ้านบึงหอม 10 4 5 1 19
35 ชุมชนบ้านขามป้อม 10 4 4 0 18
36 บ้านโนนหินแร่ 10 3 2 1 15
37 บ้านพังเคน 10 3 1 1 14
38 บ้านนาหว้า 9 3 3 1 15
39 บ้านหนองบั่ว 9 3 1 0 13
40 บ้านถ้ำแข้ 9 2 2 3 13
41 บ้านดงตาหวัง 9 2 1 2 12
42 บ้านโสกชัน 9 2 0 2 11
43 บ้านขุมคำ 9 0 2 0 11
44 บ้านกระเดียน 8 10 3 2 21
45 บ้านดอนงัว 8 4 6 6 18
46 บ้านค้อ 8 3 3 3 14
47 บ้านแก้งใต้ 8 3 2 1 13
48 ชุมชนบ้านสะพือ 8 1 0 2 9
49 บ้านนายูง 7 7 1 2 15
50 พรเมตตาคริสเตียน 7 6 2 1 15
51 บ้านม่วงเฒ่า 7 4 4 1 15
52 บ้านหนองนกทา 7 2 3 3 12
53 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 7 2 2 0 11
54 บ้านเกษม 7 2 0 1 9
55 บ้านนาม่วง 6 1 2 0 9
56 บ้านเสาธงใหญ่ 6 1 1 0 8
57 บ้านสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
58 บ้านทม 6 0 0 0 6
59 บ้านนาหินโหง่นนาดง 6 0 0 0 6
60 บ้านแหลไหล่ 5 2 0 0 7
61 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 5 1 2 1 8
62 บ้านนานวน 5 1 1 0 7
63 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 5 1 1 0 7
64 บ้านตาดแต้ 5 0 2 0 7
65 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 5 0 1 0 6
66 บ้านโนนขุมคำ 5 0 0 1 5
67 บ้านลุมพุก 5 0 0 0 5
68 บ้านแก้งอะฮวน 5 0 0 0 5
69 บ้านฮี 4 5 0 1 9
70 แอมเจริญ 4 4 3 0 11
71 บ้านนาหว้าใต้ 4 4 0 0 8
72 บ้านนาพิน 4 3 4 2 11
73 บ้านนาชุม 4 3 4 1 11
74 บ้านคำแคน 4 3 0 1 7
75 บ้านท่าหลวง 4 3 0 0 7
76 บ้านกาจับ 4 3 0 0 7
77 บ้านโนนตูม 4 2 1 3 7
78 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 4 2 1 0 7
79 บ้านไทรงาม 4 1 5 3 10
80 เขมราฐ 4 1 1 3 6
81 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 4 1 1 0 6
82 บ้านคำหาด 4 1 1 0 6
83 บ้านบก 4 1 0 5 5
84 บ้านนาเมือง 4 1 0 0 5
85 บ้านหนองฟานยืน 4 1 0 0 5
86 บ้านนาทราย 4 1 0 0 5
87 บ้านน้ำคำ 4 0 3 2 7
88 บ้านบุ่งวิทยา 4 0 1 0 5
89 บ้านดอนก่อ 4 0 0 1 4
90 บ้านปากห้วยม่วง 4 0 0 0 4
91 บ้านเล้า 4 0 0 0 4
92 บ้านสองคอน 3 7 1 0 11
93 บ้านคำสมิง 3 5 2 3 10
94 บ้านม่วงใหญ่ 3 4 6 5 13
95 บุญจิราธร 3 4 1 0 8
96 บ้านโคกก่องวังนอง 3 2 1 1 6
97 บ้านลาดสมดี 3 2 1 0 6
98 บ้านนาแมด 3 2 0 1 5
99 บ้านโนนหอม 3 2 0 1 5
100 บ้านคำข่า 3 2 0 1 5
101 บ้านคำมณี 3 2 0 0 5
102 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 3 2 0 0 5
103 บ้านด่านหม่วน 3 2 0 0 5
104 บ้านห้วยยาง 3 1 2 0 6
105 บ้านแก้งเหนือ 3 1 1 2 5
106 บ้านตระการ 3 1 1 1 5
107 บ้านกุดกลอย 3 1 1 1 5
108 บ้านดอนทับช้าง 3 1 1 0 5
109 เกษมบ้านนาคำ 3 1 0 1 4
110 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 3 1 0 0 4
111 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 3 1 0 0 4
112 บ้านดอนจิก 3 1 0 0 4
113 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 0 0 1 3
114 บ้านดอนหมูวิทยา 3 0 0 1 3
115 บ้านแสนอุดม 3 0 0 0 3
116 บ้านโคกน้อย 3 0 0 0 3
117 บ้านนางิ้ว 3 0 0 0 3
118 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 0 0 0 3
119 บ้านดอน 3 0 0 0 3
120 บ้านคำแม่มุ่ย 2 8 4 1 14
121 บ้านตุ 2 2 2 0 6
122 วัดไชยมงคลวิทยาคม 2 2 0 1 4
123 บ้านหนองแดง 2 2 0 0 4
124 บ้านดงบัง 2 2 0 0 4
125 บ้านไหล่สูง 2 2 0 0 4
126 ชุมชนบ้านโนนสวาง 2 1 3 3 6
