รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชาวลี   ขานไชย
 
1. นางสาวสุมณฑา   ปาคำดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ   ชินพันธ์
 
1. นางแพรวพรรณ   วงพรมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงอรอุมา   แช่มชื่น
 
1. นางสุบิน   ชื่นชาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   ม่วงคง
 
1. นางสาวศลิษา   สีสันต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงปาลิตา   อิสามี
 
1. นายเวียง   ครองชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงแก้วมณี   กัณหา
 
1. นางณิชรัตม์  แสงทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์   โทชัย
 
1. นางนิดาวรรณ   ดาลัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิง สายฝน   ในพิมาย
 
1. นาง สุมาลี   ละม่อม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายจิระชัย   โพธิสาร
 
1. นางธนวรรณ   แก้วม่วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1. เด็กชายสกุลเพชร   บุญเลี้ยง
 
1. นางบุษกร   ลาวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธนันญา   คำชนะชัย
 
1. นางวิลาวัณย์   ร่มรื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร
2. เด็กหญิงปรวรรณ   ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
 
1. นางอำไพ   หลักบุญ
2. นางสาว ศิวาภรณ์   อำคาคูณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิง จุฑากานต์   ผิวทน
2. เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์   บรรลุ
3. เด็กชายอนันตชัย   ชูสวัสดิ์
 
1. นางวิไล   บุญชู
2. นางสาวนฤมล   พร้อมพรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงฐาปณี   ทรัพย์มูล
2. เด็กหญิงวัชรินทร์   นาคเขียว
3. เด็กหญิงศศิกานต์   นาคใหญ่
 
1. นางสุบิน   ชื่นชาย
2. นางสาวนันทนา    นาคคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1. เด็กหญิงนฤมล   แก้วมะณี
2. เด็กหญิงมุฑิตา   จุไธสง
 
1. นายสัญญา   พิมพ์ศรี
2. นางขัตติยา   พิมพ์ศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์   นาคยอง
2. เด็กหญิงสุนารี   สอดศรี
 
1. นางสุบิน   ชื่นชาย
2. นางสาวสวนิต   บุญลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนพรุจ   บริสุทธิ์โชติพงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์    สุราวุธ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายไชยภัทร   พรมประดิษฐ์
 
1. นางประน้อม   บุญน้อย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   จิตรโสม
 
1. นางสาวปิยภัทร   เรืองใจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงหัษฐิต
2. เด็กหญิงต้นนว่าน   คะนองมาก
3. เด็กหญิงพณิชา   เรืองใจ
 
1. นางสุธาทิพย์   พื้นผา
2. นางสาวศิริพันธ์    พ ากเพียร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิง ณัฐภัทร   ชัยมงคล
2. เด็กหญิง นิตยา   วรรณทอง
3. เด็กหญิงวรกาญจน์   เชียงจันทร์ดี
 
1. นางภัทรกิจ   พรมวิหาร
2. นางกาญจนา   จันดี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกัลยา   แนบเนียม
2. เด็กหญิงศรัญญา  ลครศรี
3. เด็กชายศุภชัย   อุสาหะ
 
1. นางทัศน์ทยา  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวคารธมาท   เรื่อเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1. เด็กหญิงธัญยพร   ไชยบุดดี
2. เด็กหญิงพรพณา   พละแสน
 
1. นายจิตรกร   ปรีเปรม
2. นางนุจรี   ปรีเปรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   อินอนันท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์   กิ่งวงษา
 
1. นายธนากร   โยธิคาร์
2. นางสาวรัชนี   ทัดเทียม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชาย พงศ์กฤษณ์   สมสะอาด
 
1. นางสมพร   ประสาร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงนิตย์ชฎา   นาคยิ้ม
 
1. นายสายัณห์  ผิวอ่อน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    นาคชัย
 
1. นาย สิทธิกร   พิมอักษร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายธีรปกร   แก้วเจริญ
2. เด็กชายปราณประวีร์   สมรัตน์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   คำพิราช
 
1. นางสาวสมัย   สะใบ
2. นางสาวนัฎฐิกา   แขมคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐธร   กันทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ   บัวกอ
3. เด็กหญิงอังคณา   บัวกอ
 
1. นางสุภาพร  แก้วทอง
2. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรนันนท์   ตาบุดดา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   เนียมจันทร์
3. เด็กหญิงลักษิกา   จิรรัชตาภรณ์
 
1. นางสาววิไลภรณ์   ผุยพรม
2. นางสาวิตรี   รังกระโทก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   โพธิ์กระสังข์
2. เด็กหญิงประกายแก้ว   โพธิสาร
3. เด็กหญิงภาริณี   โพธิ์กระสังข์
 
1. นายสมพงศ์   สมอาษา
2. นางสาวชลันดา   จิตรโสม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   กลมพันธ์
2. เด็กหญิงธรัญญาณ์   สีดำ
3. เด็กหญิงสัตตบงกช   รักพรม
 
1. นายโชติก์ธนินธรณ์   นาคาธร
2. นางสุพัตรา  จันทะวงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา   อำพรัตน์
2. เด็กหญิงพัชราพร   ลาวเมือง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   พรมภักดิ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์   แก้วฤทธิ์
2. นายเศรษฐ์สกล  คันศร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา   สมพงษ์
2. เด็กชายยุวศักดิ์  เสนไสย์
3. เด็กหญิงวิริยดา   ยอดยศ
 
1. นางสาวกษิรา   สุขโรจนภูวดล
2. นางสาวจิตรพร   สมสร้าง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนิสรา   สอนจิตร
2. เด็กชายปองพล   สุขชาติ
3. เด็กหญิงปิยพร   บุญค่ำ
 
1. นางสาว เพียงดาว   ชินวงษ์
2. นางพูลสุข   บัวหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1. เด็กหญิง จิราลักษณ์   เกิดกุล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   ทองอิน
 
1. นายสำเริง   สอนพูด
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1. เด็กหญิง มณีรัตน์   กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  คำโสภา
 
1. นางสำรวย   ชื่นใจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1. เด็กชายฉัตรมงคล   พงษ์วัน
2. เด็กชายพงศธร  จันทร์พวง
 
1. นายวราวุธ   คำชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายศุภมงคล   สิงห์ทอง
2. เด็กชายสิทธิโชค   สุขภูวงค์
 
1. นายสุเทพ   จันทเขต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายก้องภพ   มะโนชาติ
2. เด็กชายระพีภัทร   โพนปลัด
 
1. นายสุเทพ   จันทเขต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายราชันย์   พรหมวงศานนท์
2. เด็กชายโชคชาญชัย   ดวงมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ   ไพรบึง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายชลวิชัย   ปัญญา
2. เด็กชายศรีรัตน์  พรหมรินทร์
 
1. นายปัณณพัฒน์   บุญขาวธีรโรจน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนิชานันท์   อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงปรัชญาณี   ละออพงษ์
4. เด็กหญิงวรัทยา  ทาโคตร
5. เด็กหญิงแก้วทิพย์   ไสว
 
1. นางเนตรนภา   แถมวัน
2. นางสาวทิราวรรณ   พานจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ   นาคสังข์
2. เด็กหญิงชลิตา   ด้วงทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร   แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงพนิดา   โยธานันท์
5. เด็กหญิงอรนันท์   ครองใจ
 
1. นางสาวชนากานต์  ศิริโรจนงาม
2. นางรัชฎาพร   ทองคำวัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทาคำสุข
3. เด็กหญิงวรางคณา   นิวาส
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ   บุญจันทร์
5. เด็กหญิงสุธิดา   เสนาภักดิ์
 
1. นางนวนสี   ทองปั้น
2. นางสาว สิริลัดดา   วงค์ละคร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงกานตนา   มะปรางค์
2. เด็กชายนิธิศ   จันทจร
3. เด็กหญิงน้ำค้าง   บุญมาก
4. เด็กหญิงปุณยนุช   แก้วกัณหา
5. เด็กหญิงศุภรัตน์   หนูแก้ว
 
