หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเพิ่มพูน ดอกดวงครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯประธานกรรมการ
2. นางคำพันธ์ บุตรจันทร์ครู โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางไพวรรณ วุฒิพรหมครู โรงเรียนบ้านทุ่งใต้กรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ดอกไม้ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางเพชรินทร์ โรจนวิธานครู โรงเรียนบ้านโพนแพง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางนริศรา คำดีครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราพัชญ์ สุธรรมวินันท์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ดวงสุดาครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงกรรมการ
4. นางศรีวรา ทองลองครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
5. นางประนอม สายเชรครู โรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางภูมีรัตน์ สมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ทองบ่อครู โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นางประคอง เบ้าสุวรรณครู โรงเรียนบ้านคูเดื่อกรรมการ
4. นางสลิลลา กากแก้วครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาววิไล อาสาพนมครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุพรทิพย์ มณีอินทร์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สุดดีครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย ประกอบแสงครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางอรอุมา พิทักษ์เทพสมบัติครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางศิริพร ทาปศรีครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่าประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ชุ่มสนิทครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางบัวเรียน เนาวะราชครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
4. นางชาณิภา พุฒพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางวรัญญา คงตางามครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ มาลาสายครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เผ่ากัณหาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายพลวัฒฑ์ สีถิ่นครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
5. นางโสภาพิมพ์ สุวรรณเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิธินัทร์ ศรีบุษยาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ผาสุขมูลครู โรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
3. นายพนม โภคทรัพย์ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางดรุณี ธรรมเจริญครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
5. นางสมถวิล เชสูงเนินครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ บุ้งทองครู โรงเรียนบ้านแก้งซาวประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กิ่งจันทร์ครู โรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
3. นางรัชนี อยู่สุขครู โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
4. นางวรรณี รูปดีครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ขัมภรัตน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
6. นางหยาดนภา มีศรีครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนงเยาว์ สินธุประสิทธิ์ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโอไล ปิ่นแก้วครู โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
3. นางพนมวัลย์ คงสำรวยครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ดำริห์ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประกอบแสงครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเคียงเพ็ญ พรหมพลครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางพรประภา สายฉวีครู โรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
3. นายอุทัย บุญศักดิ์ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญฯ)กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ โมฬาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสดสวย แสงตาครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายศตพล หมั่นวิชาดีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนพพร วุฒพรหมครู โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางจรัลรัตน์ วงษ์ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นายปรีชา นนทะแก้วครู โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่กรรมการ
5. นางสุชาดา ฤาชกุลครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพาภรณ์ มนัสครู โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดลยา ปานทรัพย์ครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางสาวจิรสุดา ครองยุทธครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางมยุรี ภาคศิริครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร สุธรรมวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรมครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ กันยะกาญจน์ครู โรงเรียนบ้านทัพไทกรรมการ
4. นางวรรณภา จันทร์หอมครู โรงเรียนศรีศึกษากรรมการ
5. นางนิตยา บุญสุขครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมคิด พวงธนะสารครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันประธานกรรมการ
2. นางประไพ อัฒจักรครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางชโรมทิพย์ ธนาทรายครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางจันทกานต์ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ แผ้วไธสงครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายพงศ์เทพ จารุกมลครู โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางละเมียดศรี สารการครู โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสมใจ รวมธรรมครู โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ อังคะฮาดครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ วงษ์คำครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี แสงงามครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เดชาวิวัฒนบูลย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
3. นางสุปราณี เหมวงษ์ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการ
4. นางเอื้ออารีย์ สุทธศรีครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
5. นางประมิตร วุฒิเศลาครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสวาท ดวงคำผู้อำนวยการ โรงรียนบ้านศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ดวงไขครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางสาวฉัตรมงคล เชยคำดีครู โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่กรรมการ
4. นายเชาวลิต ทองเหลืองครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางอำพร ทีสีครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสวาท ดวงคำผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ศรีพรมครู โรงเรียนราชประชาฯ๓๒กรรมการ
3. นายชนะใจ ผาสุขนิตย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นางสาวเทียนทอง พวงธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกำพล กิ่งชาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยางกะเดาประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ บุญยืดครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นางประยอม บุญศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางเพ็ญตา อิถรัตน์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสุภาพร เทพทองโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
6. นางธัญญรัตน์ พรหมศิริโรงเรียนบ้าหน่องหล่มหนองเหล่ากรรมการ
7. นางสุธาสินี อมรสินทร์ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนพพร บุญรมย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดู่น้อยประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส เจริญมิตรสกุลครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางเพ็ญไพ เทศนาครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นางบุษกร สังวิบุตรครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ครองยุทธครู โรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ พรมจำปา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรประภา คะเณศรีครู โรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทองพุครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ชายแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
5. นางนิภาพร จารุกมูลครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูลผู้อำนวยการ บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) ประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี คณาวงษ์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางนิตยา พูลผลครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐภรณ์ แสงสว่างครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะนุข บุญประสิทธิ์ครู โรงเรียนอเวมารีอากรรมการ
6. นายชัยชนะ อ่อนวันนาครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
