รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม
 
1. นางเพิ่มพูน  ดอกดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์
 
1. นางสาวจิตราพัชญ์  สุธรรมวินันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  โชคชัย
 
1. นางสมคิด  พวงธนะสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงงาม
 
1. นางนิตยา  ธานี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มาตรา
 
1. นางสุดาพร  สุธรรมวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ใสแสง
 
1. นายธวัชชัย  นาดูน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชญาภา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสมถวิล  เชสูงเนิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอัญชลี  ธงศรี
 
1. นายสุริยัน  พึ่งภพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชดา  พิศชาติ
 
1. นางสลิลลา  กากแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
 
1. นางสดสวย  แสงตา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงวิชาดา   ชาติ
 
1. นางราตรี  อุทธสิงห์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนุชวรา  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  บุ้งทอง
3. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พงศ์เพ็งธรรม
 
1. นางศรีวรา  ทองลอง
2. นางสาวจิรสุดา  ครองยุทธ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงปฐมาพร  ธโนปจัย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี
 
1. นางขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์
2. นางชาณิภา  พุฒพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. นางสาวชนานันท์   โพธิ์ชัยหล้า
2. เด็กหญิงนิตยา    ศิริไทย
3. เด็กหญิงวาสนา   มุ่งหมาย
 
1. นางราตรี  อุทธสิงห์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กหญิงธนพร  คงสมพจน์
2. เด็กหญิงสาธิตา  พลสมัคร
 
1. นางอัฉรา  ย่อมมี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงชมพูเนตร  กรมไธสง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ภัควันต์
 
1. นางพรรณี  แสงงาม
2. นางทัศนีย์  กัลปพฤกษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
 
1. นางสุวคนธ์  ทองพุ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
 
1. นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ก่อแก้ว
 
1. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์
2. เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี
3. เด็กหญิงนริสรา  ตริยางกูรศรี
 
1. นางพรทิพย์  ดวงมาลา
2. นางนิภาพร  จารุกมล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัชชา  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงอริสา  วงศรีชู
3. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปลื้มอารมย์
 
1. นางคียภัทร  เรืองทอง
2. นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวมณีลักษณ์  ภารการ
2. นางสาวมนิดา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย
2. นางอรอนงค์  พรหมลาย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร
2. เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
2. นางชไมพร  ฉาไธสง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงภัควดี  พิพัฒน์
2. เด็กหญิงศิริกรณ์  ไหว้ครู
 
1. นางเพ็ญไพ  เทศนา
2. นายชนะใจ  ผาสุขนิตย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  เจริญศิลป์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายสุทธิวัส  เรืองทอง
 
1. นางสุภาพร  เทพทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วราหะ
 
1. นางสาวอัมรินทร์  จอมหงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล
2. เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์
 
1. นางเทพี  วรรณวงศ์
2. นางสาวอรศรี  ดวงรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตันสิงห์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี   บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงอรนุช  สมชาติ
 
1. นางสายสมร  เก๋งแก้ว
2. นางสมปอง  ประธาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงธรรธิชา  บุญยืน
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ทองสลับ
3. เด็กหญิงศศิวิมณ  อาจเอี่ยม
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
2. นางสาวจรูญลักษณ์  ศิริปี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  พันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ครองยุติ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  ครองยุติ
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
2. นางจิรนันท์  วนารักษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์มา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งจันทร์
 
1. นายสวัสดิ์  สมหวัง
2. นางสาวสุณี  กองสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. นายชินวัตร์  ทองสะอาด
2. นายอภิสิทธิ์  สมหา
3. นางสาวอรชา  จันทร์หาญ
 
1. สิบเอกทวี  เบื้องบน
2. นายเชาวลิต  ทองเหลือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายปภังกร  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมจันทร์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  เดชคำภู
 
1. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
2. นายฤทธิเกียรติ  พลราชม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. นายบัญชาการ  สายสุดตา
2. เด็กชายวยสกร  ทาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงวัชราวรรณ  คำประวัติ
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางสาวดวงใจ  คำพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ   รุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรภัทร   ฉันทานุมัติ
 
1. นางชวนพิศ  แสงสวย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงชุติมา  ศร๊โท
2. เด็กหญิงญาณากร  ครองยุติ
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กชายศตวรรษ  ศรีหาบุตร
2. เด็กชายอดิสรณ์  สีส่วน
 
1. นายประเวศ  เกษรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 1. เด็กชายพงศกร  ง่อนไถ
2. เด็กชายวงศ์นฤพัตน์  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวนิลวรรณ  โชติฉันท์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กชายกรีฑาพล  ศรีคุณ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีสุธรรม
 
1. นางประยูร  เกษรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงนิชาดา  สมทอง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงหืคู่
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายองอาจ  ยืนยง
2. เด็กชายโอภาส  จันปุ่ม
 
1. นางสุดสาคร  พละบุตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณกมล  ณัฐรังสี
2. เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ
5. เด็กหญิงศิริกุลวดี   แย้มบางยาง
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางเสาวณีย์  ดอกดวง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจัสมีนา  ซูลตาน
2. เด็กหญิงนิติกร  แก้วดวงงาม
3. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  แก้วดวงงาม
4. เด็กชายภาสกร  วรสาร
5. เด็กหญิงมณธกานต์  ประสิทธิ์สาร
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
2. นางนิตยา  บุญสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เงินแจ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำนารอด
4. เด็กหญิงลักขณา  ชิณแสน
5. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ศรีนาม
 