1. นางประยงค์   ร่วมจิตร
2. นางอาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงปุณยวีร์   เตชะวันโต
2. เด็กชายภัทรพงศ์   ชูคำ
3. เด็กชายสิทธิพงศ์   ใจกล้า
4. เด็กหญิงสุจิตรา   สินศิริ
5. เด็กหญิงสุพัชฌา   มะปราง
 
1. นายประยงค์   ร่วมจิตร
2. นางสาวนพมณี   ชูเชื้อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชุติมา   ประทุมวงค์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สารพงษ์
3. เด็กหญิงประกายดาว  ตาชั่ง
4. เด็กหญิงศศิธร   ชูใจ
5. เด็กชายเทิดศักดิ์   พิงพวย
 
1. นางจีรนุช   บรรเทา
2. นางอมรรัตน์   กองกาญจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แก้วลอย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบัติ
3. เด็กหญิงพรนภัส  นาคสด
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองละมุล
5. เด็กหญิงอุมากร  พิศพงษ์
 
1. นางปิยวดี   กองหล้า
2. นายสมัคร   สุขตะกั่ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ละครศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คุณสิม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุสุ
5. เด็กหญิงอารยา   รอดภักดี
 
1. นางสาววิรัญรัฎฌา   รัตโน
2. นางสาวอำพร   เวียงคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชาย กิตติพงษ์   โสสา
2. เด็กชายกฤษฎา   เชื้อบัณฑิต
3. เด็กชายธีรพงศ์   วันทา
4. เด็กหญิงนิภา  ผกาศรี
5. เด็กหญิงปานระพี   จันทา
6. เด็กหญิงปาลิตา  ผาสุข
7. เด็กหญิงปิยพร  วงศ์ใหญ่
8. เด็กหญิงพรประภา   ชมหอม
9. เด็กหญิงพรพรรณ  เปิดสูง
10. เด็กหญิงพัชรี   พวงศรี
11. เด็กชายพีระพล  ป้องกัน
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยินดี
13. เด็กชายภานุวัฒน์   นาทันตรึก
14. เด็กหญิงรัตน์ดา   จันทราภรณ์
15. เด็กหญิงศุภากร  ทาคำมอง
16. เด็กหญิงศุภาลักษ์  วงษ์คำ
17. เด็กชายสนธยา  อำนวยโพธิ์
18. เด็กหญิงสุวณี   จันทา
19. เด็กหญิงอภัสสร  สายเสน
20. เด็กหญิงอริสา   วันทา
 
1. นายสุนทร   กัดกุมภา
2. นางสาวศุภกัญญา   ผาสุข
3. นางสาววันวิสา   เลิศศรี
4. นายกรวิทย์   ทองแปลง
5. นายวุฒิไกร   เพ็งบุญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงอรัญญา   วรรณทอง
 
1. นางพิสมัย   นันทร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กหญิงสาวิตรี   มูลทุลี
 
1. นายวิษณุ   สุพันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายณัฐธนันท์  วงค์มาเกษ
 
1. นางภินันตรา   กุลมี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐกฤตย์   สัญญาถนอมรัช
2. เด็กหญิงธาริณี   มณีนิล
 
1. นางกัณฐาภรณ์   ว่องนาวี
2. นางรัชฎาพร  ทองคำวัน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายพันทวี   จันทร์เพ็ชร
2. เด็กหญิงพินท์สุดา   ชนะพล
 
1. นายนันทวัฒน์   พิสิฐแก้วภากร
2. นางสาวธนัชภรณ์   บุตรสี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1. นายรพีพัฒน์  วงษ์นรักษ์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   มีจันทร์
 
1. นางสาวพูนสุข   ปัญญาวัน
2. นางวิลาวัณย์   ร่มรื่น
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดำ 1. เด็กชาย พงษ์ปกร   พุทธภา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญไชย
3. เด็กชายกิตติศักดิ  โพธิ์สอ น
4. เด็กชายจิราวัฒน์   เมฆคลี
5. เด็กหญิงณัฐพร   จิตรโสม
6. เด็กชายภูชิส   พึ่งศรี
7. เด็กหญิงรัฎาพร   ก่อแก้ว
8. เด็กหญิงรุจิรา   สินศิริ
9. เด็กหญิงสัณห์สินี   ใชยหาเทพ
10. เด็กชายสิทธิชัย   เทาศิริ
 
1. นางรัชดาภรณ์   สุจารี
2. นางสาววลัยพร   สุดสังข์
3. นางศักดา   สวัสดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิง มลทิรา   ทองละมุล
2. นางสาวกาญจนา   สุดสังข์
3. นางสาวณัฐลิน   ทองละมุล
4. นางสาวปวีณา   แวงแก้ว
5. นางสาวปัทมา   สีทอง
6. นางสาวผลิตา   ไตรศรี
7. นางสาววนิดา   นวลสาร
8. นางสาวศศิเกตุ   โพธิสาร
9. นางสาวศิรินธร   วันนุบล
10. นางสาวเก็จมณี  โพธิสาร
 
1. นางรัชดาวัลย์   อุปลาบัติรัชต์ธร
2. นายชนศิษฎ์   อุปลาบัติรัชต์ธร
3. นายมงคล   ผาระสิทธิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิง ณัฐธินี   คำนึงผล
2. เด็กหญิง น้อย   สายจันทร์
3. เด็กหญิงกนกกร   บุญสุวรรณ
4. เด็กหญิงกุสุมา   บรรลือทรัพย์
5. เด็กหญิงชลาชล  โชคชัย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   สายจันทร์
7. เด็กหญิงทักษพร   น้ำกรอง
8. เด็กหญิงนิตยา  พรมน้ำ
9. เด็กหญิงบัณฑิตา   บุญยง
10. เด็กหญิงพรสุดา   บุตรมณี
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  จันคณา
12. เด็กหญิงสุภาพร  ดาบด้วน
13. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วิเศษกสิกรณ์
14. เด็กหญิงเปรมฤดี   ศรีวงค์
15. เด็กหญิงโยษิตา   แถบหอม
 
1. นางวรัชญา   กัญจนพรสกุล
2. นางพิสมัย   เลาฉัตติกุล
3. นางสาว กิตติมา   สารีบุตร
4. นางสิริมานล์   สอดแก้ว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   แทนคำ
2. เด็กหญิงกีรติกา   หนองเทา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ยงคง
4. เด็กหญิงญาณิศา   โทชาติ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   แก้วธรรม
6. เด็กหญิงธันยพร  ชิดชม
7. เด็กหญิงประภัสสร   วันกิจ
8. เด็กหญิงพัชรี   อุประพงษ์
9. เด็กหญิงพัณณิตา   สีไสย
10. เด็กหญิงภัทรวดี   สระบุรี
11. เด็กหญิงภัทราพร   จันทร์เพ็ญ
12. เด็กหญิงวรรณีนุช   เสียงเลิศ
13. เด็กหญิงวรัมพร   ชูกลิ่น
14. เด็กหญิงวิภารัตน์   ใช้ชาญวงษ์
15. เด็กหญิงอมรรัตน์   ศรีแก่
 
1. นายอรรถสิทธิ์   รักโสภา
2. นางโยทะกา   รักโสภา
3. นาย ฉัตรชาย   รินวงษ์
4. นางสาว สุภาวดี   บุญลี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 1. เด็กชายนวพล   เชาว์นามน
2. เด็กชายรัฐภูมิ   สุวรรณคำ
 
1. นางนาทยา   ดำลี
2. นายวีรวัฒน์   ดำลี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายธนัฐชัย   สีแสง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กำสุข
 
1. นายเสนีย์   สมเสนาะ
2. นางสาวกัลยา  พลจันทึก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กชายธนโชติ   ยอดจักร
 
1. นายอนุรักษ์   บุญเพ็ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงสุดาพร   ไชยนาม
 
1. นางชุตินันท์   นางวงค์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชลธิชา   นางวงษ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา   เพ็งธรรม
 
1. นางกนิษฐา   เกียรติเจริญเสรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ชื่นตา
 
1. นายอภิรักษ์   สุระโส
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ประทุมวงษ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสุวิมล   คำเหลือ
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 1. เด็กหญิงวรนุช   คำประภา
 
1. นายเฉลิมพล   สระ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กหญิงทัศณีย์   แน่นดี
2. เด็กหญิงปัทมพร   กินนะรี
 