7. นางสาวพัชรนันท์ แสงกล้าครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ธารารมย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าศาลา ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่นครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สันธิครู โรงเรียนมารีนิรมล กรรมการ
4. นายปิยพงษ์ หาเรืองครู โรงเรียนมารีนิรมลกรรมการ
5. นางกฤติยา สีหาครู โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางประกิต ขันธะรีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อยกรรมการ
7. นางโสรัตยา วงศ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ธารารรมย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าศาลา ประธานกรรมการ
2. นางบัวเหรียญ ดาโรจน์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นายประยงค์ สามาอาพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญยศิโรตม์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการ
5. นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากร ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายสังคม วุฒิเศลาครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
7. นางสาวอัญญานี สอนอาจครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
8. นายสุริยา ศรีครามครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุริยา โทนุการผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี พวงพุฒครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางกิตติญา ประทุมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางนิภา พูลเพิ่มครู โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
5. นางบวร โฉมนรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองมุก กรรมการ
6. นางสาวธัญญ์พรรษ ปราชญ์ศิลป์ครู โรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
7. นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลมครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
8. นายดุสิต ศรไชยครู โรงเรียนบ้านมะเขือกรรมการ
9. นางสาวณภัทธิรา ทองไทยครู โรงเรียนบ้านดงยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุริยา โทนุการผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางนิรมล บุ้งทองครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ผลจันทร์ครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายนิรันดร์ นวลอินทร์ครู โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นายประจักษ์ สมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก กรรมการ
6. นางสาวมลฤดี ธรรมจักร์ครู โรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
7. นางสาวสรรพัชญ์ แก้วสิงห์ครู โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วกรรมการ
8. นายวินัย มารมย์ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) กรรมการ
9. นายสายันต์ เกษมราช ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) กรรมการ
10. นางวิภาดา สายประเสริฐครู โรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
11. นายเสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชลิต มีสุขผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ นวลเปล่งครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
3. นางสาวณปภัช ลาโพธิ์ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ เจริญศิลป์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางวิไลทอง สายเบาะครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ วาจาสัตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน กรรมการ
7. นายพรเทพ ธานีครู โรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
8. นางประภา ภาระศรีครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
9. นางนิภาพร แสงทองครู โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) กรรมการ
10. นางนุชศรา ไชยสัจครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดในใจ ป.1-ป.3
1. นายชลิต มีสุขผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ประธานกรรมการ
2. นางดวงตา คำแสนหมื่นครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางภัทราวดี สุภาศรครู โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ การญจนเสนครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางตติยาภรณ์ สุขสว่างครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดในใจ ป.4-ป.6
1. นายเอกราช ทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนเมือง (สุกวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอาบทิพย์ กระดาดแดงครู โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการ
3. นายสุพจน์ มูลสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิงกรรมการ
4. นางคียภัทร เรืองทอง ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นายเอกชัย ประสานสิงห์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดในใจ ม.1-ม.3
1. นายเอกราช ทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนเมือง (สุกวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา เหล่าบุตรสาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ บุญเอื้อครู โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุนทร สมบัติไทยครู โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายศศิธร ธานีครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกิติยา ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านผาแก้วประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ฉิมประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่องครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสาวลำพอง ทองพิเศษครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ สายทิพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
6. นางศุภมาศ ศิรินนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
7. นางทิวา บุณนะครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายศุภชัย มาตาชาติครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
9. นายชนาวุฒิ พรมสารครู โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุภาภรณ์ หอมทองครู โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
11. นางสำเริง แสงวิเชียรครู โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
12. นางจิระนันท์ วนารักษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพนมพร โอวาทครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางเทพี วรรณวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางวนิดา ชนะเคราะห์ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางอุบลทิพย์ เสนจันทร์ฒิไชยครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา ชาติทองครู โรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการ
6. นางสุพัตรา มาพงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นายพีระพงษ์ สายทิพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
8. นายอภินันท์ งามศรีครู โรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ คงศรีครู โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร เก๋งแก้วครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ แก้วพรหมครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เชื้ออุ่นครู โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
5. นางสุชีรา วัชรานันทกุลครู โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี มูลป้อมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชลัยวรรณ ครองยุทธครู โรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ชิณะโคตรพงษ์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางชวนพิศ แสงสวยครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัณนิกา โสภาพันธ์ครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจักรรัตน์ เส้นทองครู โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองเทพครู โรงเรียนบ้านทุ่งใต้กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร รีพลครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางสุภาพร คำล้านครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางนพรัตน์ ศรีอุดรครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญครอง รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นายปริญญา สายแสง ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นางกรรณิกา กวีกรณ์ครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
4. นางสาวดวงใจ คำพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
5. นางณฐชยพรรณ จันทมาลาครู โรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี พรหมทองครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชาภา หิมะวันครู โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
4. นางสุภาพ สมานชื่น ครู โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
5. นางงามตา ไชยรักษ์ครู โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญค่ำ รักษาศรีครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ วรรณภูชาครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางชนิกา ถาวรยุติการต์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายจำเนียร ขุนทวี ครู โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