1. นางนวลศิริ  กออินทร์
2. นายวชิรา  สมทรัพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันตา
4. เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงศ์
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางจงจิตร  โทนุการ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิติศักดิ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  สมเสนาะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงพิชญา  ทองคำสุข
5. เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น
 
1. นางพรรัตน์  วงศ์เสนา
2. นางพรพิมล  สุคนธรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. นางสาวจริญญา  บิลทะศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  บิลทะศรี
3. เด็กหญิงดวงมณี  พรเพ็ชร
4. เด็กหญิงประดิภา  แสนทวีสุข
5. เด็กหญิงสุวนันท์  แถลงจิตร
 
1. นางลักษณ์  ยมนา
2. นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายทับเพทาย  มุระชีวะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธานี
3. เด็กหญิงพีรยาพร  สุจิระพันธุ์
4. เด็กหญิงรินรดา  สอนชา
5. เด็กชายอารุโณชัย  หอมวงศ์
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสาวพรรษพร  พันธุ์น้อย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  สีหราช
2. นายปิยวัฒน์  มุกสิกพันธ์
3. นางสาวสุชาดา  สรสิงห์
4. เด็กชายอภิรักษ์  นิลแสง
5. เด็กชายเสกฐวุฒิ  ประดา
 
1. นางสวลี  บุญเจริญ
2. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตกร  นุยืนรัมย์
2. เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงชลดา  รุ่งชลชวลิต
5. เด็กชายชัญญาฤทธิ์  กาฬเนตร
6. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อยู่สบาย
7. เด็กชายณัฏฐวรวรรธ  ไชยสัตย์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  อึ้งวิไลกูล
9. เด็กหญิงนรกมล  อุทโธ
10. เด็กชายปุณยวีร์  แก้วเกิดมี
11. เด็กหญิงปุณยวีร์  โชคธนเสฏฐกุล
12. เด็กชายภูมินทร์  ทิพย์คงคา
13. เด็กชายภูวดิท  ศริธนิตรา
14. เด็กหญิงวริศรา  นามมณี
15. เด็กชายสหัสภพ  พรหมวงศ์
16. เด็กหญิงสิรินธรารัตน์  เหม่ากระโทก
17. เด็กชายอัทธเมศร์  ยะโสธรศรีกุล
18. เด็กหญิงเบญญาภา  ทีปิวัฒน์
 
1. นางศิริพร  ทาปศรี
2. นางสาวมุละพร  ความสวัสดิ์
3. นางธิดาภรณ์  ทินบุตร
4. นางสาวณัฐฐิรา   สิมานุรักษ์
5. นางวราภรณ์  นาคมุจรินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กชายธนพัต  บังศรี
 
1. นางบุญยฤทธิ์  จันทร์พวง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกุลธิญาดา  แสนทวีสุข
 
1. นางอัจฉรา   กุลราช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงกุลพันธ์  ริทู
 
1. นางศิริพร  แสนทวีสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ภูศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  พรมอารักษ์
 
1. นางพิณนภา  บุญยืน
2. นางสวลี  บุญเจริญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลณรักษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ภูมิบุญชู
 
1. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
2. นางชาลี  พวงทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายตรีเทพ  หลักดี
2. เด็กหญิงพานิดา  ยะพา
 
1. นางสวลี  บุญเจริญ
2. นางพิณนภา  บุญยืน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยา  ผูกพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวดี  สุจริต
3. เด็กชายชินวัชร  วันดีวงษ์
4. เด็กหญิงทิวาสวัสดิ์  สมบัติ
5. เด็กหญิงนันทิชา  ฝอยทอง
6. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  จันทร์เติบ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญศรีจันทร์
8. เด็กชายภูริภัทร  มารมย์
9. เด็กชายสุทธวีร์  สาสุวงษ์
10. เด็กหญิงอัญมณี  ใสแสง
 
1. นางเตือนใจ  มารมย์
2. นางสาวสุรีลักษณ์  ชมภูพื้น
3. นางสาวภาวดี  ฝอยทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. นางสาวกัญยาณี  นุ่มนวล
2. นางสาวจิติยา  กสิภููมิ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งก้าน
4. เด็กหญิงทัศนีย์  พูลเพิ่ม
5. นางสาวศุภลักษณ์  เชื้อโท
6. นางสาวสิริธร  บุญเชื้อ
7. นางสาวสุกัญญา  อนันเอื้อ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขดี
9. นางสาวสุทธิดา  พูลเพิ่ม
10. นางสาวเบญญาภา  เลื่อมใส
 
1. นางเพ็ญพร  ตาอินทร์
2. นางถนอม  แผนสมบูรณ์
3. นายปรีดา  สุบินดี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  นพเก้า
3. เด็กหญิงบุญนุช  บุญเจริญ
4. นางสาวบุดสดี  บุญเพียง
5. เด็กหญิงปทุมรัตน์  อุทธสิงห์
6. นายปรมัตถ์  ไพบูลย์
7. นายปรเมศร์  ไพบูลย์
8. เด็กหญิงพิมผกา  ส่งสุข
9. นางสาวมาลินี  ดวงศิลป์
10. เด็กหญิงวิชุดา   พวงมาลา
11. นางสาววิไลวรรณ  ชื่นอยู่
12. นายสิทธิศักดิ์  ใสแสง
13. นางสาวสุภารัตน์  ผดาวัลย์
14. นางสาวอารียา   ขวัญเมือง
15. นางสาวอารียา  บุญอุ้ม
 
