หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 19 52 29
2 003 โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 0 0 0
3 238 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 18 48 24
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 17 37 20
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 5 17 9
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 11 21 15
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 30 78 45
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 1 3 2
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 10 19 11
10 014 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 6 12 9
11 015 โรงเรียนตระการพืชผล 23 47 27
12 018 โรงเรียนน้ำคำพิทยา 4 8 5
13 214 โรงเรียนบุญจิราธร 11 33 17
14 019 โรงเรียนบ้านกระเดียน 23 41 28
15 020 โรงเรียนบ้านกระเตียด 5 5 4
16 021 โรงเรียนบ้านกองโพน 16 68 30
17 022 โรงเรียนบ้านกะลึง 1 2 1
18 023 โรงเรียนบ้านกาจับ 7 14 7
19 024 โรงเรียนบ้านกาบิน 22 44 25
20 025 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 1 6 1
21 026 โรงเรียนบ้านกุดกลอย 7 17 7
22 027 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 3 8 5
23 028 โรงเรียนบ้านกุศกร 16 33 21
24 036 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 29 44 36
25 037 โรงเรียนบ้านขุมคำ 15 52 29
26 040 โรงเรียนบ้านคอนสาย 30 73 42
27 042 โรงเรียนบ้านคันพะลาน 4 5 5
28 043 โรงเรียนบ้านคำกลาง 27 32 28
29 044 โรงเรียนบ้านคำข่า 6 9 7
30 046 โรงเรียนบ้านคำมณี 6 17 7
31 048 โรงเรียนบ้านคำสมิง 15 32 15
32 049 โรงเรียนบ้านคำหาด 7 12 11
33 045 โรงเรียนบ้านคำแคน 10 25 17
34 047 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 16 31 16
35 050 โรงเรียนบ้านคำไหล 3 7 5
36 051 โรงเรียนบ้านคึม 0 0 0
37 041 โรงเรียนบ้านค้อ 17 41 20
38 058 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 12 22 15
39 060 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 14 46 21
40 061 โรงเรียนบ้านดงบัง 4 7 5
41 062 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 0 0 0
42 076 โรงเรียนบ้านดอน 3 7 5
43 063 โรงเรียนบ้านดอนกระทอด 2 4 2
44 064 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 5 7 7
45 065 โรงเรียนบ้านดอนงัว 24 45 30
46 066 โรงเรียนบ้านดอนจิก 4 8 5
47 067 โรงเรียนบ้านดอนชาด 4 9 6
48 068 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 5 21 5
49 069 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 5 7 6
50 070 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 4 8 5
51 072 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย 0 0 0
52 074 โรงเรียนบ้านดอนหมู 1 2 1
53 073 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 11 39 23
54 071 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 27 55 35
55 075 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 2 1
56 077 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 7 9 8
57 078 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 2 6 3
58 080 โรงเรียนบ้านตระการ 6 8 7
59 081 โรงเรียนบ้านตากแดด 35 64 44
60 082 โรงเรียนบ้านตาดแต้ 8 17 9
61 083 โรงเรียนบ้านตาดโตน 1 1 1
62 084 โรงเรียนบ้านตุ 6 20 8
63 087 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 17 51 28
64 086 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 2 4 4
65 088 โรงเรียนบ้านทม 6 29 12
66 089 โรงเรียนบ้านทรายพูล 2 6 4
67 090 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 8 11 8
68 094 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 5 2
69 095 โรงเรียนบ้านนาขนัน 3 6 5
70 096 โรงเรียนบ้านนาขาม 33 74 50
71 097 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 8 19 12
72 098 โรงเรียนบ้านนาคิแลน 2 4 3
73 100 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 6 4
74 099 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 5 13 6
75 101 โรงเรียนบ้านนาจ่าย 3 5 3
76 103 โรงเรียนบ้านนาชุม 12 21 15
77 102 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 21 38 28
78 104 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 8 26 9
79 107 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 64 164 93
80 106 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 30 48 38
81 108 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 3 5 3
82 109 โรงเรียนบ้านนาทราย 7 24 12
83 110 โรงเรียนบ้านนานวน 7 12 10
84 111 โรงเรียนบ้านนานางวาน 5 9 8
85 112 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 1 0 0
86 113 โรงเรียนบ้านนาพิน 14 25 16
87 114 โรงเรียนบ้านนาม่วง 10 31 17
88 117 โรงเรียนบ้านนายูง 27 66 41
89 119 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 8 28 12
90 120 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 5 8 5
91 241 โรงเรียนบ้านนาหว้า 24 52 39
92 123 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 25 48 32
93 122 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 8 15 12
94 125 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 7 16 11
95 121 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 2 3 2
96 105 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 2 4 2
97 115 โรงเรียนบ้านนาเมือง 8 25 13
98 116 โรงเรียนบ้านนาแมด 6 16 10
99 118 โรงเรียนบ้านนาแวง 21 27 20
100 126 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 2 4 2
101 128 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 9 22 14
102 127 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 4 12 6
103 138 โรงเรียนบ้านบก 11 22 15
104 137 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 38 114 62
105 140 โรงเรียนบ้านบาก 33 66 44
106 141 โรงเรียนบ้านบึงหอม 24 34 27
107 142 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 10 15 12
108 143 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 5 7 6
109 139 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 15 42 21
110 146 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 4 13 6
111 145 โรงเรียนบ้านปากแซง 1 1 1
112 148 โรงเรียนบ้านป่าข่า 2 3 2
113 147 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 3 7 4
114 149 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 1 1
115 156 โรงเรียนบ้านพนมดี 2 2 2
116 157 โรงเรียนบ้านพอก 31 64 43
117 158 โรงเรียนบ้านพะลอง 1 3 2
118 159 โรงเรียนบ้านพะลาน 1 2 2
119 160 โรงเรียนบ้านพะไล 0 0 0
120 161 โรงเรียนบ้านพังเคน 20 41 23
121 167 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 3 8 4
122 168 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 23 43 33
123 169 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 19 25 21
124 170 โรงเรียนบ้านร่องข่า 7 10 7
125 171 โรงเรียนบ้านลาดสมดี 6 6 6
126 172 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 2 4 3
127 173 โรงเรียนบ้านลุมพุก 6 20 11
