สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาตาลเหนือ 40 16 5 3 61
2 บ้านหนองผือ 25 5 3 1 33
3 บ้านตากแดด 25 3 4 3 32
4 บ้านบกหนองทันน้ำ 22 9 4 3 35
5 บ้านขามเปี้ย 22 4 1 2 27
6 บ้านโพนเมือง 21 14 7 1 42
7 บ้านอีเติ่ง 21 5 1 3 27
8 บ้านโพนแพง 21 2 2 0 25
9 ผอบ ณ นคร 1 20 6 2 2 28
10 บ้านนาขาม 18 8 2 4 28
11 บ้านคอนสาย 18 7 1 2 26
12 บ้านพอก 18 5 4 4 27
13 บ้านบาก 17 12 1 3 30
14 บ้านนาหว้า 17 3 3 1 23
15 บ้านนาตาลใต้ 16 10 3 0 29
16 ชุมชนบ้านเจียด 16 8 5 0 29
17 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 16 6 2 3 24
18 บ้านหนองบั่ว 16 3 1 0 20
19 บ้านนาหว้าเหนือ 15 7 1 2 23
20 บ้านคำกลาง 15 5 4 2 24
21 บ้านโนนหินแร่ 15 4 4 1 23
22 บ้านดอนเย็นใต้ 14 7 4 2 25
23 บ้านกาบิน 13 6 1 2 20
24 บ้านม่วงเฒ่า 13 4 5 1 22
25 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 12 11 0 2 23
26 บ้านนาแวง 12 5 4 0 21
27 ตระการพืชผล 12 5 3 3 20
28 ตชด.ทองพูนพิทยา 12 4 2 1 18
29 บ้านโพธิ์ไทร 12 3 6 2 21
30 บ้านบ่อหิน 12 3 0 0 15
31 บ้านแก่งเค็ง 12 1 1 3 14
32 บ้านขุมคำ 12 0 2 0 14
33 บ้านนายูง 11 7 1 2 19
34 บ้านหนองเต่า 11 6 6 1 23
35 บ้านนาชุมใต้ 11 6 1 1 18
36 บ้านบึงหอม 11 5 5 1 21
37 บ้านพังเคน 11 4 1 1 16
38 บ้านโนนกุง 11 3 0 1 14
39 บ้านกุศกร 11 2 0 3 13
40 บ้านเกษม 11 2 0 1 13
41 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 11 1 2 3 14
42 บ้านกองโพน 10 5 1 0 16
43 ชุมชนบ้านขามป้อม 10 4 4 0 18
44 บ้านถ้ำแข้ 9 3 2 3 14
45 บ้านแก้งใต้ 9 3 2 1 14
46 บ้านดงตาหวัง 9 2 1 2 12
47 บ้านโสกชัน 9 2 0 2 11
48 บ้านกระเดียน 8 10 3 2 21
49 บ้านดอนงัว 8 4 6 6 18
50 บ้านค้อ 8 3 3 3 14
51 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 8 2 2 0 12
52 บ้านเสาธงใหญ่ 8 1 1 0 10
53 ชุมชนบ้านสะพือ 8 1 0 2 9
54 พรเมตตาคริสเตียน 7 6 2 1 15
55 บ้านหนองนกทา 7 2 3 3 12
56 บ้านแก้งเหนือ 7 1 1 2 9
57 บ้านนาเมือง 7 1 0 0 8
58 บ้านสมบูรณ์ 7 1 0 0 8
59 บ้านนาหินโหง่นนาดง 7 0 0 0 7
60 บ้านคำแคน 6 3 0 1 9
61 บ้านห้วยฝ้าย 6 1 2 3 9
62 บ้านนาม่วง 6 1 2 0 9
63 บ้านดอนหมูวิทยา 6 1 1 1 8
64 บ้านตาดแต้ 6 0 2 0 8
65 บ้านทม 6 0 0 0 6
66 บ้านแก้งอะฮวน 6 0 0 0 6
67 แอมเจริญ 5 4 3 0 12
68 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 5 3 1 0 9
69 บ้านแหลไหล่ 5 2 0 0 7
70 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 5 1 2 1 8
71 บ้านนานวน 5 1 1 0 7
72 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 5 1 1 0 7
73 บ้านนาคำวิทยา 5 1 0 2 6