1. นายเกษมสันต์   สารการ
2. นางนภาพร  สารการ
3. นางราตรี  อุทธสิงห์
4. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกกร  โชคชัย
2. เด็กหญิงจิตติมนต์  พันธ์ศิลป์
3. เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งอิ่ม
4. เด็กหญิงธนกาญจน์  กิ่งนาด
5. เด็กหญิงธีระดาพร  จันทร์ชนะ
6. เด็กหญิงนพมาศ  บุญบำเรอ
7. เด็กหญิงนิลยา  สาระ
8. เด็กหญิงปวริศา  พุทธปราณี
9. เด็กหญิงภิญญดา  เกษศิลา
10. เด็กหญิงรัตนพร  เรืองรัมย์
11. เด็กหญิงวรัชยา  พิมพ์ศรี
12. เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสินธ์
13. เด็กหญิงสุธีธิดา  กลิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญมั่น
15. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีโนนซี
 
1. นางสุภัค  กอดแก้ว
2. นายประจักษ์  ชัยศรี
3. นายโสมนัส  ทาคำห่อ
4. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อโท
2. เด็กชายจีรภัทร  บุตรน้อย
 
1. นางสุรางค์  สืบภา
2. นายทูลศักดิ์  สืบภา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ภาคสิริ
2. เด็กหญิงพรพิลัย  เทพารักษ์
 
1. นางศุภมาศ  ศิรินนท์
2. นางสร้อยสลา  อมรรัตนดิลก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ก่อ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงภาวิณี  พรสุวรรณ์
 
1. นายกิติยา  ดวงแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  จันทร
 
1. นางสาวอนงค์  สายวงษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายธรรมพล  เผ่าภูรี
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กชายธนากร  พงษ์อนันต์
 
1. นางสาวขวัญใจ  ระดาพันธ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ผาสิน
 
1. นางสุวิวรรณ  แสงยะรักษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายวราวุฒิ  โคตรหา
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิงห์ชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญงาม
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นางสิรีธร  ประธาน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายณภัทร  เจริญสุข
2. เด็กชายพรทวี  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายรุ่งชนะ  ลาลี
2. เด็กชายอานันท์  โกศล
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  วงศ์สิงห์
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรเพ็ชร
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  บุญภา
3. เด็กหญิงปาณิศา  ผิวเงิน
 
1. นางพัชราภรณ์  รากวงษ์
2. นายสมชาย  ศรีนิล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงปุณยพร  จันทร์สำราญ
2. เด็กหญิงรื่นฤทัย  บุญทะสอน
3. เด็กชายศิริพงษ์  พิมพ์ภักดิ์
 
1. นายไพบูลย์  นามศรี
2. นายสมชาย  ศรีนิล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายณัฐพงษ์  แก้วสุข
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์แน่น
3. เด็กชายพีระพงษ์  สุรำไพ
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
2. นางสาวณัฐญาดา  ใจอุ่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ภักดีไทย
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พรมลี
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นางสุภาพร  มาตผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเนตร
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
3. เด็กหญิงปรารถนา  ประสานพิมพ์
4. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
7. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
8. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
9. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง
3. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
4. เด็กชายณธกร  บุตรพรม
5. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
6. เด็กหญิงทองธาร  พรายแก้ว
7. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
8. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลื่วชวโรจน์
10. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
11. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
12. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
13. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
14. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
15. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
3. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
4. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
5. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
8. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
9. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
10. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางศิรินภา  ไพรศรี
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรรณธิดา   นามประภา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไผ่สุรัตน์
3. เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์
6. เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงปณิดา  ปุญประสิทธิ์
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา
9. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส
10. เด็กหญิงวรกานต์  น้อมกลาง
11. เด็กชายวานิช  วงศ์สะอาด
12. เด็กหญิงวิไลภรณ์  บุญเพ็ง
13. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ทารักษ์
14. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์สถิตย์
15. เด็กหญิงอรพิน  ผิวอ่อน
16. เด็กหญิงอรอนงค์  คำทา
17. เด็กชายเกียรติขจร  โอทาตะวงศ์
18. เด็กหญิงเอมิตา  สอดศรี
19. เด็กหญิงโชตินภา  บุญโกศล
20. เด็กชายโอฬาร  วงศ์สมัคร
 
1. นายอรรถพร  สำเภา
2. นายบุญสม  ตรีนก
3. นายทัศนัย  เจริญวัย
4. นางอรทัย  ประกอบแสง
5. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
6. นางสาวนริศรา  ศรีครซ้าย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ธงศรี
3. เด็กชายปรัชญะ  บุบผาวัลย์
4. เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งปัญญา
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คำสิงห์นอก
6. เด็กชายศุภกานต์  ภูตะเวช
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวอารีรัตน์  มานะกุล
3. นายภานุวัฒน์  ไชยะฉัตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสัญญา  ประนม
 
1. นายสำราญ  จันทร์เติม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  คุ้มครอง
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวยุบล
 
