หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล 6 ต.ค. 2559 09.30-11.30 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล 6 ต.ค. 2559 09.30-11.30 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล 6 ต.ค. 2559 09.30-12.00 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล 6 ต.ค. 2559 09.30-12.00 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
-
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.30-12.00 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล 6 ต.ค. 2559 09.30-12.00 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล 6 ต.ค. 2559 09.30-12.00 (ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด)
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา 08-0452-6654Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]