5. นางสำราญ จันขาว ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรุทธ โกมลศรีครู โรงเรียนบ้านจานตะโนนกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ มุ่งหมายครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
4. นายธำรงศักดิ์ ภิรมย์รักษ์ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม (พูนเพิ่มวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางจิรสุดา เกษมปัญญาพลครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ กะนีจิตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ เหมือนชาติครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ หมทองครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายเรืองวิชญ์ แก้วพรหมครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวพัชลัยวรรณ ครองยุทธครู โรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอวยชัย สุทธังผอ.โรงเรียนบ่านป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัง แสงศรีครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นายสุทธิ พิริยะธนาพงษ์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางปุณยนุช อุ่นจิตรครู โรงเรียนบ้านแก้งซาว กรรมการ
5. นายปราโมทย์ นามปัญญาครูโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ จิบทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายสมิตร ถนอมลาภครู โรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล สีหะวงษ์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นายชม ประทานครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นางวิภา เขียนนอกครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวลลิตา แก้วกัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์ ศรีชัยครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนุจรี เรืองสุวรรณครู โรงเรียนบ้านนาผายกรรมการ
4. นางสุวิมล แสงบุญครูโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางสมปอง ประทานครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมัย อินอร่ามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงหม้อ ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กะนีจิตรครูโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
3. นายยงยุทธ พยัคฆพลครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้กรรมการ
4. สิบเอกไพศาล ลาสิงหาญครูโรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอธิราช ดำริห์ ครูโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ คงสำรวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล สีหะวงศ์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางวิภา เขียนอกครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายบุญส่ง บุญจำเนียร ครูโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
5. นายเทิดเกียรติ ผาฮุยครู โรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ชมอินทร์ ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางนวลออง ศิริแก้วครูโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
3. นางสาวศรีนคร สมดีครูโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
4. นางธัญญภัทร พ้นทาสครูโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
5. นางสังวาลย์ วงศ์ตรีครูโรงเรียนบ้านแก้งซาว กรรมการและเลขานุการ
6. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สุภศรครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายเกียงศักดิ์ แก่นสารครูโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
3. นางสมจิต เพชรล้ำครูโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ศรีสุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ มนัสครูโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
6. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคัคนางค์ แสบงบาล ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร พรมดีมาครูโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โคตรภัทร ครูโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ลาวรรณครูโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ ง้าวทองครูโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) กรรมการและเลขานุการ
6. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรรัตน์ วงศ์เสนา ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายวิจัย ภารการครูโรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ บุญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
4. นางปราณี สาระอาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นายวินัย สุวรรณเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง กรรมการและเลขานุการ
6. นายทัศนัย ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ผาสุขนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ พรหมนิมิตร์ครูโรงเรียนหนองช้างกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ โควะสุรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
5. นางสาววันเฉลิม ตั้งตรงไพโรจน์ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
6. นายทัศนัย ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองช้างที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจรงค์ พันธ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ประธานกรรมการ
2. นางดารณี ธานีครูโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางสรินทร์ญา สุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นางลักษณ์ ยมนาครูโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
5. นางชวัลกร วิทยพานิช ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทัศนัย ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุดารักษ์ บุตราช ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายภวินท์ สมสวยครูโรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการ
3. นางอรัญญา ไชยชนะครูโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แก้วมหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
5. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสักกะโพหลุ่มกรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระ อาษาพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุดารักษ์ บุตราชครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายภวินท์ สมสวยครูโรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการ
3. นางอรัญญา ไชยชนะ ครูโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แก้วมหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
5. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสักกะโพหลุ่ม กรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระ อาษาพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางลำเจียก สายหอม ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางเพชรา พิชญ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
3. นางยุพา ประธานครูโรงเรียนเทพากรรมการ
4. นางสมคิด ศิริมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนามึน กรรมการ
5. นายวราวุฒิ บุ้งทองครูโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา ศิริมหาศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าโคมที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัมพร เรืองเจริญสิน ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางรัชดา ศุภเศรษฐชาติครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุมิตรา จันทร์ตรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ล่ำสันครูโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ เวียงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางเทิง กรรมการและเลขานุการ
6. นายพิทยา จันทราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่นกที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญโฮม วันชัย ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทางทองครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางอำพร อินดีครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นายโชติวิทย์ สร้อยสิงห์ครูโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
5. นายสงกา สายสุขครูโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิทยา จันทราผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไข่นกที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสวลี บุญเจริญ ครูโรงเรียนเมืองอุบลประธานกรรมการ
2. นางบุญสนอง สุขบุญครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
3. นางมัญชุพัฒน์ ง้าวทองครูโรงเรียนประสิทธิ์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางจิดาภา ป้อมภิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางชาลี พวงทองครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า กรรมการและเลขานุการ
6. นายพิทยา จันทราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่นกที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางผ่องใส นามบุตรครูโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์) กรรมการ