1. นางนวลศรี   สายวงษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายวงศธร  ทองวิเศษ
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กหญิงปนัฐขวัญ  แสวงบุญ
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกฤษฏ์  เกษเพ็ชร์
2. เด็กชายจิรพันธ์  ชัยยธัญญากร
3. เด็กชายชยานันต์  ศิริโภคานนท์
4. เด็กหญิงญานิศา  วงษ์ชมพู
5. เด็กชายทองแท้  การะเกษ
6. เด็กชายธนกร  ชนะสิงห์
7. เด็กชายธีเดช  วิเชียรธวัชชัย
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์พราว
9. เด็กชายยศกร  พรหมสุวรรณ
10. เด็กชายวัชรินทร์  พิมสุตตะ
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
2. นางกิติมา  บัวแย้ม
3. นางนัดดา  มงคลแก้ว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  จันทิตย์
2. เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์
3. เด็กชายกิตติคุณ  ทองหนุน
4. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ลา
5. เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก
6. เด็กหญิงชนาพร  รัตนกุล
7. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อุ่นคำ
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
9. เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา  ก้อนทอง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอกบัว
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มแก้ว
12. เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิ์ตระกูล
13. เด็กหญิงธัญชนก  รักษากุล
14. เด็กหญิงนิฐิตา  วงค์วาล
15. เด็กหญิงนิศาชล  จินตนาผล
16. เด็กหญิงปภาวี   ธนธรรมสถิต
17. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วิริยะพันธ์
18. เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้
19. เด็กชายปิยากร  คชสถิตย์
20. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์
21. เด็กหญิงพงษ์รฎา  เมืองโคตร
22. เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัติ
23. เด็กหญิงพิณญ์ญาฎา  จันทนาภรณ์
24. เด็กหญิงพิณรา  ก่อสินวัฒนา
25. เด็กหญิงพินดารา  ทองมงคล
26. เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง
27. เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์
28. เด็กหญิงภัคพร  ศิริพรมาโนชน์
29. เด็กหญิงภัทรธารดา  องค์สถาพร
30. เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย
31. เด็กหญิงวราณัช  พรรณพานิช
32. เด็กหญิงวรินทร  พิชญาสาธิต
33. เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์
34. เด็กหญิงศศิธร  ศรีจรูญ
35. เด็กหญิงสมัชญา  สีถาพล
36. เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี
37. เด็กหญิงสุภัสสรา  หลินหะตระกูล
38. เด็กหญิงอชิรญา  อิ่มโค่น
39. เด็กหญิงอาลีนา  สายสุข
40. เด็กหญิงโอรินนา  ปัญญาธิกุล
 
1. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
2. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
3. นางสาวรัตนา  การงาน
4. นางสาวนภาพร  เรือนเจริญ
5. นางสิริลักษณ์  บุญสาม
6. นางสาวศุภาลักษณ์  อังคะฮาด
7. นางสาวเยาวเรศ  มีศรี
8. นางสาววราภรณ์  ประเสริฐสิน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณาธิป   ทวีสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์   พรโคกกรวด
3. เด็กชายตระกูล   แก้วม่วง
4. เด็กชายนพรุจ   อสัมภินพงศ์
5. เด็กชายปริญญา   สิงห์ขัน
6. เด็กหญิงพัชราภา   ปราบพล
7. เด็กชายศิรสิทธิ์   โกยทอง
8. เด็กชายอดิศักดิ์   แฝดกลาง
9. เด็กหญิงเขมิกา   สมิทธิชัยนนท์
10. เด็กหญิงเจติยา   สุวรรณกูฏ
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. นายจักรี  เหง้าแก้ว
2. นางสาวทัศณีย์พร  พรเพ็ชร
3. นางสาวปาณตะวัน  ทองน้อย
4. นายภานุพงษ์  ศรีพลัง
5. นายวรวุฒิ  จันขาว
6. นางสาววรัชญา  จันดารัตน์
7. นายวสุพล  พรหมมิ่ง
8. นางสาววิศรุตา  พงษ์อนันต์
9. นายศุภเศรษฐ์  เลื่อนลอย
10. นางสาวเกสร  ทาคำห่อ
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
3. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  เชื้อชาติกล้า
2. เด็กหญิงดนุลดา  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงธันยารัตน์  รบกล้า
4. เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
5. เด็กหญิงอมราวดี  กางเกษ
6. เด็กหญิงเตชินี  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทวีชาติ
2. เด็กหญิงชลธิชา   สบายใจ
3. เด็กหญิงชุฎาภรณ์   อุ่นจิตร
4. เด็กหญิงชุฎาวรรณ   อุ่นจิตร
5. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรโคกกรวด
6. เด็กหญิงณิชาภัทร   มโนรัตน์
7. เด็กหญิงพรไพริน   วงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
9. เด็กหญิงวริศรา   อินทวัต
10. เด็กหญิงอภินันทนา   ผิวจันทร์
11. เด็กหญิงอรปรียา   ชะนีวงษ์
12. เด็กหญิงเขมิกา  สมิทธิชัยนนท์
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
4. นางอัจฉรา  โกศล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  บรรทร
2. นางสาวนรินรัตน์  บุญพาย
3. นางสาวภัททิยาภรณ์  ไชยปัญหา
4. เด็กหญิงวาสนา  คำทอง
5. เด็กหญิงอภัสรา  บรรทร
6. นางสาวเบญญาพร  บำรุงศิลป์
7. เด็กหญิงโชติกา  แก้วคำ
 
