หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชาตรี ปุระมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเธียนไท คำล้าน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสายัณห์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชาติพสิษฐ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอรุณ พาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการกองเลขานุการ
31 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการกองเลขานุการ
32 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
33 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
34 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
35 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ
36 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ
37 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ
38 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
39 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
40 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
41 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
42 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
43 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
44 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
45 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
46 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
47 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
48 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
49 นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
50 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
51 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
52 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
53 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
54 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
55 นายเสงี่ยม พวงสุข ครูช่วยราชการ สพป.อบ.1 คณะกรรมการกองเลขานุการ
56 นางสาวกฤษณา สายแวว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
57 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการกรอกและประมวลผลข้อมูล
58 นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการกรอกและประมวลผลข้อมูล
59 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการกรอกและประมวลผลข้อมูล
60 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการกรอกและประมวลผลข้อมูล
61 นายเสงี่ยม พวงสุข ครูช่วยราชการ สพป.อบ.1 คณะกรรมการกรอกและประมวลผลข้อมูล
62 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการกรอกและประมวลผลข้อมูล
63 นายชาตรี ปุระมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
64 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
65 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
66 นางกฤษณา กฤตาคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
67 นางสุมณฑา วงศ์มั่น นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
68 นางสุภาวดี วิลัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
70 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
71 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
72 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
73 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
74 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
78 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
79 นางสาวมลฤดี ธงศรี ครูช่วยราชการ สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
80 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
81 นางสาวกฤษณา สายแวว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
82 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
83 นายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
84 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
85 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
86 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
87 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
88 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
89 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
90 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
91 นางนันท์ภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
92 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
93 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
94 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
95 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
96 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
97 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
98 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
99 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
100 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
101 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
102 นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
103 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล
104 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1.ปรีชา ทาศิริ 0894255770 preechathasiri@gmail.com 2.อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 0815482369 esdcubon1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]