2. นางรติยาพร หมายดีครูโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางอัจฉรา กุลราชครูโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ศิริจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่กรรมการ
5. นางธิดาภรณ์ ทินบุตรครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุฤทธิ์ โทมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิณนภา บุญยืน ครูโรงเรียนเมืองอุบลประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ หลักรัตน์ ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางสมคิด บุญชูครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
4. นายจันทร์ จันทะยาครูโรงเรียนบ้านวังพะวังไฮกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ฤทธิแผลงครูโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุฤทธิ์ โทมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร บำเรอพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่น ประธานกรรมการ
2. นางดารณี จึงสุทธิวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือกรรมการ
3. นางปริญญา ศรีทรัพยากรครูโรงเรียนบ้านเสียมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตา บัวหอมครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชณี พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุฤทธิ์ โทมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางพรพิมล สุคนธรัตน์ ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สายหอมครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางชลดา ศรีทาครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงจิต ไพจันทร์ครูโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางเตือนใจ มารมย์ ครูโรงเรียนสหธาตุสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
6. นางกชมล อยู่สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทวารา ครูโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์ครูโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์) กรรมการ
3. นายวิลาศ คำมีแก่นครูโรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
4. นางกชมล อยู่สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย ราตรีครู โรงเรียนวังพระวังไฮ ประธานกรรมการ
2. นางวีระยา ภูรุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
3. นางสุรางค์ สืบภาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
4. นางประยงค์ โกมลศรีครู โรงเรียนคูขาด (ศรีวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางสาวอติพร นามแสนครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ จูมพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ชัยศรีครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางสุภัค กอดแก้วครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางลัดดา บุญยาครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสุรชัย โคตรพัฒน์ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสังวาลย์ พาดีครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นางอัมพาพิณ ศรีวัฒนสมบัติครู โรงเรียนบ้านคูเดื่อกรรมการ
4. นายสิริโชค แข่งขันครู โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำพันธ์ คำศรีสุขครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จึงสุทธิวงษ์ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นายเกษมสันต์ สารการครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี กรรมการ
4. นางผ่องศรี อ่างแก้วครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายระพิน พรหมแสนจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
3. นายณัฐกรณ์ ประทำมาครู โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่กรรมการ
4. นางประภากร ทัดเทียมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายเนตรชล ศรีหาวงษ์ครู โรงเรียนราชประชาฯ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรีครู โรงเรียนบ้านท่าเมือง ประธานกรรมการ
2. นางคำแปลง รวมธรรมครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
3. นางสุกัญญา ช้างสีสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วกรรมการ
4. นายปรีชา ทองรองครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โมฬีชาติครู โรงเรียน อนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางวิลักษณา ก้านกิ่งครู โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
3. นายเทวา ศรีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุปผา ศรีจันทร์อินทร์ครู โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นายเทอดทูล นันทะสุมาลย์ครู โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมาโนช ไชยรักษ์ครู โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ชีวภัทร์ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นางจอมขวัญ ไม้ด่านครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางบัวสวรรค์ อุทธาครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเจริญ บุดดีเสาร์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพล ครองยุทธครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นางจิรสุดา เกษมปัญญาพลครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้า กรรมการ
5. นางจอมขวัญ ไม้ด่านครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเพชรินทร์ ภูมิโรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบัวสวรรค์ อุทธาครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางประภากร ทัดเทียมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายฉลาด ปรัชญาอภิบาลครู โรงเรียนบ้านปะอาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาคม ทองเถาว์ครู โรงเรียนบ้านดอนเชียงโทรังแร้ง ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ มณีบุญครู โรงเรียนบ้านไทยโพนทรายกรรมการ
3. นางเอกลักษณ์ วงษ์กลมครู โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
4. นางภิรมย์ อาสะไวย์ครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ รักษ์ณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนูญ อุตอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ รอดใหม่ครู โรงเรียนวัดท่าวังหิน กรรมการ
4. นางพนมวัลย์ จันทะโคตรครู โรงเรียนบ้านแต้เก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิเนตรพร สายแววครู โรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว โพธิ์กลิ่นครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
3. นางรัชนี ธาดาครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางมาลินี สม สกุลชัยครู โรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
5. นางสุกัญญา บุญจิตรครู โรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประชัน กุลจิตต์ครู โรงเรียนบ้านแสงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ฤาชากูลครู โรงเรียนเมืองอุบล กรรมการ
3. นางบุปผา ศรีจันทร์อินทร์ครู โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นางละมุน ธนะคุณครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นายจำรัส สลักคำครู โรงเรียนบ้านแดงหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ทองดีครู โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธานีครู โรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
4. นางสาวทิพากร หาญหักครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านท่าศาลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล พันธุ์น้อยครู โรงเรียนบ้านกระโสบประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐภูมิ สายสมานครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายชาติ นิชรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
4. นายขวัญชัย ศุภสุขครู โรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ พิลาศาสตร์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล นามปัญญา ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางนงคราญ ธุระเทศครู โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง กรรมการ
4. นางมณฑา แก้วใสครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน ศรีละวรรณครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน พวงบุตรครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมน อยู่สุขครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย กรรมการ
3. นางสมปอง ตุ้มทองครู โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
4. นายสันทัต บุญอ่อนโรงเรียนบ้านแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม เทศสิงห์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุภา ลดาดกจิรานนท์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
3. นางจตุพร ธานีครู โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นางสาวสุชีรา แสนรังค์ครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
5. นางวิภา ยิ่งยืนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ตรีนกครู โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ สุดสีครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