1. นางสกาวเดือน  ศรีละวรรณ
2. นางเพชรรินทร์  ศรีหานนท์
3. นายเพ็ชรินทร์  ศรีสุธรรม
4. นางสาวสมพิศ  เทียนทอง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภา   เวชกาม
2. เด็กหญิงกษิตินาถ   รัตนสีหา
3. เด็กหญิงชลธิชา   สบายใจ
4. เด็กหญิงญาณาธิป   ทวีสิทธิ์
5. เด็กหญิงณัชชานันท์   พรโคกกรวด
6. เด็กชายตระกูล   แก้วม่วง
7. เด็กหญิงธัญชนก   เพียลา
8. เด็กชายนพรุจ   อสัมภินพงศ์
9. เด็กชายปริญญา   สิงห์ขันธ์
10. เด็กหญิงพัชราภา   ปราบพล
11. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   ดอนน้อย
12. เด็กหญิงภัทรธิดา   กิ่งวัน
13. เด็กหญิงศิชนา   เนตรผ่าน
14. เด็กหญิงอรปรียา   ชะนีวงษ์
15. เด็กหญิงเขมิกา   สมิทธิชัยนนท์
16. เด็กหญิงเจติยา   สุวรรณกูฏ
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
4. นางอัจฉรา  โกศล
5. นางสาวปิยวรรณ  แก่นจำปา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ถิระบุตร
2. นายชิตพล  เทศไธสงค์
3. นายวีระชัย  ศรบุญ
4. เด็กชายสุกฤษฎ์  เหมฟูม
5. เด็กชายสุรพงษ์  วัยเจริญ
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางคณึงนิตย์  สมสอน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายนาริตะ  อุณาภาคย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องการเขียน
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
2. นางสุชาดา  ฤาชากูล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. นางสุพรรณี  สาริบุตร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน
2. เด็กชายณภัทร  ชัฏขันธกิจ
3. เด็กชายนครินทร์  จิตทวี
4. เด็กชายปิติสวัสดิ์  แก่นคำ
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ
6. เด็กชายพุฒินาท  หาญชนะ
 
1. นางศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์
2. นายชัยพฤกษ์  เหมือนชาติ
3. นายอดิเรก  ทุมวงศ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กชายธีรศาสตร์  ภาภิรมย์
2. เด็กชายนันทวัตร  ร่มเย็น
3. เด็กชายภัททรดนัย  สมชาติ
4. เด็กชายภูริพัฒน์  นิคม
5. เด็กชายอมรเทพ  เทพวงค์
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธาราโรจน์
 
1. นายมุณี  สุระเสียง
2. นางอัจฉรา  ย่อมมี
3. นายมัทนา  ตรีสูนย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    หนอปัญญา
2. เด็กชายภิรมย์  จันทร์เวียง
3. เด็กชายวรฉัตร    วิรัตน์
4. เด็กชายหฤษฏ์  คงโท
5. เด็กชายอนุชิต   นิยมพันธ์
6. เด็กชายเฉลิมวงศ์   เข็มบุปผา
7. เด็กชายเชวงศักดิ์   วงศ์ลา
8. เด็กชายไชยกร  ธานี
 
1. นายอาทิตย์   กุลบุตร
2. นายสัมฤทธิ์   เชื้อแก้ว
3. นางสาวเรือนเพ็ชร   กิตติพิมานชัย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร
2. เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ
3. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทรธิราช
4. เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
5. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ฤทธิชัย
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสิงห์
7. เด็กหญิงปัณณิกา  คณะพัฒน์
8. เด็กหญิงศรัณยา  เบญจถาวรอนันท์
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฐานมั่น
10. เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง
 
1. นางดวงพร  บุญถม
2. นางฉวีวรรณ  สุขสาร
3. นางฐิติภา  ปิ่นโต
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงชนิตา   แก้วม่วง
2. เด็กชายชัยธวัช   สดชื่น
3. เด็กหญิงธัญสมร  บุญประคม
4. เด็กหญิงธิติมา   วิชิต
5. เด็กหญิงปริยภรณ์  คันธจันทร์
6. เด็กชายผดุงเดช   คำแดง
7. เด็กชายยชัยณรงค์   ดวงตา
8. เด็กหญิงสุณานัส  ผลอาหาร
 
1. นายมนูญ   กะนีจิตร
2. นางสาวพรรณิภา  สุดามาตร์
3. นางดวงกมล   ชิณบุตร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายฆนกาญจน์  พิมพ์โสภา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นภาวัฒนดำรงค์
3. เด็กชายธนากร   เชื้อสิงห์
4. เด็กหญิงศุภัคธิดา  แสงศรี
5. เด็กหญิงสุธิดา  ชินทวัน
 
1. นายวุฒิภัทร  แก้วกลึงกลม
2. นางสาวสุพรรษา  พงษ์เกษม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ฉะอ้อน
2. เด็กหญิงบีริตา  พรมทอง
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  กัญญาสาย
 
1. นางมลิวัลย์  ชุ่มสนิท
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงสุข
2. เด็กหญิงปริศนา  ตระการจันทร์
3. เด็กหญิงสุวณี  บุญลี
 
1. นางดวงจันทร์  พิมพ์หงษ์
2. นางวิไล  ไชยเนตร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกรกมล  ชัยโย
2. เด็กหญิงธนิถามาศ  ไมตรีพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญานิน  เต็งเรืองกิจ
 
