หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 292 โรงเรียน 0 0 0
2 001 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 6 12 8
3 002 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 7 16 13
5 006 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 16 21 20
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 2 4 3
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 28 59 44
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 7 12 12
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 5 14 9
10 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 10 25 16
11 013 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 36 92 54
12 012 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 30 75 51
13 014 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 47 101 69
14 024 โรงเรียนบ้านกระบูน 7 33 11
15 025 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 18 33 24
16 026 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 15 18 15
17 027 โรงเรียนบ้านกอก 16 26 20
18 031 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 32 56 45
19 032 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 2 2 2
20 033 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 4 2
21 030 โรงเรียนบ้านก่อ 2 2 2
22 028 โรงเรียนบ้านก่อบึง 0 0 0
23 029 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 3 5 4
24 035 โรงเรียนบ้านขมิ้น 5 8 8
25 037 โรงเรียนบ้านขามน้อย 14 24 20
26 038 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
27 039 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 13 23 17
28 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 3 5 5
29 036 โรงเรียนบ้านข่าโคม 7 16 13
30 046 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0
31 047 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 2 5 2
32 045 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 6 10 6
33 048 โรงเรียนบ้านคำไหล 0 0 0
34 049 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 9 6
35 050 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 20 38 30
36 051 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 26 54 37
37 052 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 7 13 9
38 044 โรงเรียนบ้านค้อ 1 2 1
39 042 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1 3 2
40 043 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 4 5 5
41 058 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 12 16 14
42 059 โรงเรียนบ้านจิก 8 15 12
43 060 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี 0 0 0
44 061 โรงเรียนบ้านชีทวน 10 20 16
45 063 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 10 16 14
46 064 โรงเรียนบ้านดงยาง 26 47 32
47 065 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 3 10 5
48 066 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 2 3 3
49 067 โรงเรียนบ้านดอนชี 6 12 10
50 069 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 6 5
51 068 โรงเรียนบ้านดอนแดง 12 19 14
52 071 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 6 4
53 072 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 13 31 22
54 074 โรงเรียนบ้านดูน 8 11 10
55 073 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 3 4 4
56 070 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 12 26 19
57 076 โรงเรียนบ้านตำแย 2 5 4
58 080 โรงเรียนบ้านทัน 5 10 8
59 081 โรงเรียนบ้านทัพไทย 0 0 0
60 095 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 6 5
61 093 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 14 25 20
62 094 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 6 14 10
63 097 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 25 60 39
64 096 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 7 16 9
65 098 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 20 49 32
66 082 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 6 4
67 083 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 20 41 30
68 085 โรงเรียนบ้านท่าลาด 8 17 12
69 086 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 1 1
70 087 โรงเรียนบ้านท่าลาด 26 59 38
71 088 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 1 1
72 089 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 9 20 15
73 090 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 0 0 0
74 091 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 2 5 4
75 084 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 11 26 20
76 092 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 15 52 28
77 101 โรงเรียนบ้านธรรมละ 0 0 0
78 102 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 33 66 42
79 104 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 5 15 8
80 105 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 7 9 8
81 107 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
82 106 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 17 51 30
83 108 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 19 35 23
84 109 โรงเรียนบ้านนาดูน 6 10 7
85 110 โรงเรียนบ้านนาดูน 0 0 0
86 112 โรงเรียนบ้านนาผาย 7 17 11
87 115 โรงเรียนบ้านนามน 1 10 3
88 116 โรงเรียนบ้านนามึน 20 34 28
89 117 โรงเรียนบ้านนาเมือง 10 15 14
90 119 โรงเรียนบ้านนาเลิง 3 5 4
91 103 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 21 35 32
92 114 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 15 9
93 111 โรงเรียนบ้านนาใต้ 5 10 9
94 113 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 4 5 5
95 118 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 5 8 6
96 120 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 4 6 5
97 121 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 21 35 28
98 132 โรงเรียนบ้านบก 1 3 2
99 133 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 19 12
100 134 โรงเรียนบ้านบุตร 3 5 4
101 135 โรงเรียนบ้านปลาดุก 14 31 21
102 136 โรงเรียนบ้านปลาฝา 3 5 4
103 137 โรงเรียนบ้านปะอาว 15 35 24
104 138 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 31 20
105 139 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 15 36 25
106 140 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 0 0 0
107 141 โรงเรียนบ้านป่าข่า 6 10 7
108 144 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 8 6
109 146 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 18 39 30
110 145 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 22 65 35
111 147 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 1 1 1
112 148 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
113 151 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 24 50 27
114 152 โรงเรียนบ้านพับ 0 0 0
115 162 โรงเรียนบ้านมะเขือ 2 4 2
116 171 โรงเรียนบ้านยาง 9 15 12
117 164 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 13 23 18
118 163 โรงเรียนบ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) 0 0 0
119 165 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 7 19 13
120 167 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 12 23 19
121 169 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 7 8 8
122 170 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 17 38 26
123 166 โรงเรียนบ้านยางเทิง 3 7 4
124 168 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 3 6 4
125 172 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 5 6 6
126 173 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 0 0 0
127 174 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 15 35 25
128 175 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 3 9 5
129 176 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 6 11 9
130 177 โรงเรียนบ้านศรีบัว 6 13 10
131 178 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 5 7 6
132 179 โรงเรียนบ้านศรีสุข 0 0 0
133 181 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 1 1 1
134 182 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 1 1
135 183 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 1 1
136 184 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 27 75 43
137 185 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 1 1 1
138 186 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 11 18 15
139 188 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 9 20 14
140 187 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 9 13 11
141 189 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 6 5
142 190 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 5 3
143 195 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 2 3 2
144 197 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 9 6
145 198 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 5 6 6
146 200 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 6 13 9
147 202 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 32 64 47
148 204 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 24 17
149 203 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 6 3
150 206 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 2 4 2
151 207 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 6 7 6
