สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 29 19 12 60 73 3 1 4 77
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 25 12 7 44 68 8 3 1 79
3 อุบลวิทยาคม 8 7 14 29 49 12 2 3 63
4 เมืองอุบล 6 6 3 15 21 5 4 7 30
5 บ้านผาแก้ว 5 4 2 11 17 2 2 1 21
6 บ้านกุดกะเสียน 5 0 0 5 15 4 4 4 23
7 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 4 8 4 16 33 12 4 3 49
8 บ้านโพนเมืองมะทัน 4 2 3 9 12 7 3 5 22
9 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 4 2 0 6 18 7 4 4 29
10 บ้านปลาดุก 4 1 3 8 9 0 1 1 10
11 บ้านนามึน 4 0 2 6 11 4 0 5 15
12 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 3 5 1 9 22 11 3 2 36
13 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 5 1 9 11 0 0 2 11
14 บ้านโนนจานหนองแสง 3 2 2 7 11 1 0 0 12
15 บ้านหนองไข่นก 3 2 0 5 10 6 2 0 18
16 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 3 1 2 6 13 2 1 2 16
17 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3 0 1 4 9 1 0 5 10
18 เยาวเรศศึกษา 2 6 3 11 15 3 0 0 18
19 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 2 5 2 9 10 5 0 0 15
20 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 4 6 12 18 7 2 3 27
21 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 2 3 2 7 13 8 2 6 23
22 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 2 2 2 6 12 4 0 1 16
23 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 0 4 9 10 2 3 21
24 บ้านหนองจำนัก 2 1 2 5 17 3 1 1 21
25 บ้านนาผาย 2 1 0 3 3 2 0 2 5
26 มารีย์นิรมล 2 0 3 5 15 9 4 4 28
27 บ้านเหล่าเสือโก้ก 2 0 2 4 9 3 1 2 13
28 บ้านโนนรังใหญ่ 2 0 1 3 5 1 0 0 6
29 บ้านบัวยาง 2 0 0 2 4 2 2 2 8
30 บ้านป่าข่า 2 0 0 2 3 1 0 2 4
31 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1 4 0 5 6 2 0 0 8
32 พระกุมารอุบล 1 3 1 5 11 1 2 0 14
33 บ้านดงยาง 1 3 0 4 11 9 1 5 21
34 บ้านหนองฮาง 1 2 3 6 15 10 4 5 29
35 บ้านแก้งซาว 1 2 1 4 12 2 0 2 14
36 บ้านอีต้อม 1 2 1 4 6 1 1 1 8
37 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1 2 0 3 10 6 6 4 22
38 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1 2 0 3 10 1 2 3 13
39 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 1 3 5 18 4 1 6 23
40 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 1 2 4 8 3 2 3 13
41 ประชาสามัคคี 1 1 1 3 9 3 2 5 14
42 บ้านสว่างหนองเสือ 1 1 1 3 3 0 2 0 5
43 บ้านด้ามพร้า 1 1 0 2 6 2 2 1 10
44 บ้านขมิ้น 1 1 0 2 4 1 0 0 5
45 บ้านทุ่ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
46 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 0 2 3 14 5 1 2 20
47 บ้านท่าลาด 1 0 2 3 10 2 0 7 12
48 บ้านดอนแดง 1 0 2 3 8 2 1 1 11
49 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1 0 2 3 5 4 5 2 14
50 บ้านท่าบ่อ 1 0 1 2 8 7 0 1 15
51 บ้านนาขมิ้น 1 0 1 2 3 0 0 2 3
52 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 0 0 1 6 3 3 3 12
53 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1 6 3 1 3 10
54 บ้านชีทวน 1 0 0 1 5 3 0 2 8
55 บ้านคูเดื่อ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
56 บ้านท่าเมือง 1 0 0 1 4 1 2 4 7
57 บ้านหนองเค็ม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 0 0 1 3 0 2 2 5
59 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
60 บ้านนาใต้ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
61 บ้านหัวคำ 0 3 1 4 8 7 1 1 16
62 บ้านหนองมุก 0 3 0 3 7 2 0 4 9
63 บ้านปะอาว 0 3 0 3 6 3 4 1 13
64 ปทุมวิทยากร 0 2 2 4 15 8 7 9 30
65 บ้านผาสุกหนองซองแมว 0 2 1 3 7 1 2 1 10
66 อนุบาลบ้านเด็ก 0 2 1 3 6 1 0 1 7
67 บ้านโนนชาติยูง 0 2 1 3 3 0 1 2 4
68 บ้านยางกะเดา 0 2 0 2 4 3 3 3 10
69 บ้านโนนโพธิ์ 0 2 0 2 3 2 2 0 7
70 บ้านข่าโคม 0 2 0 2 3 2 0 2 5
71 อาเวมารีอา 0 1 3 4 14 9 2 4 25
72 บ้านสร้างมิ่ง 0 1 2 3 10 4 2 5 16
73 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 1 2 10 6 3 7 19
74 บ้านปากน้ำ 0 1 0 1 8 5 0 1 13
75 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 0 1 0 1 6 3 0 4 9
76 บ้านจานตะโนน 0 1 0 1 5 0 1 3 6
77 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 0 1 0 1 3 2 2 0 7
78 ยุวทูตศึกษา 2 0 1 0 1 3 2 0 1 5
79 กองบินอุบลสงเคราะห์ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
80 บ้านเค็ง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
81 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
82 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 2 5
83 บ้านนาดูน 0 1 0 1 2 2 0 2 4
84 บ้านขามใหญ่ 0 1 0 1 2 1 5 5 8
85 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 1 0 1 2 1 2 4 5
86 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
87 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านตำแย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 4 4 11 4 1 3 16
90 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 0 0 2 2 8 3 0 1 11
91 บ้านกลางใหญ่ 0 0 2 2 8 1 0 5 9
92 บ้านท่าลาด 0 0 2 2 7 1 0 0 8
93 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 0 2 2 6 2 2 0 10
94 บ้านไพบูลย์ 0 0 2 2 6 0 0 2 6
95 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 2 2 5 4 4 4 13
96 บ้านนาเมือง 0 0 2 2 4 4 1 1 9
97 บ้านท่าศาลา 0 0 2 2 4 3 2 0 9
98 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 1 1 9 4 1 1 14
99 บ้านแสงน้อย 0 0 1 1 8 1 0 1 9
100 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
101 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 1 1 5 2 0 3 7
102 บ้านขามน้อย 0 0 1 1 4 3 0 4 7
103 บ้านปากห้วยวังนอง 0 0 1 1 3 5 2 5 10
104 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 0 1 1 3 2 0 2 5
105 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
106 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 1 2 4
107 บ้านดอนประทาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
108 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
109 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 1 1 1 4 1 0 6
110 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 0 1 1 1 3 2 4 6
111 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 1 1 1 1 0 3 2