1. นางลำเจียก  สายหอม
2. นางรัชนี  มูลป้อม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ศรีเมือง
2. เด็กหญิงชุติมา   สารการ
3. เด็กชายธรรมฤทธิ์   บุญไพโรจน์
 
1. นางวิภารัตน์  ฤทธิแผลง
2. นางสำราญ  จันขาว
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใต้ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  นันทาวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  เบ้างาม
 
1. นายสมพงษ์  นาคะวงศ์
2. นางอารีย์  ศรีลาศักดิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. นางสาวศศิกานต์  คำเสมอ
2. นายเกียรติบุตร  บุ้งทอง
 
1. นางรวีรัตน์  คำพิริยะพงศ์
2. นายธวัชชัย  บุญมาศ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  พันลำ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองทวิง
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
2. นายสมชัย  จารุจิตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายพีรภาส  กูร์ณา
2. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งยุทธกลาง
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ  สมบูรณ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายภูมินัฐ  ดีที่สุด
2. เด็กชายสิงหราช  ชะลูด
 
1. นายณัฐวุฒิ  วิรุฬหวิทยา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  พิมพ์หาญ
2. เด็กหญิงอริสา  ดกงาม
 
1. นายธนา  กาหาวงศ์
2. นางสุภัสตา  ชุมเสน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สาสงวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ   พรมบุตร
 
1. นางสาวพวงทิพย์  นามวิชา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงปณิตา  จำปาเปาะ
2. เด็กหญิงเอวิตรา  พันธะเสริม
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นางวิไล  ไชยเนตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายบุญชัย  จินาพร
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์   ทาระสาร
2. เด็กชายศิวกร   ภาคสีดา
 
1. นางสาวฐิติพร   ภูมิการีย์
2. นางพรนภา   คงสนั่น
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พุทธพงศ์
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  คำปุย
3. เด็กหญิงวรรณพร  อำไพ
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นายทศพล  บุดดาซุย
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายจีรทีปต์  แซ่จึง
2. เด็กชายณัฐภัทร  เวียนวัฒนชัย
3. เด็กชายสุนิธิ  นิ่มกิ่งรัตน์
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายวรัญญู   หล่อเกษมศานต์
2. เด็กชายวุฒิภัทร   หล่อเกษมศานต์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สายแวว
 
1. นางสุขณิชญา  จันสุตะ
2. นายวันชัย  รุ่งเรือง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาย 1. เด็กชายกฤษฎา  บุ้งทอง
2. เด็กชายจารุวัฒน์  เข็มศรี
3. เด็กชายอภิรักษ์  มิ่งเมือง
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นางพัทธนันท์  แสงใส
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาย 1. เด็กหญิงชนาพร  เสนสาย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธพรหม
3. เด็กหญิงมนสิชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นางนุจรี  เรืองสุวรรณ
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธีรพงศ์  ไชยชนะ
2. เด็กชายนภสินธุ์  บรรพต
3. เด็กชายมงคล  สีหานาถ
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
2. นายนิราศ  เดชผล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์น้อย
2. เด็กชายธนพร   ศรีบุตร
3. เด็กชายเจษฎา  เนตรสตรี
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายธีรภัทร  โสภาพูล
2. เด็กชายธีระพันธ์  ผิวทอง
3. เด็กชายสัญญา  ผิวทอง
 
1. นายทองธาตุ  นิลภา
2. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีสาร
2. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
3. เด็กหญิงธิติยากานต์  พูลเพิ่ม
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นายวัชรินทร์  พรหมนิมิตร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นางสาวปาลิตา  ลาภักดี
2. เด็กชายสันติชัย  สีอ่อน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนโคตร
 
1. นายชวนิตย์  เสตพันธ์
2. นางสาวรวีวรรณ  เหล่าเรือน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงชุติมา  พรมลี
2. เด็กหญิงนิติยา  หีบทอง
3. เด็กชายวีรศักดิ์  สมหวัง
4. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์วัน
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  คุณสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุริยา  อินเอี่ยม
 
1. นางยุพา  วงศาสนธิ์
2. นายสมบัติ  บุญกอง
3. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจิระนันท์    รักษาโฉม
2. เด็กหญิงศศิประภา   นวนเมืองปัก
3. นายสุทธิรักษ์   ทองหมุน
4. เด็กหญิงสุพัตรา   แสงคำ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีกุลวงค์
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   เติมเชื้อ
 
1. นางสาวจินตนา   สุบุญ
2. นางบังอร   รามโกมุท
3. นางอรุณี   ศรีเมือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา
3. เด็กหญิงอัยรดา  แสนสุด
 
1. นายไพรสันต์  คำเอี่ยม
2. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฮาตวงศ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  กากแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิษา  เส็นหัดไทย
 
1. นายอุทิศ  สุขบุญ
2. นางบุญสนอง  สุขบุญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายศิวกร   ทองดา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชินพันธ์
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  คำยนต์
 