127 บ้านห้วยฝ้าย 2 1 1 3 4
128 บ้านนาส้มมอ 2 1 1 1 4
129 บ้านกระเตียด 2 1 1 0 4
130 บ้านนาคำวิทยา 2 1 0 2 3
131 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
132 บ้านนานางวาน 2 1 0 1 3
133 น้ำคำพิทยา 2 1 0 0 3
134 บ้านนาจ่าย 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
136 บ้านโคกเลาะ 2 0 2 0 4
137 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 2 0 1 1 3
138 บ้านนาขนัน 2 0 1 0 3
139 บ้านฟ้าห่วน 2 0 1 0 3
140 บ้านสร้างโพน 2 0 0 1 2
141 บ้านหนองลุมพุก 2 0 0 1 2
142 บ้านทรายพูล 2 0 0 0 2
143 บ้านศรีสุข 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 2 0 0 0 2
145 บ้านโป่งน้อย 2 0 0 0 2
146 บ้านสงยาง 2 0 0 0 2
147 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
148 บ้านไชยชนะ 2 0 0 0 2
149 บ้านกุดยาลวน 2 0 0 0 2
150 บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 2 0 0 0 2
151 บ้านนาเดื่อ 2 0 0 0 2
152 บ้านพนมดี 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองเอาะหนองสิม 2 0 0 0 2
154 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 1 4 3 0 8
155 บ้านไหล่ธาตุ 1 4 1 0 6
156 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 1 4 0 0 5
157 บ้านนาดอกไม้ 1 3 3 0 7
158 บ้านโคกจาน 1 2 0 2 3
159 บ้านโคกใหญ่ 1 2 0 1 3
160 อนุบาลพุทธเมตตา 1 2 0 0 3
161 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 1 1 2 0 4
162 หนองเต่าเพชรเจริญ 1 1 1 0 3
163 บ้านนาตาหมุด 1 1 1 0 3
164 บ้านแข็งขยัน 1 1 0 3 2
165 บ้านห้วยที 1 1 0 1 2
166 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 1 1 0 1 2
167 บ้านไพรสวรรค์ 1 1 0 0 2
168 ตชด.บ้านป่งคอม 1 1 0 0 2
169 บ้านป่าข่า 1 1 0 0 2
170 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 1 0 1 0 2
171 บ้านดอนกระทอด 1 0 1 0 2
172 บ้านเอ็นอ้า 1 0 1 0 2
173 บ้านโปร่งเจริญ 1 0 0 2 1
174 บ้านคำไหล 1 0 0 1 1
175 บ้านร่องข่า 1 0 0 1 1
176 บ้านพะลอง 1 0 0 0 1
177 บ้านไทรย้อย 1 0 0 0 1
178 บ้านป่าติ้ว 1 0 0 0 1
179 บ้านไหล่ทุ่ง 1 0 0 0 1
180 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 1 0 0 0 1
181 บ้านโหมน 1 0 0 0 1
182 อนุบาลแสงสุรีย์ 1 0 0 0 1
183 อนุบาลกุลวิกานต์ 0 2 0 2 2
184 บ้านลาดหญ้าคา 0 2 0 0 2
185 บ้านแพง 0 2 0 0 2
186 บ้านดอนตะมุน 0 1 2 1 3
187 บ้านดอนชาด 0 1 2 1 3
188 บ้านด่านฮัง 0 1 1 0 2
189 ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 1 0 0 1
190 บ้านนากลาง 0 1 0 0 1
191 บ้านปากแซง 0 1 0 0 1
192 บ้านสารภี 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองหลวง 0 1 0 0 1
194 บ้านคันพะลาน 0 0 2 2 2
195 บ้านนาคิแลน 0 0 1 1 1
196 บ้านเลาะ 0 0 1 1 1
197 บ้านกะลึง 0 0 1 0 1
198 บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 1 0 1
199 บ้านดอนหมู 0 0 1 0 1
200 บ้านเขือง 0 0 0 2 0
201 บ้านนาห้วยแดง 0 0 0 1 0
202 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 1 0
203 บ้านตาดโตน 0 0 0 1 0
204 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 1 0
205 วุฒิศึกษา 0 0 0 1 0
206 บ้านนาพะเนียงออ 0 0 0 0 0
207 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0
รวม 1,014 422 226 181 1,843