1. นางอังคณา   สอดแก้ว
2. นายสมิง   สอดแก้ว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กหญิงมณฑิรา   ไชยกา
2. เด็กหญิงสิราวรรณ   ทรงกลด
 
1. นายสมิง   สอดแก้ว
2. นางอังคณา   สอดแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แจ่มปัญญา
2. เด็กชายมนูญ   สมศรี
 
1. นายบัญชา   พรหมทา
2. นางสาวยุพิน   ผาสุข
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   ลาวเมือง
 
1. นายนันทวุฒิ   รักไทย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหวัน 1. เด็กหญิงกมลชนก   ชื่นชาย
2. เด็กชายพงศกร   คณนา
3. เด็กหญิงสุธาริณี   นางวงษ์
 
1. นางวัจนาภรณ์   เพชรรักษ์
2. นายประยุทธ   เพชรรักษ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิงจารวี   บุตรอุดม
2. เด็กหญิงตรีชฎา   จิตจักร์
3. เด็กชายสิทธิราษฎร์   ไพรป่า
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   มีผลกิจ
2. นายธรรม์นวัฒน์  ศรีราตรี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายธรรมรัตน์   มรรคี
2. เด็กชายอภิรักษ์   ศักดิ์ศรีจันทร์
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   เหล่าโก๊ก
 
1. นายนายประวิทย์   ผิวโชติ
2. นายเจษฎาภรณ์   สุพงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิริประภา   พิทักษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิริประภา  พิทักษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายเชิดธวัช   บุญสร้อย
 
1. นาย รุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เเจ่มเชื้อ
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงนวพร   พรมมาสุข
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิง 1. เด็กชายธันวา   พานทอง
 
1. นายจรูญ   วรรณทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายชนะชัย   พันธ์มะลี
 
1. นางทิพวัลย์  นามวงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิง 1. เด็กชายวัฒนา   เสน่หา
 
1. นางสุนิสา  สารพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุภัค  พละศักดิ์
 
1. นายไชยา  ดวงแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1. เด็กหญิง เบญญาภา   ศรีวงษ์
 
1. นางสาว ชนัดดา   ทิพย์เลิศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1. เด็กหญิงวีร์สุดา   จริยศ
 
1. นางนราวดี   ศรีทับทิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิง 1. เด็กชายนันทพงศ์   ดาวงษ์
 
1. นายนิคม  พิมพ์แก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายภูริทัต  แก้วศรีเคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช   อะตะกุมมา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงอรณิชา  ฤทธิพงษ์
 
1. นางเสาวลักษณ์   มั่นรอด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิง กมลชนก   พละมัย
 
1. นางเสาวลักษณ์   มั่นรอด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   เนียมจันทร์
2. เด็กชายกีรติ  เพียงสองชั้น
3. เด็กชายจิรภาส   มุ่งมาตย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   ทองวิจิตร
5. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญน้อย
6. เด็กชายชัยธวัช   เนตรมุข
7. เด็กหญิงฐิดาภา  หมื่นยัญ
8. เด็กหญิงธีร์วรา   สาลีกุล
9. เด็กชายนนทกร   พานจันทร์
10. เด็กหญิงนลินี   บุญน้อย
11. เด็กชายมนตรี   วงศ์บุญ
12. เด็กหญิงฤทัยชนก   ศรีโพธิ์
13. เด็กหญิงสุภัชยา   บุญเฟรือง
14. เด็กหญิงอภิชญา   ดำแดง
15. เด็กหญิงอักษร   บุญลอด
 
1. นายวัชระ   ดวงพล
2. นายธีรวุฒิ   วิชัยโย
3. นางสุติมา  บุญเฟรือง
4. นายแสงอรุณ   แก้วบุตรดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  ไตรศรีธนาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   อินพิลึก
3. เด็กหญิงณัฐนนท์   นันทะสิงห์
4. เด็กหญิงณิชกานต์   จันจำนงค์
5. เด็กชายธรรมรัตน์   ภายอุ่ม
6. เด็กชายปฏิธาน   พลเมืองศรี
7. เด็กหญิงปรียา   ทองละมุล
8. เด็กชายพีระพัฒน์   เพ็ชรรัตน์
9. เด็กหญิงมนฤดี   สุดขำ
10. เด็กชายระพีพัฒน์  ทองระมุน
11. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์พิทักษ์
12. เด็กหญิงวิภารัตน์   วรรณมาศ
13. เด็กหญิงศิริกาญจน์   วรรณมาศ
14. เด็กหญิงสุธาสินี   มาลาวัน
15. เด็กหญิงอมราพร   ทองละมุล
16. เด็กหญิงอรวรรณ   สมรัตน์
17. เด็กหญิงอาจารี   ดีดศรี
18. เด็กหญิงอุรุณี   ทองละมุล
19. เด็กชายเจตรินทร์   ศรีสมบัติ
20. เด็กหญิงไปรยา   ทองละมุล
 
1. นางพวงแก้ว   พากเพียร
2. นางสาวกิจกานต์   สมรัตน์
3. นางสุวลิน   ศรีรัตน์
4. นายสันติ  นรินทร์
5. นางสาวทิพวาส  ศรีสมบัติ
6. นางดวงดือน   ไชยสุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแท่น 1. เด็กชาย กนกพล   บัวผัน
2. เด็กหญิงจงลักษ์   แม่นสุข
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เบ้าคำ
4. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์   บุตรดี
5. เด็กชายสิทธิพันธ์   ไชยโคตร
6. เด็กชายเจริญทอง   ผิวขาว
 
1. นายสามารถ  วันศรี
2. นายทอน  แบบอย่าง
3. นายพีรัช  วันทา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กชายคุณากร   ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงจามรี   อินทะชาติ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   โยทะยาน
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   คูณพงษ์
5. เด็กชายธีรภัทร์   ยงกุล
6. เด็กหญิงนัชชา   บุตรพรม
7. เด็กชายนันทกร   คำแพง
8. เด็กชายนิพนธ์   น้อยสังวาลย์
9. เด็กหญิงนิลวัลย์   วงแก้ว
10. เด็กหญิงพรทิพา   บุญเล็ก
11. เด็กหญิงพัชรา   บุญอินทร์
12. เด็กหญิงพัชราภา   รักษาภักดี
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โพนสำโรง
14. เด็กหญิงภัทริกา   แพงดี
15. เด็กหญิงรติกานต์   กรกัน
16. เด็กหญิงรมิตา   ราษี
17. เด็กชายวัชรพล   วงษ์สะทุม
18. เด็กชายวิชัย   สิงห์นนท์
19. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีรักษา
20. เด็กชายศรชัย   ภักดี
21. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ประทัยบุตร
22. เด็กชายอนิวัต   โนนทวงษ์
23. เด็กชายอนุรักษ์   มากสิงห์
24. เด็กหญิงอรจิรา   พงษ์วัน
25. เด็กชายเมฆา   บุตดาห์
26. เด็กชายเมฆา   บุตรดาห์
27. เด็กชายเอกลักษณ์   เอกสูงเนิน
28. เด็กหญิงไพลิน   แพงไทย
 