1. นางกมลวรรณ  มะลิวัลย์
2. นางอุไร  จิตรมาศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์นันทวรรธ
2. เด็กชายสุขสันต์  อินทร์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัญมณี  ไชยสัจ
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางจิรสุดา  เกษมปัญญาพล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดุรินทร์
2. เด็กหญิงธนัยพร   ทาลา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์   แพงจันทร์
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางทิพวรรณ  บุญจูง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงสัจจพร  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลแก้ว   พลจันทึก
2. เด็กหญิงปิยธิดา   บุญจรัส
3. เด็กหญิงเยาวภาพร   คำจอน
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางเยาวรัตน์  สุขวิลัย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายชัยธวัช  สดชื่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปิสันเทียะ
3. นางสาวตะการตา  ศรีมุข
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นางดวงกมล  ชิณบุตร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ปทุมวัน
2. เด็กหญิงยศวัลวลี   โกลี
3. เด็กหญิงเบญญาภา   คชพันธ์
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นางศิริพัฒน์  แก่นจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวาภพ
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  คมขำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผิวละมุล
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เชาวรัตน์
2. นางวิไล  ภาเข็ม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พันธ์พิบูลย์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาปัตย์
3. เด็กหญิงสมิหรา  ผลากุล
 
1. นางบุษกร  จันทลิกา
2. นายวันชรัส  จันทลิกา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  คุณศิริ
2. เด็กหญิงทานตะวัน  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทศนา
 
1. นางสุมาลี  คุณา
2. นางจันทกานต์  ศรีปาน
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายพรวิศิษฐ์  อะโน
2. เด็กหญิงพาณวิกา  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายยศพันธ์  ทองแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  โพธิดารา
2. นางสาวฐิติรัตน์  โสภาพันธ์
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชานิสรา  ศรีรัตน์สิริกุล
2. เด็กหญิงปภาดา  คู่สกุลนิรันดร์
3. เด็กหญิงวรางคณา  สุรพัฒน์
 
1. นางนภาพร  เชื้้อสิงห์
2. นางศรคนึง  ทองชุม
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายวรเกียรติ   บุญล้อม
 
1. นางสุภาวดี   พลชัย
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กหญิงมีนา  จันเพ็ชร
 
1. นางประยงค์  สามาอาพัฒน์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงเกตวดี   พูลเพิ่ม
 
1. นายสัมฤทธิ์   บุญเฉลียว
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 1. เด็กชายภานุพงษ์  พลภูงา
 
1. นางกฤษณา  เกษแก้ว
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือ 1. เด็กชายภัทรดนัย   อินทร์งาม
 
1. นายดุสิต   ศรไชย
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สีดา
 
1. นางพิมพา  พิณทอง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์   อรุณโรจน์
2. เด็กชายภัทรพล   บุญสวัสดิ์
3. เด็กชายวิทวัส   เตชะนันท์
 
1. นางขนิษฐา   แสงงาม
2. นางรุ่งทิวา   คุณสุทธิ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐิกา   พรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศุตา   บุตรบาล
3. เด็กหญิงเนตรนภา   บรรพต
 
1. นางสาววิไลวรรณ   ธานี
2. นางยุวดี    ประชุมแดง
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายนันทกร  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงวารี  ปลุกใจ
 
1. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
2. นางชาลี  พวงทอง
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณฑนา  ทองชุม
 
1. นางสาวสิริพร  มนัส
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงอภิรมภรณ์  ทองล้วน
 
1. นางนุชนี  ทาตระกูล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายชัยอนันต์   แสนทวีสุข
 
1. นางสำเริง  แสงวิเชียร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายพจนาพงศ์  ทองติด
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายมงคล   ดีแสน
 
1. นายทัศน์ปักษา   ภาเข็ม
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีอุดร
 
1. นายวินัย  สุรรณเพ็ชร
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายอนุชา   ผิวคำ
 
1. นางสุกัญญา  มาลัยงาม
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายวีระกานต์  พลรักษ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  แก้วโรจน์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายวีระ  อาษาพงษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  บูรณพล
 
1. นางอัมพร  ง้าวทอง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรพล   ทวีสัตย์
 
1. นางอุไรวรรณ   อุ่นเจริญ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายณฐพัฒน์  เจริญสุข
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ป้องทอง
 
1. นางกัญทิมา  บุญเฉลียว
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวนัฐฐานันท์  อารีพงษ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์เวียงคำ
 
1. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายจุลภาพ  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ศาลางาม
 
1. นางสาวกมลชนก    ดวงแก้ว
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวันเตา
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายณัฐกร  สายมั่น
2. เด็กชายณัฐนันท์  สมทิพย์
3. เด็กชายทินภัทร  น้อยวงศ์
4. เด็กชายธีรภัทร  พานทอง
5. เด็กชายประสิทธิ์  พิมพ์กาล
6. เด็กชายอนวัช  เหมแดง
7. เด็กชายอนุชิต  บุญเย็น
 
1. นายนพรถ  พิลารักษ์
2. นางชมศิลป์  นพรัตน์
3. นางสาวกฤษณา  บุญกอ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายธนานัฐ   ตรีรัตน์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชยศดี
3. เด็กชายศิวัช  บุญหนา
 
1. นางนภาพร  ฉัตรวิไล
2. นายณัฐพงษ์   ดาขวา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองถม
2. เด็กหญิงสุมาลี  พุดชา
3. เด็กหญิงเนตรธิดา  สบายใจ
 
1. นางเกษร  อันทรบุตร
2. นายนัฐพณ  ศุภสุข
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 1. เด็กหญิงปวีณา  เวียงคำ
2. เด็กหญิงพิศมัย  งอกสุข
3. เด็กหญิงมะลิมล  จะหลาบหลอง
 
1. นางกฤษณา  เกษแก้ว
2. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายธนากร   เชียงกง
2. เด็กชายพิชิตพงษ์   โพธิ์พิพัฒน์
3. เด็กชายวรวุฒิ   แสงดี
 