3. นายชลิต ดุจดาครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการ
4. นายพรชัย ราตรีครู โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
5. นายจาตุรงค์ อุ่นวงศ์ครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต สังข์ทอง ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ทองรองผอ. โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)กรรมการ
3. นายวิทยา ทองจุลครู โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
4. นายบุญค่ำ รักษาศรีครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
5. นายสังคา สุตาชาครู โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต สังข์ทอง ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ทองรองผอ. โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)กรรมการ
3. นายวิทยา ทองจุลครู โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
4. นายบุญค่ำ รักษาศรีครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
5. นายสังคา สุตาชาครู โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจำนง มาลาผอ. โรงเรียนบ้านผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอกผอ. โรงเรียนบ้านหวางรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ละมูลมอญผอ. โรงเรียนบ้านเอ้รองประธานกรรมการ
4. นายชาตรี ธงยศครู โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำนง มาลาผอ. โรงเรียนบ้านผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอกผอ. โรงเรียนบ้านหวางรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ละมูลมอญผอ. โรงเรียนบ้านเอ้รองประธานกรรมการ
4. นายชาตรี ธงยศครู โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนราธิป เวชการผอ. โรงเรียนบ้านนาแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ตลอดพงษ์ผอ. โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) กรรมการ
3. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุรพงศ์ จันทรสุขครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนราธิป เวชการผอ. โรงเรียนบ้านนาแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ตลอดพงษ์ผอ. โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) กรรมการ
3. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุรพงศ์ จันทรสุขครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย ดวงเดือน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทะภาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสารภี สุขโรจน์ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
4. นายทัศนัย เจริญวัยครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ มีทรัพย์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ดวงเดือนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทะภาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสารภี สุขโรจน์ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
4. นายทัศนัย เจริญวัยครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ มีทรัพย์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส ทาจิตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแต้เก่ารองประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ คำมีแก่นครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางสุภาพร โล่ห์คำครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นางผ่องใส นิลกำเนิดครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
5. นางศิวพร มากดีครู โรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทาจิตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ คำมีแก่นครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางสุภาพร โล่ห์คำครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นางผ่องใส นิลกำเนิดครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
5. นางศิวพร มากดีครู โรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. จ.ส.ท.องอาจ นาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร โทนุการครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ สืบสมครู โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการ
5. นางสาวพินทร์ณัชชา แก้วกนก ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. จ.ส.ท.องอาจ นาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร โทนุการครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ สืบสมครู โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการ
5. นางสาวพินทร์ณัชชา แก้วกนก ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ เกษเพชรครู โรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญสารครู โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ เชื่อมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ พิชญ์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสุปราณี สีงามครู โรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ เกษเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองผำ ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญสารครู โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ เชื่อมแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ พิชญ์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสุปราณี สีงามครู โรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ร.ท.พจน์ ท้าวฬาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จุลทุมครู โรงเรียนอนุบาลอุบล กรรมการ
3. นายณรงค์ ไชยชิตครู โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งกรรมการ
4. นางสุวรรณา วรรณทวีครู โรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
5. นายเอกพล ทศโยธินครู โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ร.ท.พจน์ ท้าวฬาผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จุลทุมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายณรงค์ ไชยชิตครู โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งกรรมการ
4. นางสุวรรณา วรรณทวีครู โรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
5. นายเอกพล ทศโยธินครู โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ แผ้วไธสงครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
4. นางสุพรรณี สาริบุตรครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
5. นายจาตุรงค์ อุ่นวงศ์ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ แผ้วไธสงครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
3. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ บุญสามข้าราชการบำนาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
5. นายจาตุรงค์ อุ่นวงศ์ครู โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบัวทิพย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิติมา บัวแย้มโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนรามฯกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ศรีละวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการ
4. นางสาวดวงใจภักดิ์ รักอักษรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางบุญญาพร มันไร่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิราพันธ์ โหราย์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร สงสาคร โรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ จันทราโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิราพันธ์ โหราย์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ จันทราโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุทธิรักษ์ วายทุกข์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางกัลธิมา พทาเพชรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางราตรี สกุลพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
5. นางชรินทร สุขเสริมโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิรักษ์ วายทุกข์โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางกัลธิมา พทาเพชรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางราตรี สกุลพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
5. นางชรินทร สุขเสริมโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบัวทิพย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกิติมา บัวแย้มโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ศรีละวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศรีเรือน สายรัตน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
3. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
4. นางโสรัตยา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางประภาภรณ์ จันทร์สมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางศรีเรือน สายรัตน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ จันทร์สมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางสุมิตรา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
5. นางโสรัตยา วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณี สาริบุตรครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา อุปละครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
3. นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
4. Ms.Yang Fangmanครูอาสาสมัครจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. Mr.Wei Xupengครูอาสาสมัครจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายรัฐภูมิ ศรไชยครูอัตราจ้างโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทะนง เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านหมากมี่ ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี สุทธสิงห์โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
3. นางนันทยา วงศ์พุฒโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) กรรมการ
4. นางมณีจันทร์ ศรีบุระโรงเรียนบ้านท่าเมือง กรรมการ
5. นายฉลอง ธานี โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านบัวยาง ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายนัคราช หล่าบรรเทาโรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
5. นางพวงเพชร บุตรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ กิติโกสินทร์โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) ประธานกรรมการ
2. นายปวริศร์ มุสิกาโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ กรรมการ
3. นายสมเดช วงค์สู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นายธำรงศักดิ์ ภิรมรักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอุดม วุฒิเสลา โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์โรงเรียนบ้านนามึน กรรมการ
7. นายสมพงษ์ สมบรูณ์โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
8. นางสังวาล ขันชะลีโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน กรรมการ
9. นางเพิ่มโศภิษฐ์ สบายใจโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
10. นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์โรงเรียนบ้านเสียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ วงศ์เสนา โรงเรียนบ้านนาคำ ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
4. นางนิตยา การสอาดโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสมปอง ก้อนทรัพย์โรงเรียนบ้านโพนแพง ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ พิชประเสริฐ โรงเรียนบ้านค้อ กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เชื้อแก้วโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางสาวอุไร บุญทนโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ ยมนาโรงเรียนบ้านดอนกลอยประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ทาบศรีโรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการ
3. นางถวิล สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาเมือง กรรมการ
4. นางฐิติภา ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
5. นายเรืองฤทธิ์ ภูมิการีโรงเรียนบ้านคำสมอ (ศรีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านโอดนาดี ประธานกรรมการ
2. นางพึงพิศ สวรรค์พรมโรงเรียนบ้านมะเขือ กรรมการ
3. นางพัฒนาภรณ์ เกื้อทานโรงเรียนบ้านทุ่งใต้ กรรมการ
4. นางจันจิราภรณ์ ทองประสานโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อยกรรมการ
5. นางกาญจนารัตน์ ธัญนันทิวรรธน์ โรงเรียนบ้านแก้งซาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรตนพร หลวงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตรประธานกรรมการ
2. นางประทีป ทองขาวครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองดี พุทธรักษาครู โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
4. นางอนุชิดา แว่นทองครู โรงเรียนบ้านท่าศาลา กรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ วงศ์คำครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวินัย ฉลวยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตภินันท์ รังสิโชติพันธ์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางลำเจียก สายหอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางเพชรา พิศประเสริฐครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
5. นางคำปน นิสดล ครู โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุดาวรรณ นาคำมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ นาควงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการ
3. นางสุดาพร จันทะมาครู โรงเรียนบ้านกุดกั่วกรรมการ
4. นางรัตนา พัฒนชัยครู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สำลีใยครู โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนุชิต แก้วดีโรงเรียนบ้านนาขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ศรีไทยโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ธานีโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
4. นางกชพร พันธ์ศิริโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
5. นายบุญเพ็ง ศรีสุระโรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)กรรมการ
6. นายอนุชา ปักกาลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ธานีโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
8. นางสาวแสงเทียน กอมณีโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
9. นางเรวดี จันดอนแดงโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองปลาปากประธานกรรมการ
2. นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
3. นายไพรัช สมบูรณ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ บุญห่อโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
5. นางพงศ์สมร ยืนยาวโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์โรงเรียนแผาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสวรรยา ลิ้มสถิรานันท์โรงเรียนนาเมืองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ บรรเทิงสุขโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
4. นางนุชนี ทาตระกูลโรงเรียนปะอาวกรรมการ
5. นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา วสีสัตย์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางปรวรรณ สีสังข์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกฤติเดช สุขสารโรงเรียนชีทวนประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ชีวภัทรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑาธรรมภรณ์ ประกอบแสงโรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมงคล ศรีสมภพโรงเรียนหนองฮางกรรมการ
5. นายเสงี่ยม พวงสุขโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสกุล บุญนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ไชยสัตย์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
4. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
5. นายสมชัย จารุจิตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีระ อาษาพงษ์โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา นิธิพานิชโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
4. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิรุฬหวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
7. นางปรวรรณ สีสังข์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญานี สอนอาจโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
3. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นายสุทิน นนทวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหลุ่มหนองเหล่ากรรมการ
5. นางธัญญพัทธ์ อุดทะรังโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
6. นางประภาศรี พันธ์ผูกโรงเรียนหนองฮางกรรมการ
7. นางสาวสถิรา เทือกพุดซาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศรีอุบล ละมูลมอญโรงเรียนบ้านีต้อมประธานกรรมการ
2. นางสำลี ทองประสารโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
3. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นางนิตยา ธานีโรงเรียนชีทวนกรรมการ
6. นางศิริพัฒน์ แก่นจันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ จันดอนแดงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
8. นายอลงกรณ์ ชีวภัทรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอุษณีย์ ภารการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา นิธิพานิชโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมับติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร สายแววโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
5. นายคมสัน วงศ์มาสาโรงเรียนมารีย์นิรมลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางศิรินภา ไพรศรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา สุภศรโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ชูชื่นโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
3. นายอุทิศ สุขบุญโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสุพัตรา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
6. นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ โกศลานนท์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช สมบูรณ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรไชยโรงเรียนบ้านหนองหลุ่มหนองเหล่ากรรมการ
4. นางเดือนฉาย หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวอนุรักษ์ จันดอนแดงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัยสพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวชิรา สมทรัพย์โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