1. นายเดชา   พรมมาสุข
2. นางอัจฉริยา   คุณมาศ
3. นางณิชนันท์   โสสว่าง
4. นาย ฉัตรชัย   ลีเลิศ
5. นางนิภาพรรณ   สงสันเทียะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิง ฐิติมา   สาธรณ์
2. เด็กชาย ธนวัต   บุสะวะ
3. เด็กหญิง ยุวนาภา   ก้อนคำ
4. เด็กชาย วิชญวิศิษฏ์   เปล่งปลั่ง
5. เด็กชาย อภิชัย   ยิ่งกำแหง
6. เด็กชายกรวิชญ์   คงบำรุง
7. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
8. เด็กชายจักรินทร์   สมหวัง
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิ่งก้าน
10. เด็กชายฉัตรมงคล   บุญมาทน
11. เด็กหญิงฉัทชนัน   ทองบ่อ
12. เด็กหญิงชมภูนุช   กุษาเดช
13. เด็กหญิงชลธิชา  ชอบมาก
14. เด็กหญิงชาคริยา  อ้วนคำภา
15. เด็กหญิงชิดชนก   จันทรสนิท
16. เด็กชายณัฏฐธิดา   ฝังนิล
17. เด็กหญิงณัฐณิชา   สินไชย
18. เด็กหญิงณัฐณิชา   แจ่มเชื้อ
19. เด็กหญิงณัฐณิชา   วอนอก
20. เด็กชายธนบัตร  วันศรี
21. เด็กชายนัฐวุฒิ   พลสอนดา
22. เด็กหญิงปานตะวัน   พลเสนา
23. เด็กชายพรชัย   ขุขันธ์เขต
24. เด็กหญิงพรนภัส   วงษ์อนันต์
25. เด็กหญิงพีรัตน์ดา   ครองชัย
26. เด็กหญิงรวินันท์   วรรณะ
27. เด็กหญิงรัตติยา  ศรีหาบุตร
28. เด็กหญิงลภัสรดา   กินรา
29. เด็กหญิงวณิดา   เหล็กกล้า
30. เด็กชายวรกานต์   ปุยวงค์
31. เด็กหญิงวิภาดา  หล่าแสงเมือง
32. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนจันทร์
33. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   คมใส
34. เด็กชายสะราวุฒิ   มาดำ
35. เด็กหญิงอรณิชา  ภูแท่งแก้ว
36. เด็กหญิงอรัญญา  ออมชมภู
37. เด็กหญิงอินทิรา  ภูมิแกดำ
38. เด็กชายเจษฎา  พรมลา
39. เด็กชายเศวตฉัตร   ขันทอง
40. เด็กหญิงโสภิตา  รามัญ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ไวยขุนทด
2. นายศรายุทธ   ประสานศรี
3. นางรัศมี  ศิริชนะ
4. นางจารุลักษณ์   วอนอก
5. นายติณณ์  พรคนึง
6. นางสาวกษิฐา  เกียรติเจริญศรี
7. นางสาวเจริญศรี  ย่อมพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 1. เด็กชายกฤษณะ   จันทวรี
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   วงค์อนันต์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ปลาทอง
 
1. นายนิวัฒน์   กำลังงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงมธุรดา   วรภาพ
 
1. นางคณิศรา   ภู่ไหม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงน้ำตาล   บุญลา
 
1. นางคนึงนิจ   ธรรมจักร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กชาย พงค์พนิช   วันดี
 
1. นาย สมัย   อดทน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   โพธิพันธ์
 
1. นาย ทองสุข   นิ้วทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   วันดีรัตน์
 
1. นายวีรวัฒน์   ดำลี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงวิศัลศยา   ทองอ้วน
 
1. นางลัดดา   สุขรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาน 1. เด็กชาย สมภพ   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   แสงกล้า
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายนรินทร์   พันธ์งาม
 
1. นางสาวช่อตะวัน   กลมพันธ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เมินดี
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์   ศิริคำ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชื้อหอม
 
1. นาย สมบัติ   ศรีลาชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1. เด็กชาย พัชรพล   ไมตรีพันธ์
 
1. นาง ศิราภรณ์   พานิช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอมรเทพ   อ่อนผิว
 
1. นายอภิชาติ   ชินวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระบี่ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   จันทร์หอม
 
1. นาง สนทนา   บุญกัณหา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1. เด็กหญิงช่อผกา   คำแพง
 
1. นางณัฐิยา   ชาลี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วิงวัน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แนบเนียม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   มนตรี
4. เด็กหญิงชลธิชา   พันธ์คำ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  หนองบัว
6. เด็กหญิงณัฐพร  กิ่งก้าน
7. เด็กชายณัฐพล   ต้นเกษ
8. เด็กชายดวงตะวัน   เบ้าเงิน
9. เด็กหญิงดารินทร์  ดาบส
10. เด็กหญิงนันทริกา  ขุนพรม
11. เด็กหญิงน้ำฝน  เรื่อเรือง
12. เด็กหญิงบงกช   มะตูม
13. เด็กหญิงบังอร  เสนาพรม
14. เด็กหญิงบุตรดี  พันธ์คำ
15. เด็กชายปฎิพล   พรมภักดิ์
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์   มนตรี
17. เด็กหญิงประภัสสร   เรื่อเรือง
18. เด็กหญิงปิยธิดา   คันทา
19. เด็กหญิงพรทิพย์   ยาดี
20. เด็กหญิงพรพนัส  มะลิลำ
21. เด็กหญิงพัชรี  แนบเนียม
22. เด็กหญิงพิมลรัตน์   เรื่อเรือง
23. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แนบเนียม
24. เด็กหญิงพิสมัย   ยาดี
25. เด็กหญิงรัตน์ติยา   สิมศรี
26. เด็กชายวรากร  ยาดี
27. เด็กชายวาคิม   ศรีอ่อน
28. เด็กหญิงวิภาดา  กิ่งก้าน
29. เด็กหญิงศิริพร  มะตูม
30. เด็กหญิงสุดาพร  แนบเนียม
31. เด็กหญิงสุทธิดา   โทศก
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์   มนตรี
33. เด็กหญิงสุนีรัตน์  วิงวัน
34. เด็กชายสุรพล   ลำเฟือย
35. เด็กชายอนุชา  ทองด้วง
36. เด็กชายอนุสรณ์  แนบเนียม
37. เด็กหญิงอรอุมา   หนูแก้ว
38. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  วงศ์ใส
39. เด็กหญิงแวววรรณ  บัวรัตน์
40. เด็กหญิงโอเปิ้ล  กิ่งก้าน
 
1. นายสมนึก   พันมะลี
2. นางสุกัญญา   สมนึก
3. นางทัศน์ทยา   จันทร์แจ้ง
4. นางนวรัตน์   ฉิวรัมย์
5. นางฉัตรวิรุณ   บุญช่วย
6. นางสาววิภาพรรณ   เนตรอนงค์
7. นางนิภาพร   ศรีค้อ
8. นายกิติศักดิ์  ภักดิ์ใส
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายจักรพงษ์   ทองด้วง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  แนบเนียม
3. เด็กหญิงจินตนา   เรืองศรี
4. เด็กหญิงชลธิชา   กันศัตรู
5. เด็กหญิงช่อผกา   เรื่อเรือง
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เรื่อเรือง
7. เด็กหญิงดารินทร์   แนบเนียน
8. เด็กชายธรรมธร  พันธ์คำ
9. เด็กหญิงธัญวรรณ   แกัวบุญคำ
10. เด็กหญิงธันยพร   พุ่มพัว
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลำเฟือย
12. เด็กหญิงนิตยา   เบ้าทอง
13. เด็กหญิงนิตยา  แนบเนียม
14. เด็กหญิงนุจรินทร์  เรื่อเรือง
15. เด็กหญิงนุชนาฎ   มะตูม
16. เด็กหญิงบุญตา   ศรีกะชา
17. เด็กชายประสิทธิ์   วิงวัน
18. เด็กชายประเสริฐ   คำหล่อ
19. เด็กหญิงปิยะพร   เสนาพรม
20. เด็กหญิงพิมผกา  แนบเนียม
21. เด็กชายพีระพงษ์   พลเยี่ยม
22. เด็กหญิงยุพิน  คุณสิม
23. เด็กหญิงรัชนี   มะตูม
24. เด็กหญิงรุ่งตะวัน   นาคี
25. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาวเมือง
26. เด็กหญิงวรรณิศา   ศรีอ่อน
27. เด็กหญิงวาสนา   ต้นเกษ
28. เด็กหญิงวิไลรัตน์   ยาดี
29. เด็กชายวีระพงษ์   รอดภักดี
30. เด็กหญิงศรีไพร   ยาดี
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เรื่อเรือง
32. เด็กหญิงสาวิณี   ศรีอ่อน
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  แนบเนียม
34. เด็กหญิงสุพรรษา   หนูแก้ว
35. เด็กหญิงอารีรัตน์   พรมภักดิ์
36. เด็กชายอุดมศักดิ์  รอดภักดี
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์   สิมศรี
38. เด็กหญิงเตชินี   งามลำ
39. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ลาวเมือง
40. เด็กหญิงแอนนา  ลีลาศ
 