1. นางสาวชุติมา   จันทร์งาม
2. นางสาวนวลจันทร์   จันทร์งาม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ่งแสง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  จันทร์เขียว
3. เด็กชายหญิงอัจรียา  บุญสาร
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงบุญยง  สงพรมทิพย์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์งาม
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. นายฉัตรชัย  สายแวว
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมาธร  วิลามาส
2. เด็กชายวสุ   วิภาศรีนิมิต
 
1. นายกฤษณะ  ศรีไทย
2. นางสาวจินตนา  นิธิพานิช
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีระพงษ์  สายชมภู
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์หอม
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
2. นายวิรุตต์  เชื้อประทุม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกฤษตเมธ  สุธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุธรรมวิจิตร
3. เด็กชายอรรถชัย  ธรรมสัตย์
 
1. นายสุกฤษฎิ์  ทองปัน
2. นายเมธี  สุดหล้า
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตติธัช  สายสวัสดิ์
2. เด็กชายฐิติวัสส์  ทรัพย์มูล
3. เด็กหญิงสุพิศ  ม่วงคำ
 
1. นางสำราญ  สมหวัง
2. นายทัศพล  จันทป
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค   สาขี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายชัชวาล   คำทวี
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม    สิมาพันธ์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายก้องกิดากร   สติมั่น
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ   แก้วสง่า
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสุริยะ   วิมลพันธ์
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางวรณัน  นรมาตย์
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์พันธ์
2. เด็กชายกฤษฎา  พวงเทวี
3. เด็กหญิงจิดาภา  บัวใหญ่
4. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  พวงผกา
5. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  เชื้อชาติกล้า
6. เด็กหญิงณัฐกมล  นนท์ศิริ
7. เด็กหญิงณัฐพร  วิมลพันธ์
8. เด็กหญิงดนุลดา  หงษ์คำ
9. เด็กชายธนกร  สัจธรรม
10. เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่
11. เด็กชายธนาธร  นามโคตร
12. เด็กหญิงธัญชนก  บัวล้ำล้ำ
13. เด็กหญิงธันยารัตน์  รบกล้า
14. เด็กหญิงบุษกร  แสงฉาย
15. เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
16. เด็กหญิงปาริชาติ  รากเงิน
17. เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา
18. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา
19. เด็กหญิงฟาติมา  ภูมิฐาน
20. เด็กชายภราดา  รัตนิล
21. เด็กชายภาณุพงศ์  บัวกอ
22. เด็กชายรณวีร์  ยงยุทธ
23. เด็กชายรัตนพล  งามโรจน์
24. เด็กชายสรัญธร  วงชมพู
25. เด็กหญิงสิรินดา  ช่อรักษ์
26. เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม
27. เด็กหญิงอมราวดี  กางเกษ
28. เด็กหญิงเตชินี  ตั้งพิทักษ์ไกร
29. เด็กชายเอกอมร  สาระพันธ์
30. เด็กชายไชยวัฒน์  แดงทน
 
1. นางนัดดา  มงคลแก้ว
2. นางกิติมา  บัวแย้ม
3. นางอรพิน  หอมละเอียด
4. นางสาวทองพูน  อรัญกูล
5. นายสิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
6. นางณิชชา  ศรประสิทธิ์
7. นายประจักษ์  ก้อนแก้ว
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  โอภาพ
2. เด็กหญิงจิระดา  กล้าหาญ
3. เด็กชายจีระวัฒน์  จันทร์สด
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถวิล
5. เด็กหญิงชนาพร  ลาลาด
6. เด็กชายณัฐพงษ์  มุสิกา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  นามพิทักษ์
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์คำ
9. เด็กหญิงณิชาธร  ทรัพย์ประสม
10. เด็กชายดำรงศักดิ์  อรุณโน
11. เด็กชายทักษิณ  ทองที
12. เด็กชายทันธวัช  ตันสิงห์
13. เด็กชายธนภัทร  ทองดวง
14. เด็กชายธวัชชัย  ภูมิมาลา
15. เด็กชายนิรันดร  ผลพุฒ
16. เด็กหญิงปิยมาศ  แก้วสุข
17. เด็กชายยศกร  กองอุ่น
18. เด็กหญิงยิ่งวิมล  เลิศเกรียงไกรยิ่ง
19. เด็กหญิงลลิตา  โอภาพ
20. เด็กชายสหภาพ  เถือกเถาว์
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดรักษ์
22. เด็กหญิงสุพัชรธิดา  กิ่งแสง
23. เด็กชายสุวิจักษขณ์  แก้ววงษา
24. เด็กหญิงอทิตยา  กิ่งแสง
25. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชาวเวียง
26. เด็กหญิงอรสา  กิ่งแสง
27. เด็กหญิงอวัสดา  นวลเปล่ง
28. นายอาทิตย์  ศรีขาว
29. เด็กหญิงเจตนาภรณ์  ภาคสิงห์
30. เด็กหญิงเมธาวดี  วายทุกข์
 
1. นายสุชาติ  สุวรรณวงค์
2. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
3. นายเรืองชัย  แสงศรี
4. นายคุรุศึกษา  ภารการ
5. นางเพ็ญศรี  โคตรภัทร
6. นายปฐมพงศ์  ศุภสุข
7. นายกวิสรา  มั่งคั่ง