74 บ้านหนองฟานยืน 5 1 0 0 6
75 บ้านนาทราย 5 1 0 0 6
76 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 5 0 1 0 6
77 บ้านโนนขุมคำ 5 0 0 1 5
78 บ้านลุมพุก 5 0 0 0 5
79 บ้านฮี 4 5 0 1 9
80 บ้านนาหว้าใต้ 4 4 0 0 8
81 บ้านนาพิน 4 3 4 2 11
82 บ้านนาชุม 4 3 4 1 11
83 บ้านท่าหลวง 4 3 0 0 7
84 บ้านกาจับ 4 3 0 0 7
85 บ้านโนนตูม 4 2 1 3 7
86 บ้านร่องข่า 4 2 0 1 6
87 บ้านด่านหม่วน 4 2 0 0 6
88 บ้านไทรงาม 4 1 5 3 10
89 บ้านห้วยยาง 4 1 2 0 7
90 เขมราฐ 4 1 1 3 6
91 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 4 1 1 0 6
92 บ้านคำหาด 4 1 1 0 6
93 บ้านบก 4 1 0 5 5
94 ตชด.บ้านป่งคอม 4 1 0 0 5
95 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 4 1 0 0 5
96 บ้านน้ำคำ 4 0 3 2 7
97 บ้านบุ่งวิทยา 4 0 1 0 5
98 บ้านดอนก่อ 4 0 0 1 4
99 บ้านปากห้วยม่วง 4 0 0 0 4
100 บ้านโป่งน้อย 4 0 0 0 4
101 บ้านเล้า 4 0 0 0 4
102 บ้านคำแม่มุ่ย 3 8 4 1 15
103 บ้านสองคอน 3 7 2 0 12
104 บ้านคำสมิง 3 5 2 3 10
105 บ้านม่วงใหญ่ 3 4 6 5 13
106 บุญจิราธร 3 4 1 0 8
107 บ้านโคกก่องวังนอง 3 2 1 1 6
108 บ้านลาดสมดี 3 2 1 0 6
109 บ้านนาแมด 3 2 0 1 5
110 บ้านโนนหอม 3 2 0 1 5
111 บ้านคำข่า 3 2 0 1 5
112 บ้านคำมณี 3 2 0 0 5
113 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 3 2 0 0 5
114 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 3 1 2 0 6
115 บ้านตระการ 3 1 1 1 5
116 บ้านกุดกลอย 3 1 1 1 5
117 บ้านกระเตียด 3 1 1 0 5
118 บ้านดอนทับช้าง 3 1 1 0 5
119 บ้านนานางวาน 3 1 0 1 4
120 เกษมบ้านนาคำ 3 1 0 1 4
121 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 3 1 0 0 4
122 บ้านดอนจิก 3 1 0 0 4
123 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 0 0 1 3
124 บ้านสร้างโพน 3 0 0 1 3
125 บ้านแสนอุดม 3 0 0 0 3
126 บ้านโคกน้อย 3 0 0 0 3
127 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 3 0 0 0 3
128 บ้านนางิ้ว 3 0 0 0 3
129 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 0 0 0 3
130 บ้านดอน 3 0 0 0 3
131 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 2 4 3 0 9
132 บ้านตุ 2 2 2 0 6
133 บ้านโคกใหญ่ 2 2 0 1 4
134 วัดไชยมงคลวิทยาคม 2 2 0 1 4
135 บ้านแพง 2 2 0 0 4
136 บ้านหนองแดง 2 2 0 0 4
137 บ้านดงบัง 2 2 0 0 4
138 บ้านไหล่สูง 2 2 0 0 4
139 น้ำคำพิทยา 2 2 0 0 4
140 ชุมชนบ้านโนนสวาง 2 1 3 3 6
141 บ้านนาส้มมอ 2 1 1 1 4
142 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
143 บ้านนาจ่าย 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