1. นายสมนึก   พันมะลี
2. นางสุกัญญา   สมนึก
3. นางทัศน์ทยา   จันทร์แจ้ง
4. นางนวรัตน์   ฉิวรัมย์
5. นางฉัตรวิรุณ   บุญช่วย
6. นางสาววิภาพรรณ   เนตรอนงค์
7. นางนิภาพร   ศรีค้อ
8. นายกิติศักดิ์   ภักดิ์ใส
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กชาย ศรัญญู   น้ำกรอง
2. เด็กชาย อภิสิทธิ์   ยาวรัมย์
3. เด็กชายกนกศักดิ์   โคเงิน
4. เด็กหญิงกนิษฐา   แทนพันธ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   สายจันทร์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำหมื่น
7. เด็กชายนรินทร   กลับสูงเนิน
8. เด็กหญิงพรวิภา   ขุนฤทธิ์
9. เด็กชายวรายุส   กลับสูงเนิน
10. เด็กหญิงอรณิชา   บุญเฟรือง
 
1. นางปารียา   แก้วธรรม
2. นายวีระพงษ์   คำแดง
3. นางวราภรณ์   สมัครพงศ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายธนชัย   ลีลาศ
2. เด็กหญิงนุชนารถ   ปุงดานนท์
3. เด็กหญิงประกายมาศ   คุณสิม
4. เด็กชายภานุวัฒน์   กิ่งก้าน
5. เด็กชายรัฐพงศ์   เบ้าทอง
6. เด็กหญิงรัศมี   กิ่งก้าน
7. เด็กชายวัชรพล   เสนาพรม
8. เด็กหญิงวิมลศิริ   อุสาหะ
9. เด็กชายสันติภาพ   ชัวจิตร
10. เด็กหญิงอมรทิพย์   ละครศรี
 
1. นางอุ่นใจ   จิดาการเจริญ
2. นายสุริยา   โมคเบ็ญ
3. นางสาวอมรรัตน์   สุวพัฒน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันสายออ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ทุมดวง
3. เด็กชายชนกนันท์  ปรนปรือ
4. เด็กหญิงชลลิตา  ตาอุดม
5. เด็กหญิงณัชชา  นิสสัย
6. เด็กหญิงทรรศนีย์  ไวยศรีแสง
7. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อิ่มบุญ
8. เด็กหญิงอภิสรา  เกษี
 
1. นางสาวพรรณณิดา   ห่อทรัพย์
2. นางสาวจินตนา   หยิบยก
3. นางทิพาพร   ศรีลามล
4. นายกิตติศักดิ์   คำภูเมือง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กาหลง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   พรมสุข
3. เด็กชายจิรพงศ์   คำศรี
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ใบปก
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   บุญเหลือ
6. เด็กหญิงทิพย์ภาพร   บานชื่น
7. เด็กชายธีรนัย  วระพุฒ
8. เด็กหญิงพัชณกัณ  สาระบูรณ์
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พันธ์วิลัย
10. เด็กหญิงอาริษา   แสงเดช
11. เด็กหญิงเกตุสุดา   พละศักดิ์
12. เด็กหญิงเกวลิน   พิมโคตร
 
1. นายวิทยา   สิงห์คง
2. นางกรรณิการ์   อัดโท
3. นางภาณุรัตน์   สายหงษ์
4. นางประกาย   เกษแก้ว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิง ณัฐธยาน์   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิง ทิพญาภรณ์   แถบมูล
3. เด็กหญิง นภัสสร   บุรมศรี
4. เด็กหญิง วริศรา   วงศ์เกียรติกำจร
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   รักโสภา
6. เด็กหญิงปิยภรณ์   จันทร์ทอง
7. เด็กหญิงปุณยวีย์   คูณชัย
 
1. นาย ฐานะ   แก้วแสง
2. นางโยทะกา   รักโสภา
3. นายคำพงษ์   แทนหอม
4. นางสาว สุภาวดี   บุญลี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   พรมจันทร์
3. เด็กหญิงชนิตา   นันทสุนี
4. เด็กหญิงประภาศิริ   บุญปิยภัทรสร
5. เด็กหญิงภาวิดา   พรมมา
6. เด็กหญิงลักษมน   ด้วงคง
7. เด็กหญิงศศินา   ดอกบัว
8. เด็กหญิงศิริประภาภรณ์   พรมจันทร์
9. เด็กหญิงสุนันตา   ดอกจันทร์
 
1. นางสาวธนาภรณ์   เวชกุลสันติ
2. นางสาวอรุณิศา   บุญทอง
3. สิบเอกหญิงจินตหรา   อุปสุข
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงทิพรดา  จินตบุตร
2. เด็กหญิงภานุมาศ   ยอดจันทร์
3. เด็กหญิงภาวิดา   แก้วกัณหา
4. เด็กหญิงภิรมญ์ญา  โพธิ์กระสังข์
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์   จันทะสนธ์
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ดอนจันมาตย์
7. เด็กหญิงอรอุมา   ศรีภักดิ์
8. เด็กหญิงอังคณา   ไวเเสน
9. เด็กหญิงอารียา   จูมแก้ว
10. เด็กหญิงเวธิตา   ทองวิจิตร
 
1. นางสาวสุชานาถ   ธรรมวันนา
2. นาง ดวงหทัย   บวรกิจดำรงเลิศ
3. นางภัทราวดี   เตชะวันโต
4. นางบูลศรี   ศรีระเริญ
5. นายสมัคร   สุขตะกั่ว
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิง วีรวรรณ   ไผ่เรือง
2. เด็กหญิง อภิสมัย   สนิท
3. เด็กหญิง อรินทรา   ปานประชาติ
4. เด็กหญิง เกวลี   หอมคำ
5. เด็กหญิงจติรัฎฐาธิป   อ่อนดี
6. เด็กชายต้นนที  สีเทา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   คุมมินทร์
8. เด็กหญิงนาถทิวา   หวนคนึง
9. เด็กชายปริญญา  สังฆวุฒิ
10. เด็กชายฤทธิพร  คงเพชร
11. เด็กหญิงศุทธินี   หลวงเดช
12. เด็กชายสายฟ้า  ระกำ
13. เด็กชายอดิศักดิ์  สุโสภา
14. เด็กหญิงอภัสรา   หลวงเดช
15. เด็กหญิงอรสา   ระกำ
16. เด็กหญิงอารีรัตน์   วงษ์ทอง
 
1. นายพิพัฒน์  เฌอร์กิจ
2. นางวงรัตน์   ดีนันท์
3. นางจันทร์จีรา   ยอดสิงห์
4. นายสมโภชน์  ยอดสิงห์
5. นายสีไพ  ศิลบุตร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิง สุนิตา   ไสว
2. เด็กชายจักรพงษ์   จันคามิ
3. เด็กหญิงจารุณี   มีผิว
4. เด็กชายปิยวัฒน์   ไชยสุวรรณ
5. เด็กชายเอกพล   อุ่นแก้ว
 
1. นายปิยะรัฐ   อุดมแก้ว
2. นางสาวสมพร  อุดมแก้ว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชาย ปฏิภาณ   สลับศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   โจระสา
2. นายพัฒนะ   อรรคชัย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิธินันธ์   แก้วสง่า
 
1. นางสาวพิมลลักษณ์   อำภาพันธ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1. เด็กหญิง อรจิรา   พรมแดง
2. เด็กหญิงธนวันต์   พวงจันทร์
3. เด็กหญิงปานตะวัน   ศรีเดช
4. เด็กชายรัตนากร   คุ้มแก้ว
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   บุระกรณ์
6. เด็กชายอนุพงษ์  มูลา
 