152 210 โรงเรียนบ้านหนองบก 5 8 8
153 211 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 9 20 15
154 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 10 8
155 213 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 14 26 21
156 215 โรงเรียนบ้านหนองผำ 0 0 0
157 218 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 4 8 6
158 217 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 5 8 7
159 219 โรงเรียนบ้านหนองมุก 13 26 19
160 221 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
161 226 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 5 7 7
162 224 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 3 6 5
163 225 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 18 30 24
164 227 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 2 1
165 229 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 1 1
166 228 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0
167 232 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 37 88 59
168 233 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 6 9 7
169 201 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 6 12 9
170 205 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 4 10 6
171 214 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 2 6 4
172 220 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 2 6 4
173 230 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 32 69 47
174 196 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 3 2
175 208 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 13 6
176 216 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 6 12 9
177 222 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 2 3 3
178 223 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 5 7 5
179 209 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 12 19 15
180 199 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 19 40 30
181 231 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 32 69 48
182 234 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0
183 235 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1 1 1
184 236 โรงเรียนบ้านหวาง 2 4 3
185 237 โรงเรียนบ้านหัวคำ 17 42 27
186 238 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0
187 239 โรงเรียนบ้านหาด 1 6 3
188 247 โรงเรียนบ้านอีต้อม 9 18 14
189 246 โรงเรียนบ้านอ้น 1 1 1
190 053 โรงเรียนบ้านเค็ง 6 13 9
191 054 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 1 6 1
192 062 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 6 4
193 077 โรงเรียนบ้านเตย 9 20 10
194 099 โรงเรียนบ้านเทพา 5 19 8
195 142 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0
196 143 โรงเรียนบ้านเป้า 5 9 7
197 180 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 5 8 6
198 191 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 10 19 15
199 240 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 0
200 241 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 11 7
201 244 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 1 1 1
202 245 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 15 29 23
203 242 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 1 3 2
204 243 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 6 13 11
205 248 โรงเรียนบ้านเอ้ 3 12 6
206 034 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 18 39 28
207 041 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 1 2 1
208 055 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ 0 0 0
209 056 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 2 3 2
210 057 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 6 12 8
211 075 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 3 9 6
212 078 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 5 8 6
213 079 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 12 22 18
214 154 โรงเรียนบ้านแพง 1 1 1
215 194 โรงเรียนบ้านแสง 4 12 8
216 192 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 10 22 18
217 193 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 0 0 0
218 122 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 6 25 9
219 123 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 13 26 20
220 124 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 6 8 7
221 125 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0
222 126 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 7 17 11
223 130 โรงเรียนบ้านโนนรัง 5 19 12
224 128 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 3 9 6
225 129 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 7 15 12
226 127 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 7 16 12
227 131 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 3 11 7
228 155 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 5 4
229 156 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 21 41 32
230 160 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 6 3
231 158 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 10 25 16
232 159 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 28 62 42
233 157 โรงเรียนบ้านโพนแพง 19 38 27
234 249 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 4 5 4
235 100 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 4 7 6
236 150 โรงเรียนบ้านไผ่ 2 4 2
237 149 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 3 7 5
238 161 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 10 51 13
239 251 โรงเรียนปทุมวิทยากร 41 84 57
240 252 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 3 6 4
241 253 โรงเรียนประชาสามัคคี 22 39 29
242 254 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 1 1
243 262 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 87 262 147
244 259 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 33 84 49
245 267 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 15 31 25
246 270 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 0 0 0
247 271 โรงเรียนวัดบ้านบาก 0 0 0
248 276 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 18 53 33
249 284 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 88 319 157
250 288 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 78 228 134
251 003 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 53 158 91
252 263 โรงเรียนเมืองอุบล 43 78 59
253 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 9 13 11
254 004 โรงเรียนชุติญาบริหารธุรกิจฯ 0 0 0
255 023 โรงเรียนนันตาศึกษา 3 4 4
256 153 โรงเรียนบ้านพิณโท 5 22 10
257 255 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 4 22 8
258 257 โรงเรียนพระกุมารอุบล 14 21 13
259 258 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 3 7 4
260 260 โรงเรียนมหาชนะวิทยา 0 0 0
261 261 โรงเรียนมารีย์นิรมล 34 102 61
262 264 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 6 10 6
263 268 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0
264 269 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0
265 272 โรงเรียนวัดไร่น้อย 5 11 6
266 274 โรงเรียนศักดาวิทยา 0 0 0
267 275 โรงเรียนสมเด็จ 1 0 0
268 278 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 2 0 0
269 279 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ 0 0 0
270 280 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 3 8 6
271 281 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 8 28 14
272 282 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 1 1
273 283 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 0 0 0
274 285 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 23 51 37
275 286 โรงเรียนอาเวมารีอา 32 64 44
276 287 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 5 2
277 290 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 11 12 10
278 291 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 2 3 2
279 015 โรงเรียนเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0
280 250 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 4 13 5
281 265 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 22 45 30
282 273 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 0 0 0
283 289 โรงเรียนเอนกวิทยา 0 0 0
284 256 โรงเรียนโปลีเทคนิค 0 0 0
285 020 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 8 17 12
286 277 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 0
287 266 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 5 14 8
288 016 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
289 017 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 0
290 018 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0
291 019 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
292 021 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 0 0 0
รวม 2579 5802 3860
9662

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1.ปรีชา ทาศิริ 0894255770 preechathasiri@gmail.com 2.อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 0815482369 esdcubon1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]