145 บ้านโคกเลาะ 2 0 2 0 4
146 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 2 0 1 1 3
147 บ้านนาขนัน 2 0 1 0 3
148 บ้านฟ้าห่วน 2 0 1 0 3
149 บ้านคำไหล 2 0 0 1 2
150 บ้านหนองลุมพุก 2 0 0 1 2
151 บ้านทรายพูล 2 0 0 0 2
152 บ้านศรีสุข 2 0 0 0 2
153 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 2 0 0 0 2
154 บ้านสงยาง 2 0 0 0 2
155 บ้านไชยชนะ 2 0 0 0 2
156 บ้านกุดยาลวน 2 0 0 0 2
157 บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 2 0 0 0 2
158 บ้านนาเดื่อ 2 0 0 0 2
159 บ้านพนมดี 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองเอาะหนองสิม 2 0 0 0 2
161 บ้านไหล่ธาตุ 1 4 1 0 6
162 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 1 4 0 0 5
163 บ้านนาดอกไม้ 1 3 3 0 7
164 อนุบาลกุลวิกานต์ 1 2 0 2 3
165 บ้านโคกจาน 1 2 0 2 3
166 อนุบาลพุทธเมตตา 1 2 0 0 3
167 หนองเต่าเพชรเจริญ 1 1 1 0 3
168 บ้านนาตาหมุด 1 1 1 0 3
169 บ้านแข็งขยัน 1 1 0 3 2
170 บ้านห้วยที 1 1 0 1 2
171 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 1 1 0 1 2
172 บ้านไพรสวรรค์ 1 1 0 0 2
173 บ้านป่าข่า 1 1 0 0 2
174 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 1 0 1 0 2
175 บ้านดอนกระทอด 1 0 1 0 2
176 บ้านเอ็นอ้า 1 0 1 0 2
177 บ้านโปร่งเจริญ 1 0 0 2 1
178 บ้านพะลอง 1 0 0 0 1
179 บ้านไทรย้อย 1 0 0 0 1
180 บ้านป่าติ้ว 1 0 0 0 1
181 บ้านไหล่ทุ่ง 1 0 0 0 1
182 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 1 0 0 0 1
183 บ้านโหมน 1 0 0 0 1
184 อนุบาลแสงสุรีย์ 1 0 0 0 1
185 บ้านลาดหญ้าคา 0 2 0 0 2
186 บ้านดอนตะมุน 0 1 2 1 3
187 บ้านดอนชาด 0 1 2 1 3
188 บ้านด่านฮัง 0 1 1 0 2
189 ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 1 0 0 1
190 บ้านนากลาง 0 1 0 0 1
191 บ้านปากแซง 0 1 0 0 1
192 บ้านพะลาน 0 1 0 0 1
193 บ้านสารภี 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองหลวง 0 1 0 0 1
195 บ้านคันพะลาน 0 0 2 2 2
196 บ้านนาคิแลน 0 0 1 1 1
197 บ้านเลาะ 0 0 1 1 1
198 บ้านกะลึง 0 0 1 0 1
199 บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 1 0 1
200 บ้านดอนหมู 0 0 1 0 1
201 บ้านเขือง 0 0 0 2 0
202 บ้านนาห้วยแดง 0 0 0 1 0
203 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 1 0
204 บ้านตาดโตน 0 0 0 1 0
205 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 1 0
206 วุฒิศึกษา 0 0 0 1 0
207 บ้านนาพะเนียงออ 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0
รวม 1,160 445 232 181 2,018