1. นายพัทธนันท์   วุฒิวงศ์
2. นายเสงี่ยม   หนูนวล
3. นางนวลจันทร์   เดชพิมลพร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธนากร   ลุมไธสง
4. เด็กชายพีรภัทร   โบงนอก
5. เด็กชายสนทยา   สุขวงษ์
6. เด็กชายสุริยา   ก้านเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์   วรงค์
2. นาย ไผท   คงศรีลา
3. นายธีรพงษ์   สีกะชา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายกรวิชญ์   สุขชาติ
2. เด็กชายกฤษดา  ธุสาวัน
3. เด็กชายทรงพล  ชัยเงิน
4. เด็กชายพลากร   แม่นทอง
5. เด็กชายสงกรานต์   เสมามิ่ง
6. เด็กชายสายชล  คืนผล
7. เด็กชายสิทธิพร  บุญจันทร์
8. เด็กชายเปรมศักดิ์   สืบสา
 
1. นางนันทิยา   ศรีรวัฒน์
2. นายบรรจง   ยาตรา
3. นายชัยวัฒน์   ทบเทิบ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กหญิง พิณทองธาร   พลรักษ์
2. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
3. เด็กหญิงจารุพร  มั่นทน
4. เด็กหญิงจิดาภา   บุตรจันทร์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องสิงห์
6. เด็กหญิงชญาภา  นาสารีย์
7. เด็กหญิงพัชรี   นิยมวงษ์
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รูปอ้วน
9. เด็กหญิงรัญชิดา  จันทรโคตร
10. เด็กหญิงศุภรดา  เผ่าพันธ์
 
1. นาย กิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
2. นาย สมัชญ์พล   ท่อนทองมีสุข
3. นางสุภาภรณ์   เรืองสิทธิ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิง จิราวรรณ   แก้วเนตร
2. เด็กหญิง ธิดา   สินศิริ
3. เด็กชาย ภูริ   รักสัตย์
4. เด็กชาย วรฉัตร   อ่อนสวรรค์
5. เด็กหญิง สุลิตา   จันเปรียง
6. เด็กชายขวัญชัย   ล่องหน
7. เด็กหญิงชนิฏา   ละออพงษ์
8. เด็กหญิงชมพูนุท   บุญตา
9. เด็กหญิงบัณฑิตา   เชื้อหอม
10. เด็กหญิงพรรณษา   แสงชัย
 
1. นางสุชานันท์   แซ่เตียว
2. นางสาวปุณยนุช   ลึกลาภ
3. นางภัทรกิจ   พรมวิหาร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงช่อตะวัน   จันทร
2. เด็กหญิงฐิติวรดา   บุญมารอง
3. เด็กชายธนวัฒน์   พิระภาค
4. เด็กหญิงธัญชนก   คำแปร
5. เด็กชายอนุชา   เวียงคำ
 
1. นางคนึงนิจ   ธรรมจักร์
2. นางสาวมนัสนันท์   โชติการ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติ   กองทอง
2. เด็กหญิงพริกรรณ์   พรหมนิ่ม
3. เด็กหญิงรัติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางเพียงพิศ    พันธ์อ่อน
2. นางสมคิด   จำเริญสุข
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแท่น 1. เด็กหญิง ลลิตา   ทองแดง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   สายหอม
3. เด็กหญิงสุธิดา   กงแก้ว
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   ศรีชมภู
2. นางโสรดา   บูรพา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์   เบ็ญมาส
2. เด็กหญิงบุญยวีย์   จิตประพันธ์
3. เด็กหญิงศิรประภา   ศรีกะชา
 
1. นางรัตติยากรณ์   ใจเรือง
2. นางสาวฉันทวี   ผิวหอม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1. เด็กหญิง ธนพร   ปัสสาสุ
2. เด็กหญิง ธนพรรณ   ปัสสาสุ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ทาทอง
 
1. นายกฤษฏิพงษ์   สิงห์โคตร
2. นางรัตติยา   วรวิเศษ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  นนทะศรี
2. นางสาวเพ็ญสิริ  นนทะศรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์   สมภาวะ
2. เด็กชายประเสริฐ  คูหา
 
1. นายประวิตร   ตระกูลวิทยานันท์
2. นางสาวจันทนา   คำเพราะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กชายธีรภัทร   บุญรัตน์
2. เด็กชายพฤกษชาติ  จันทร์น้อย
 
1. นายอรรถสิทธิ์   อำนวย
2. นาย จิรภัทร   ทีฆายุพรรค
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงนันทิชา   หลอมทอง
2. เด็กชายภัทรกร  จันทร์ป้อง
 
1. นางสาวมาลัย   พวงพิลา
2. นายอรรถพล   น้อยมิ่ง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายภูธเนศ   เพ็ชมาส
2. เด็กชายสมเจตน์   เตจ๊ะเทพ
 
1. นายประวิตร   ตระกูลวิทยานันท์
2. นางมยุรี   จันทวี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงศิรดา   ดวงมณี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   คิดรัมย์
 
1. นางอรทัย   อินวันนา
2. นายอรรถพล   สุรวิทย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงณัฐทิชา   ปริทา
2. นายอนันธวงศ์   จันทร์เปรียง
 
1. นายประสิทธิ์   วงพินิจ
2. นางสาวพิมพ์วิชยา   ขยันวงค์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   สีดา
2. เด็กชายอริญชัย   แก้วสง่า
 
1. นายกิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
2. นางสาวนุชจรัตน์  ดาลัย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. นางสาวปิ่นมณี   วงเพ็ง
2. นางสาวรุ่งฤดี   ศรีภักดิ์
 
1. นายประสิทธิ์   วงพินิจ
2. นางฉัตรวรีย์   โพธิ์ธนรัฐ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายหฤหรรษ์   สหพรชัย
2. เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ
 
1. นายอัฐวัฒน์  โคสารคุณ
2. นางสาวศิริพร   โกมลวัฒน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1. เด็กหญิง อาริยา   อินทร์เหลา
2. เด็กหญิงศิริโสภา  อินตะพันธุ์
 
1. นายวิชัย   ทองแกะ
2. นายพยุงศักดิ์   มีปัญญา
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิง ณัฐลดา   จันทะคะมุด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์   ไชยสัตย์
3. เด็กชายไกรวิทย์   เครือบุตร
 
1. นายประวิตร   ตระกูลวิทยานันท์
2. นายพูลสุข   บัวหอม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชาย พชร   แสนใหม่
2. เด็กชายศรายุทธ   บรรเทา
3. เด็กชายสิทธิโชค   คำแสงดี
 
1. นายป้อง   นามบุตร
2. นายกฤติเดช   แย้มทรัพย์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกัลตินันท์   จรรยากรณ์
2. เด็กชายกำชัย   สมประเสริฐ
3. เด็กชายอมรเทพ   หาญกลาง
 
1. นายป้อง   นามบุตร
2. นางสุจิตร   นามบุตร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายศิรวิทย์   เชิดสูงเนิน
2. เด็กชายสุวิชชา   สืบสอน
3. เด็กชายเวหา  ทาตะวัตร
 
1. นายป้อง   นามบุตร
2. นางสุจิตร   นามบุตร
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แทนเครือ
2. เด็กชายศราวุฒิ  มีแววแสง
3. เด็กหญิงศศิธร   วงษ์อนันต์
 
1. นางสุจิตร   นามบุตร
2. นางพรพิมล   วงนามเถาว์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1. เด็กชายจารุกิตติ์   ทองบาง
2. เด็กชายรพีภัทร  ทองสุข
3. เด็กชายวุฒิชัย  วงษ์สีดา
 
1. นายสุริยา  นนทา
2. นายนิวัฒน์  โคตา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชาย มงคล   ไชยแสนทา
2. เด็กชายธนภัทร์   ไชยวงษ์
3. เด็กชายวีระพันธ์  อินทะพันธ์
 
1. นายใหม่   สาสังข์
2. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิง อนัญพร   แหลมกี่ก่ำ
2. เด็กชายปฏิภาณ   ก่อสุข
3. เด็กหญิงปณิตา   ยศศิริ
 
1. นางวาสนา   ปรากฎมาก
2. นายบัญชา   ปรากฎมาก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานบัว 1. เด็กชายตะวัน  สืบสา
2. นายทัตดนัย   เริกชัย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์   สิงห์ทอง
 
1. นายเมืองแมน   ประทุม
2. นายบุญมี   ข้างน้อย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงดารินทรา   นาคอุ่น
2. เด็กหญิงภิมลรัตน์   บุญเหลือ
3. เด็กหญิงรัตนา   นาคใหญ่
4. เด็กหญิงวรรณวนิจ   มูลา
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   หัตถะมา
6. เด็กชายสุพจน์   น้ำยอง
 