128 177 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 6 14 10
129 178 โรงเรียนบ้านศรีสุข 2 12 3
130 176 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0
131 179 โรงเรียนบ้านสงยาง 2 4 2
132 180 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 8 14 13
133 181 โรงเรียนบ้านสร้างโพน 4 6 5
134 182 โรงเรียนบ้านสองคอน 15 21 14
135 184 โรงเรียนบ้านสารภี 1 2 1
136 183 โรงเรียนบ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 0 0 0
137 185 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
138 189 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเข 0 0 0
139 192 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 15 32 17
140 193 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20 44 34
141 194 โรงเรียนบ้านหนองผือ 34 55 37
142 195 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 9 32 15
143 196 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 3 6 4
144 197 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 3 2
145 198 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 3 3
146 191 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 24 49 33
147 199 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 2 10 2
148 190 โรงเรียนบ้านหนองแดง 5 29 10
149 203 โรงเรียนบ้านหินห่อม 0 0 0
150 200 โรงเรียนบ้านห้วยที 4 23 7
151 201 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 15 33 22
152 202 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 18 7
153 237 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 31 101 55
154 211 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 5 15 5
155 213 โรงเรียนบ้านฮี 10 14 12
156 029 โรงเรียนบ้านเกษม 14 26 18
157 038 โรงเรียนบ้านเขือง 2 2 2
158 085 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 4 11 5
159 091 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 7 3
160 150 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 25 48 35
161 174 โรงเรียนบ้านเลาะ 2 3 2
162 175 โรงเรียนบ้านเล้า 4 8 5
163 186 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 12 31 17
164 204 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 5 4 4
165 212 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 2 2 2
166 033 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 1 2 1
167 030 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 17 52 29
168 032 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 6 14 9
169 035 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 6 23 12
170 034 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 11 26 18
171 031 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 15 62 21
172 039 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 5 7 5
173 079 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 4 5 4
174 162 โรงเรียนบ้านแพง 4 10 6
175 187 โรงเรียนบ้านแสนอุดม 3 6 4
176 205 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 7 12 9
177 052 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 7 13 8
178 053 โรงเรียนบ้านโคกจาน 5 8 5
179 054 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 3 3 3
180 056 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
181 055 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 6 6
182 057 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5 11 7
183 129 โรงเรียนบ้านโนนกุง 15 25 16
184 130 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 6 16 5
185 131 โรงเรียนบ้านโนนตูม 10 22 14
186 132 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
187 134 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 3 1
188 133 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 2 4 2
189 135 โรงเรียนบ้านโนนหอม 6 11 5
190 136 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 24 53 34
191 144 โรงเรียนบ้านโบกม่วง 0 0 0
192 154 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 3 6 4
193 151 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 4 8 6
194 153 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 0 0 0
195 152 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 9 18 13
196 163 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 23 73 33
197 165 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 44 97 51
198 164 โรงเรียนบ้านโพนแพง 25 52 30
199 188 โรงเรียนบ้านโสกชัน 13 53 21
200 206 โรงเรียนบ้านโหมน 1 2 1
201 059 โรงเรียนบ้านไชยชนะ 2 5 3
202 092 โรงเรียนบ้านไทรงาม 14 24 18
203 093 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 1 1
204 155 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
205 166 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 2 6 2
206 207 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 3 13 6
207 208 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 6 9 8
208 209 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 5 9 8
209 217 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 31 58 41
210 224 โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 2 4 3
211 226 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ 3 7 5
212 229 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 27 90 39
213 002 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 5 8 5
214 004 โรงเรียนเขมราฐ 9 17 10
215 223 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) 9 16 13
216 225 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 7 19 10
217 234 โรงเรียนแอมเจริญ 12 26 17
218 012 โรงเรียนดำรงวิทยา 0 0 0
219 013 โรงเรียนดุสิตคามนคร 0 0 0
220 016 โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา 0 0 0
221 215 โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร 0 0 0
222 216 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0
223 218 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 16 31 25
224 219 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ 0 0 0
225 221 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 0 0 0
226 220 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม 5 15 5
227 222 โรงเรียนวุฒิศึกษา 1 2 1
228 227 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ 5 37 12
229 228 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 0 0 0
230 230 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 4 15 5
231 231 โรงเรียนอนุบาลรักษ์แม่โพธิ์เมือง 0 0 0
232 233 โรงเรียนอนุบาลอัมพรบัวขาว 0 0 0
233 232 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 1 6 1
234 017 โรงเรียนเทพนิมิต 0 0 0
รวม 2091 4745 2828
7573

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา 08-0452-6654Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]