3. นายเสงี่ยม พวงสุขโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
4. นางสาวจินตนา นิธิพานิชโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านนาผายประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
3. นางงามตา ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
4. นายนิราศ เดชผลโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
5. นางวงเพชร การุณย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางสาวอทิตยา แสนทองโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธานี ไชยรักษ์โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนิราศ เดชผลโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการ
3. นางงามตา ไชยรักษ์โรงเรียนกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
4. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
5. นางวงเพชร การุณย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางวงเพชร การุณย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ มหิศยาโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
4. นางพิชญ์ชาภา หิมะวันโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เมฆพัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนิราศ เดชผลโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา แสนทองโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการ
3. นางพิชญ์ชาภา หิมะวันโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
4. นางงามตา ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
5. นายประจักษ์ ก้อนแก้วโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสุขณิชญา จันสุตะโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา เมฆพัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายศักรินทร์ มหิศยาโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
4. นางสาวนวพร ปรัสพันธ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ พิมพ์สุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเอมอร เจริญชัยครู โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญาประธานกรรมการ
2. นายปณพนธ์ โนนน้อยครู โรงเรียนบ้านยางเทิงกรรมการ
3. นายสมร ไชยชาติครู โรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายปัญญา พรหมกสิกรครู โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ กรรมการ
5. นางพิสมัย เดชภูมีครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย เดชภูมีครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายปณพนธ์ โนนน้อยครู โรงเรียนบ้านยางเทิง กรรมการ
3. นายสมร ไชยชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายปัญญา พรหมกสิกรครู โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ กรรมการ
5. นางเอมอร เจริญชัย ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอดิเทพ พลชัย ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ นามรมย์ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) กรรมการ
3. นางนิภาพร อุทธสิงห์ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเสกสรร เกษร ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
5. นางพัทธนันธ์ แสงใสครู โรงเรียนบ้านนาผาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ พลชัย ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ นามรมย์ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) กรรมการ
3. นางนิภาพร อุทธสิงห์ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) กรรมการ
4. นายเสกสรร เกษร ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
5. นายพัทธนันธ์ แสงใสครู โรงเรียนบ้านนาผาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ บุญยศิโรตม์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางฐชาดา กวางไพศาลครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) กรรมการ
3. นางปวันรัตน์ สู่บุญครู โรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
4. นางยุพา เชื้อนิล ครู โรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
5. นางอุไร จิตรมาศครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ บุญยศิโรตม์ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางฐชาดา กวางไพศาลครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) กรรมการ
3. นางปวันรัตน์ สู่บุญครู โรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
4. นางยุพา เชื้อนิลครู โรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
5. นางอุไร จิตรมาศครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กอดแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา หล่าบรรเทา ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นางสุมณฑนา อินทรักษาครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการ
5. นางพงษ์พันธ์ ดิษฐ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย กอดแก้วผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา หล่าบรรเทา ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติครู โรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นางสุมณฑนา อินทรักษา ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการ
5. นางพงษ์พันธ์ ดิษฐ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ สร่างโศกครู โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. สิบเอกทวี เบื้องบนครู โรงเรียนบ้านดอนแดง กรรมการ
3. นายธวัชชัย ส่องแสงครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ประทานครู โรงเรียนบ้านโพนแพง กรรมการ
5. นางสุบรร คูณดี ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สร่างโศกครู โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. สิบเอกทวี เบื้องบนครู โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นายธวัชชัย ส่องแสงครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ประทานครู โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางสุบรร คูณดีครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สาวันดีครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร คงศรีครู โรงเรียนบ้านท่าไหกรรมการ
3. นางดรุณี อนุชาครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางปราณี เหล็กงามครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ บุญจูงครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สาวันดีครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร คงศรีครู โรงเรียนบ้านท่าไห กรรมการ
3. นางดรุณี อนุชา ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการ
4. นางปราณี เหล็กงามครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ บุญจูงครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตรกุลครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิฆัมพร ใจอุ่นครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
3. นางพิสมัย ยอดแก้วครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นางประภัสสร มหาทองครูโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
5. นางรจนีย์ ทองสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตรกุลครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิฆัมพร ใจอุ่นครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้า กรรมการ
3. นางพิสมัย ยอดแก้วครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นางประภัสสร มหาทองครูโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
5. นายรจนีย์ ทองสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทองพันธ์ โคตรพัฒน์ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร จารุกมลครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางลั่นทม ดวงเนตรครู โรงเรียนบ้านยางขี้นกกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อินทร์น้อยครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
5. นางชลิดา บุญย่านยาวครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชลิดา บุญย่านยาวครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร จารุกมลครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางลั่นทม ดวงเนตรครู โรงเรียนบ้านยางขี้นกกรรมการ
4. นายทองพันธ์ โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ อินทร์น้อย ครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง มูลดับครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ เอื้อวงศ์ครู โรงเรียนท่าศาลากรรมการ
3. นางชนัดฏา นวลเปล่งครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
4. นางสาวพนิดา คงสำรวยครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ สุขวิลัยครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง มูลดับครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ เอื้อวงศ์ครู โรงเรียนท่าศาลากรรมการ
3. นายชนัดฏา นวลเปล่งครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