1. นางสาว นารี   สีสดดี
2. นางสาวธิดารัตน์   ชนะพันธ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงจิราพร   ภูมิพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราราช   เสาสอน
3. เด็กหญิงชลาลัย   วันนุบล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   โสดแก้ว
5. เด็กหญิงศิลาลักษณ์   เสาสอน
6. เด็กหญิงอรระพิน   ไชยโชติ
 
1. นางสาวพิมพ์วิชยา   ขยันวงค์
2. นางสาวหัทยา   โคตะมา
3. นางฉัตรวรีย์   โพธิ์ธนรัฐ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำม่วง 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ปิ่นคล้าย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   นะวะคำ
3. เด็กหญิงมัลลิกา   ธารา
 
1. นางวันทา   ศรีตระกูลรักษ์
2. นางอักษรพิมพ์   จันทะวงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. นายธนพล   นิมาลา
2. เด็กหญิงราตรี   โพธิ์กระสังข์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   จิตรโสม
 
1. นายนัยณัฏฐ์   ศรีชัย
2. นายมงคล  ผาระสิทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภูมี
2. เด็กหญิงวัชโรดม  ตุ้มคง
3. เด็กหญิงศศินิภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ปัตตนา
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  โสภี
 
1. นาย สุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  งอนสวัน
2. เด็กหญิงนาริกานต์  ศักดา
3. เด็กหญิงอภิรดา  ทวี
 
1. นางประเนียน  จุลวรรณโณ
2. นางสาวสุภัทราภรณ์   ปัญญาเพียร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชาย วีระยุทธ   เจริญทัศน์
2. นางสาวกัลยา   บุญมาชู
3. นางสาวพิทยา   โสภากุล
 
1. นางมยุรี   จันทวี
2. นางสาวคนึงนิจ   วงษ์พุทธะ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงนัทธกานต์   ศรีมงคล
2. เด็กหญิงอรัญญา   สุริเตอร์
3. เด็กหญิงอัลจิมา   ปลื้มหอม
 
1. นางกุหลาบ   พวงมะลิ
2. นายสัมฤทธิ์   พวงมะลิ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิง ปิยะภัส   คันทา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ม้าเฒ่า
3. เด็กหญิงอรอนงค์   โพธิ์ชัย
 
1. นางวงศ์ทิพา   จิรังดา
2. นางสุรีย์รัตน์   ส่วงเมา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1. เด็กหญิงพริมา   ปันทอง
2. เด็กหญิงพิยดา   นพเก้า
3. เด็กหญิงสาริศา   เสน่หา
 
1. นางยุพินทอง   จันทร์ถา
2. นางเพ็ญศรี   ไชยชนะสงคราม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธนพร  คำเหลือ
2. เด็กหญิงยุภาวดี   เบ็ญมาศ
3. เด็กหญิงเพียงใจ  คมใสย์
 
1. นางปัทมาพร   ชัยรัมย์
2. นางณิชรัตน์  แสงทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงปาลิตา   บุตรสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   จันยุพา
3. เด็กหญิงสุธาสินี   เพ็งแจ่ม
 
1. นางทัศนาพร   แก้วกัณหา
2. นางสาวกรวิมล   บุญศรัทธา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ครองพันธ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา   อ่อนหอม
3. เด็กหญิงอารยา   ศิลาคำ
 
1. นางวราภรณ์   ดวงมาลา
2. นางสาวสุพรรณิการ์   ศิริคำ
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา   หาชัย
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ถวิลไพร
3. เด็กหญิงศรัญญา   อาจหาญ
 
1. นางทองใบ   บุญเนตร
2. นางสารีย์   เบญจมาศ
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำม่วง 1. เด็กชายนัฑณาวี   วงสุริ
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   เกษี
3. เด็กหญิงวรัญญา   ขรรค์แก้ว
 
1. นางอิสรีย์   ชาวนา
2. นางอักษรพิมพ์   จันทะวงศ์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูง 1. เด็กหญิงธันวา   ไชยชนะ
 
1. นางเชาวณี   อินวันนา
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจองกอ 1. เด็กชายชานินทร์   สีหินกอง
 
1. นายณัฐวุฒิ   ลายทอง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายธนภัทร   เที่ยงวงศ์
 
1. นางเด่นดวง   ธรรมทวี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริญรัตน์   มวลพรหม
 
1. นางภัทรียา   มีโค
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงไอรดา   แสนสุข
 
1. นางสาว ชุติมา   ดิษฐประสพ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายก้องฟ้า   สีกะพา
 
1. นางรัชดาวัลย์   อุปลาบัติรัชต์ธร
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิง 1. เด็กหญิงสุนิสา   พิญญาณ
 
1. นางสาววิลาวัณย์   ดับโศก
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจองกอ 1. เด็กหญิงปนัดดา   จันทชัย
 
1. นางนิภาวรรณ   มีวงศ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายคมิก   จำนงค์
 
1. นายธนาสันต์   จำนงค์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กชาย อัษฎายุทธ   เป็นสุข
 
1. นางสาว จุฑามณี   พวงมะลิ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพรภวิชย์   โพธิสาร
 
1. นางสาวสุมณฑา   ปาคำดี
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชาย ธีรศักดิ์   คำหอม
2. เด็กชาย ภานุ   เรียนพิมพ์
3. เด็กหญิงชนิดา   ปรึกษาดี
 
1. นางภุมริน  ตั้งเสริมสิทธิ์
2. นางอารีย์   นิธิยานันท์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1. เด็กหญิง น้ำผึ้ง   ประจญ
2. เด็กชายบุญตา   ชัชวาลย์
3. เด็กชายไตรภพ   รัชตะวรรณ
 
1. นางสาวไพรจิตร   จำปาคำ
2. นางธัญกมล   ศรียา
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายธนากร   ยงเพชร
2. เด็กหญิงเกศรา   มานะจตุรัส
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คำทะ
2. นางวาทินี   ไกรรักษ์
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   จันทร
2. เด็กชายสราวุฒิ   ทองเชื้อ
 
1. นางธัญญาภรณ์   ไชยโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา  หงษาล้วน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายปิยวัช   พลวาปี
 
1. นางอุบล   บุญเริ่ม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงก้อย   ไชยจักร
 
1. นางสาวธัญภัสมณฑน์   วงศ์ปลั่ง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1. เด็กชายศราวุธ   นิลแสง
 
1. นายณัฐพงษ์   เพริดพราว
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายพะยอม   ศิรินัย
 
1. นางภินันตรา   กุลมี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กชายอนุชา   มะโนชาติ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   มีผลกิจ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพินิจ  ทองสลับ
 
1. นางสาว กาญจนา   บุญโสม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุน 1. เด็กชายนนทกร   แก้วกนก
 
1. นายมหาราช  สายเนตร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงราณี  ทองแดง
 
1. นางวิภาวัลย์   มะปรางก่ำ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายภูรินทร์   มนตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วอทอง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กชายคุณากร   เพ็ชรหงษ์
 
1. นางสาวละออ   งามฉวี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกิตติยา   เบ้าเงิน
 
1. นางสาวเพียงเดือน   สิมศรี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชาย ณัฐวุฒิ   แก้วอาสา
 
1. นาง สุภาพร   ขันตี
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1. เด็กชายนพกร   ถนอม
 
1. นายฤทธิบูรณ์   ผิวทน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   พาพันธ์
 
1. นางสาวดารณี   สีสารี
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงศิลามณี   นวนแสง
 
1. นางสาวนิภารัตน์   เลิศศรี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายกฤษกร   อินวันนา
2. เด็กชายชนะชัย   ภูจอมรัตน์
3. เด็กชายพลากร   ทองแสง
4. เด็กชายพิชัย   เลิศศรี
5. เด็กชายภานุพงษ์   ปรีเปรม
6. เด็กชายวิวัฒน์   ใบสีทอง
 