112 บ้านค้อกุดลาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านพิณโท 0 0 1 1 0 3 2 0 5
114 บ้านหนองหลัก 0 0 1 1 0 2 2 1 4
115 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2
116 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
117 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 10 2 1 3 13
118 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 0 0 0 9 3 2 3 14
119 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 0 0 0 8 10 2 2 20
120 บ้านกอก 0 0 0 0 6 0 3 5 9
121 บ้านทุ่งใต้ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
122 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
123 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 12 1 4 17
124 บ้านแต้ใหม่ 0 0 0 0 4 3 2 2 9
125 บ้านคำไฮใหญ่ 0 0 0 0 4 2 2 5 8
126 บ้านนาขามดอนติ้ว 0 0 0 0 4 2 1 0 7
127 บ้านยางขี้นก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
128 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 4 1 1 0 6
129 บ้านกระบูน 0 0 0 0 4 1 0 1 5
130 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
131 บ้านดูน 0 0 0 0 3 4 0 1 7
132 บ้านยางลุ่ม 0 0 0 0 3 3 0 1 6
133 บ้านหนองโนหนองดูน 0 0 0 0 3 2 2 4 7
134 บ้านหนองปลาปาก 0 0 0 0 3 2 1 2 6
135 ชุมชนบ้านหัวเรือ 0 0 0 0 3 1 2 2 6
136 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
137 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
138 บ้านหนองบก 0 0 0 0 3 1 0 1 4
139 บ้านเทพา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
140 บ้านจิก 0 0 0 0 2 4 1 1 7
141 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 3 1 8
142 บ้านยาง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
143 บ้านสว่างโนนสวาง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
144 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 2 2 2 0 6
145 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
146 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
147 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 2 1 1 1 4
149 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
150 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
151 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
158 นันตาศึกษา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
159 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
160 บ้านคำหมีหนองข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 4 1 2 6
162 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
163 บ้านเตย 0 0 0 0 1 3 2 1 6
164 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
165 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 3 1 0 5
166 บ้านแสง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
167 บ้านดอนชี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
168 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
169 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
170 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
171 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
172 บ้านบุตร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
173 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
174 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
175 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
176 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
177 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 1 1 1 2 3
178 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
179 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
180 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
183 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
185 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านยางโยภาพ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
187 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
188 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
189 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
190 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
191 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
192 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านนามน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
200 บ้านเอ้ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
201 บ้านทัน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
202 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
203 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 2 2
204 บ้านยางเทิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
206 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
207 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
208 บ้านหนองเมืองน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านหวาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
211 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
212 บ้านมะเขือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านอ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
219 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
220 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
221 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
222 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
223 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
224 บ้านบก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านเหล่าแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 เบญจธัญพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
229 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
230 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
237 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 ราชประชานุเคราะห์ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 บ้านเหล่าบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 สมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 168 154 494 1,184 516 235 340 1,935