4. นางสาวพนิดา คงสำรวยครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ สุขวิลัยครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายผัน ชมพูศรีโรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี โพธิดารา โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นางนิตยา สายแววโรงเรียนบ้านหนองก่านค าไผ่ กรรมการ
4. นางสุพล ครองยุติโรงเรียนกุดกะเสียนกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐานันท์ อารีพงษ์โรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางพรเพ็ญ วิลาวัลย์ โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) กรรมการ
7. นางสาวบุญล้อม กันยาชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง กรรมการ
8. นางปราณี อรัญกูลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ กรรมการ
9. นางอรทัย วีรานนท์โรงเรียนอุบลวิ ทยาคมกรรมการ
10. นางวนิดา ดอกดวงโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุขใจ ชมภูจันทร์โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางรวีรัตน์ คำพิริยะพงศ์โรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
3. นางรัชณีพร ชุติกรณ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) กรรมการ
4. นางทิวะรีย์ นามรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางอุไร มารมย์โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง กรรมการ
6. นางสาววรีลักษณ์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
7. นางอรพิน หอมละเอียดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ กรรมการ
8. นางวงเพชร การุณย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
9. นางสิริยา สัตยากุลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นางประภาภรณ์ จันทร์สมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
11. นางอรวีร์ สถิระบุตร โรงเรียนบ้านยางเทิงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิดาภา พิลาจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางกัญณภัทร พลศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกัญณภัทร พลศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา มากมีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวชณิดาภา พิลาจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิดาภา พิลาจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางกัญณภัทร พลศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิดาภา พิลาจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางกัญณภัทร พลศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร บุญเรืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาววรรณพร บุญยอครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุรพร บุญยอครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาววรรณพร บุญยอครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุรพร บุญเรืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาววรรณพร บุญยอครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุรพร บุญเรืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาววรรณพร บุญยอโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา กาญจนพัฒน์พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสมปอง ครองยุทธครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา กาญจนพัฒน์พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสมปอง ครองยุทธ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี สดีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางจรัณญา ศรีสันต์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางวรัฏฐรากร พรประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ทาคำสุขพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางวรัฏฐรากร พรประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ทาคำสุขพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางวรัฏฐรากร พรประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ทาคำสุขพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางวรัฏฐรากร พรประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ทาคำสุขพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางวรัฏฐรากร พรประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ทาคำสุขพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราณี ศรีภาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวสำราญ พุธทรัตน์พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราณี ศรีภาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวสำราญ พุธทรัตน์พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราณี ศรีภาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวสำราญ พุธทรัตน์พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราณี ศรีภาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวสำราญ พุธทรัตน์พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายกฤษณชัย คามตะสีลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิสาร คำหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีย์ธนัน กางโหลนครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ เสนบุญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญชิกา ศรีระวัตร์อัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โนนม่วงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ทรัพย์ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ดวงแก้วอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โนนม่วงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ทรัพย์ศิริ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ดวงแก้วอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจามจุรี สมสวยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สนธิหาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจามจุรี สมสวยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สนธิหาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายช้วง หาระสารพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจนณรงค์ สุปัตติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุดดีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจนณรงค์ สุปัตติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุดดีคพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ สุปัตติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุดดีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจนณรงค์ สุปัตติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุดดีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ สุปัตติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุดดีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ศรีสันต์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ไชยศรีษะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ตราชูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศโรงเรียนสพป.อบ.1ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นายสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายรามินทร์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์ครู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นายบัณฑิต ไขแสงครู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
8. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
9. นายศรุต สาลิกาครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
10. นายเทวา สีดาโคตรครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ดาโรจน์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นายสมเดช วงศ์สูงครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นายศิริชัย บุญจำรุญครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
6. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
7. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
8. นางเสาวณีย์ ดอกดวงครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
9. นางสุทธิรักษ์ วายทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง กรรมการ
10. นายคุรุศึกษา ภารการคร โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
11. นายปฐมพงษ์ ศุภสุขครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ดาโรจน์ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นายสมเดช วงศ์สูงครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นายศิริชัย บุญจำรุญครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)กรรมการ
6. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
7. นายบพิตร สีระวัตรครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
8. นางเสาวณีย์ ดอกดวงครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
9. นางสุทธิรักษ์ วายทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
10. นายคุรุศึกษา ภารการครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
11. นายปฐมพงษ์ ศุภสุขครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1.ปรีชา ทาศิริ 0894255770 preechathasiri@gmail.com 2.อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 0815482369 esdcubon1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]