1. นายรังสันต์   แสงดี
2. นางพรพิมล   วงพินิจ
3. นางมนธยา  หิรัญรักษ์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงพลอย  นานอก
2. เด็กชายพัชรพล   พงษ์พันธ์
3. เด็กชายมงคล   กลำเงิน
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขศาลา
2. นางนภัสชล  พูลศรี
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กหญิงดาว  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงเกวลิน   สารพะยาว
 
1. นางอุดมลักษณ์   บุญลีเลิศวงค์
2. นางสาวละออ   งามฉวี
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงกรนิภา  แก้วไพรวัลย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรสัมฤทธิ์
 
1. นางสุกานดา  ใจแข็ง
2. นางสาวดารุณี  ดวงดี
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์   จิตรโสม
2. เด็กชายอภิศักดิ์   ศรีนคร
3. เด็กชายไกรทอง   เนตรศิริ
 
1. นายอมรพันธ์   ชูผล
2. นางแสงเทียน   สุขไสว
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   กลางอรัญ
2. เด็กชายจักริน   ทนุดำ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   พึ่งพิง
 
1. นางสาวสมศรี   ชะนะนิน
2. นางจรรยา   อินตา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงนาธร   วงษ์พินิจ
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย   พงษ์วัน
3. เด็กหญิงโสภิดา   โสดา
 
1. นายอนุวัตร   เกษอินทร์
2. นางสาวกรพันธ์  ระงับภัย
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุดใส
2. เด็กชายภูเบศ  กินนาสน
3. เด็กชายศุภศิน   บรรพชาติ
 
1. นางสาววิริยา   โยธา
2. นางจิราพร   สีดา
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กหญิงปาริชาติ   สีดากุล
2. เด็กหญิงวริศา   บึงราษฎร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุตรสมาน
 
1. นาง กานต์ติมา   เวชกามา
2. นางสาวปัทมาพร   พรมนิ่ม
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีโสภา
2. เด็กชายมงคล   บุญทอง
 
1. นางสุมาลี   แก้วโมกข์
2. นายเจษฎาภรณ์   สุพงษ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุดา
2. เด็กชายจักรินทร์   ศิริเทศ
 
1. นางสุมาลี   แก้วโมกข์
2. นายเจษฎากรณ์   สุพงษ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กชายพัชฏะ   นิลเพชร
2. เด็กชายภูชิต   รอดอยู่
 
1. นายปราโมช   ไพรบึง
2. นางลักขณา  ยศอาลัย
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายทนงศักดิ์   คำไทย
2. เด็กหญิงโสมสุดา   โกศล
 
1. นายดิเรก   บุญเริ่ม
2. นางสาวสุภาวดี   คลังทรัพย์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กชาย ณัฐวัชต์   จันทกรณ์
2. เด็กชายอัครวิชญ์   วรพันธุ์
 
1. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
2. นางเรไร   รังใส
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เส้นคราม
2. เด็กชายพีรพล   ทาเสาร์
 
1. นางจิรญา   นวนแย้ม
2. นายกิตติศักดิ์  มั่นทองพิทักษ์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิง กิราพร   ลุยตัน
2. เด็กหญิงจิราพร   ยี่สุ่น
3. เด็กหญิงชฎาภา  ศรีไพร
 
1. นางสาวเกษแก้ว  น้อยมิ่ง
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงญาณิศา  โทพันธ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ลุยตัน
3. เด็กชายสุริยา   แก้วไพรวัน
 
1. นาย สุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางสาวพัทธนันท์  จันทร์แก้ว
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกฤษฎา   พิริเกรง
 
1. นายไชยา   ดวงแก้ว
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายภานุวัฒน์   คำมะกุล
 
1. นายไชยา   ดวงแก้ว
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1. เด็กชายนิรุจ   สีขาว
 
1. นางสุระภี   สัตยากุล
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายพีระพงษ์   คำเหลืองดี
 
1. นายสุวิทย์   พากเพียร
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1. เด็กชายชินวัตร   มีกุล
 
1. นายอุทัย   สร้อยสนธ์
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายสรวิชญ์   ไชยภักดี
 
1. นายวัฒนา   แม่นทอง
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายภูรินทร์   เกษอินทร์
 
1. นางจามรี   พรหมทา
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายอรรถนนท์   มะปรางค์
 
1. นายสุวิทย์   พากเพียร
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   คูณชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   ไชยพรม
3. เด็กหญิงจิราพรรณ   วันยุมา
4. เด็กชายฉัตรดนัย   โภคา
5. เด็กหญิงชนิตรา   ยศศิริ
6. เด็กชายชินวัตร   มีกุล
7. เด็กหญิงญาณัจฉรา   บุญบำเรอ
8. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงณิชาภัทร   สุดา
10. เด็กชายถิรวุฒิ  ยะลา
11. เด็กชายธนวัฒน์   ลาแพงศรี
12. เด็กหญิงธนัญญา   อุทัย
13. เด็กชายนรุตม์ชัย   เพิ่มผล
14. เด็กหญิงนันถภรณ์   ศรีบุรินทร์
15. เด็กชายนิรุจ   สึขาว
16. เด็กหญิงปวีกรณ์   มีผล
17. เด็กหญิงพัชรี   ยวนยี
18. เด็กชายรัฐภูมิ   จันดากรณ์
19. เด็กหญิงวิชชุลดา   บัวงาม
20. เด็กชายวิทยา   คะนะมะ
21. เด็กหญิงศิรินทิพย์   อุดทุม
22. เด็กหญิงศิรินภา   นาโพธิ์ตอง
23. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจสุข
24. เด็กหญิงสุกัญญา   อุดมกัน
25. เด็กชายสุธิพล   มีผล
26. เด็กชายอภิรักษ์   เสนาจ
27. เด็กหญิงอรทัย   บุญจันทร์
28. เด็กหญิงอริศรา   แพงคำ
29. เด็กชายอลงกรณ์   พรบุญ
30. เด็กหญิงอาทิติยา   ตำสารี
 
1. นายอุทัย   สร้อยสนธ์
2. นายธานี   บุญหวาน
3. นายศิริ   ศรีละพันธ์
4. นางจิรฉัตร   อำไพ
5. นางจันจิรา   สมหวัง
6. นางปพรรณพร   บุญหวาน
7. นางสายฝน   สร้อยสนธ์
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เรื่อเรือง
2. เด็กหญิงกันติยา   ละครศรี
3. เด็กหญิงกาญจนา   ราดมะโน
4. เด็กหญิงกาญจนา   อุสุ
5. เด็กชายกิตติ   กิ่งก้าน
6. เด็กหญิงขวัญชนก   มะตูม
7. เด็กหญิงชลิตา   ทองด้วง
8. เด็กชายชัยนันท์   กันศัตรู
9. เด็กชายธนากร   ละครศรี
10. เด็กชายธีรพงศ์   พันธ์คำ
11. เด็กหญิงนภา  อุสาหะ
12. เด็กหญิงปนัดดา   ฤชา
13. เด็กหญิงปิยวรรณ   นาคี
14. เด็กหญิงพลอยผกา   แนบเนียน
15. เด็กชายพันธนา   ปลาวาฬ
16. เด็กชายพีระพงศ์   คุณสิม
17. เด็กหญิงลินดา   ลีลาศ
18. เด็กหญิงวนิดา  เสนาพรม
19. เด็กหญิงสาริกา  ศรีอ่อน
20. เด็กชายสิทธิพงศ์   อุสาหะ
21. เด็กหญิงสุพัตรา   ลาวเมือง
22. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองด้วง
23. เด็กหญิงสุวรรณา   ลาวเมือง
24. เด็กหญิงอนุสรา  แนบเนียม
25. เด็กหญิงอภิรดา  กันศัตรู
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อุสาหะ
27. เด็กชายเจริญ  แนบเนียม
28. เด็กชายแมน   เรื่อเรือง
29. เด็กหญิงไพรวรรณ   แก้วใส
 
1. นายสุริยา   โมคเบ็ญ
2. นายสมนึก   พันมะลี
3. นางอุ่นใจ   จิดาการเจริญ
4. นางสาวอมรรัตน์   สุวพัฒน์
5. นายพัฒนะ   นาอุ่นเรือน
6. นายวัชระ  จันทร์แสง
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา   อัมภรัตน์