สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 32 2 0 1 34
2 บ้านท่าสว่าง 25 8 0 2 33
3 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 25 5 2 3 32
4 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 24 6 3 3 33
5 บ้านสำโรงเกียรติ 24 6 3 3 33
6 มารีย์อุปถัมถ์ 23 3 2 6 28
7 บ้านตูม 23 3 1 0 27
8 บ้านตาเอก 21 2 2 0 25
9 บ้านตระกาศขอนแก่น 20 3 1 1 24
10 บ้านกระแชงใหญ่ 17 2 0 2 19
11 บ้านขนุน 16 4 1 1 21
12 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 16 4 0 1 20
13 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 15 4 1 2 20
14 บ้านหนองจิก 13 2 0 1 15
15 บ้านโพธิ์กระสังข์ 13 0 2 0 15
16 สว่างคูณวิทยา 12 5 3 2 20
17 บ้านสามเส้า 11 4 1 1 16
18 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 10 3 0 0 13
19 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 10 1 1 3 12
20 อนุบาลศรีรัตนะ 10 1 0 0 11
21 บ้านร่องตาซุน 10 0 0 1 10
22 บ้านโคกระเวียง 10 0 0 0 10
23 บ้านหนองหว้า 9 3 0 0 12
24 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 9 2 0 1 11
25 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 9 1 2 2 12
26 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 9 0 0 0 9
27 บ้านสวนกล้วย 8 5 1 3 14
28 บ้านจันทน์หอมตาเสก 8 1 0 2 9
29 บ้านศรีอุดมซำตารมย์ 8 0 1 0 9
30 บ้านโคกเจริญ 8 0 0 1 8
31 บ้านโพธิ์กระมัล 8 0 0 0 8
32 บ้านหนองหิน 8 0 0 0 8
33 บ้านผือ 8 0 0 0 8
34 บ้านหนองบัวใหญ่ 7 3 2 0 12
35 บ้านสามแยกหินกอง 7 2 0 0 9
36 บ้านตระกวน 7 2 0 0 9
37 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 7 1 0 1 8
38 บ้านโนนสำราญ 7 0 0 2 7
39 บ้านบึงมะลู 7 0 0 1 7
40 บ้านดาน 7 0 0 0 7
41 บ้านคำสะอาด 7 0 0 0 7
42 บ้านกระทิง 6 3 0 1 9
43 บ้านภูมิซรอล 6 3 0 1 9
44 บ้านโนนสูง 6 2 0 0 8
45 บ้านชำแจงแมง 6 1 1 1 8
46 บ้านกระเบา 6 1 0 1 7
47 บ้านกันทรอม 6 1 0 0 7
48 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 6 0 3 4 9
49 บ้านสดำ 6 0 1 1 7
50 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 6 0 0 0 6
51 บ้านจำนรรจ์ 6 0 0 0 6
52 บ้านจำนันสายเจริญ 6 0 0 0 6
53 บ้านภูดินพัฒนา 5 2 0 3 7
54 บ้านโดนอาว 5 2 0 0 7
55 อนุบาลเบญจลักษ์ 5 1 4 1 10
56 บ้านท่าพระตระกาศ 5 1 1 2 7
57 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 5 1 1 0 7
58 บ้านไผ่หนองแคน 5 1 0 0 6
59 บ้านหนองบักโทน 5 1 0 0 6
60 บ้านพอกบำรุงวิทยา 5 1 0 0 6
61 บ้านจานเลียว 5 0 1 0 6
62 บ้านขุนหาญ 5 0 0 0 5
63 บ้านตาเส็ด 5 0 0 0 5
64 บ้านหนองบัวเรณ 5 0 0 0 5
65 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 5 0 0 0 5
66 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 4 2 0 0 6
67 บ้านบักดอง 4 2 0 0 6
68 จานทองกวาววิทยา 4 1 1 1 6
69 บ้านกระหวัน 4 1 0 1 5
70 บ้านโคก(อสพป.32) 4 1 0 0 5
71 บ้านหนองบัวทอง 4 0 2 0 6
72 บ้านชำม่วง 4 0 1 1 5
73 อนุบาลเบญจมิตร 4 0 0 2 4
74 บ้านดู่ 4 0 0 1 4
75 บ้านศรีแก้ว 4 0 0 1 4
76 บ้านสว่าง 4 0 0 0 4
77 บ้านเดียงตะวันตก 4 0 0 0 4
78 เกษตรประชาตาทวด 3 2 2 0 7
79 บ้านเสาธงชัย 3 2 0 0 5
80 บ้านตาปรก 3 2 0 0 5
81 บ้านหนองหัวช้าง 3 0 1 2 4
82 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 0 1 0 4
83 บ้านจะเนียว 3 0 0 1 3
84 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 0 1 3
85 บ้านภูทอง 3 0 0 1 3
86 บ้านดอนข่า 3 0 0 0 3
87 บ้านสะพุง 3 0 0 0 3
88 บ้านจานบัว 3 0 0 0 3
89 บ้านตาหมื่น 3 0 0 0 3
90 บ้านกระบี่ 3 0 0 0 3
91 บ้านกันจาน 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 0 3
93 บ้านด่าน 2 5 0 1 7
94 บ้านโนนเรือคำบอน 2 4 3 1 9
95 อรจันทร์วิทยา 2 3 0 2 5
96 บ้านตาลอยหนองคัน 2 2 1 3 5
97 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 2 0 2 4
98 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 2 2 0 1 4
99 บ้านหนองสังข์ 2 2 0 0 4
100 บ้านหนองบัว 2 2 0 0 4
101 บ้านไร่เจริญ 2 2 0 0 4
102 บ้านกันตรวจห้วย 2 1 2 0 5
103 บ้านสร้างเม็ก 2 1 1 0 4
104 บ้านหนองคู 2 1 0 1 3
105 บ้านหนองเม็กพิทยา 2 1 0 0 3
106 บ้านขะยูง 2 1 0 0 3
107 บ้านซำขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
108 บ้านกันจด 2 1 0 0 3
109 บ้านซำตาโตง 2 1 0 0 3
110 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 0 0 3
111 บ้านนาไพรงาม 2 1 0 0 3
112 บ้านระหาร 2 1 0 0 3
113 บ้านคำกลาง 2 0 1 0 3
114 บ้านรุงสมบูรณ์ 2 0 0 4 2
115 บ้านนารังกา 2 0 0 1 2
116 บ้านตาแท่น 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองยาว 2 0 0 0 2
118 บ้านกุดนาแก้ว 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนแก 2 0 0 0 2
120 มหาราช 2 2 0 0 0 2
121 บ้านเดื่อ 2 0 0 0 2
122 ชนะใช้กิจการ 2 0 0 0 2
123 บ้านกระมัลพัฒนา 2 0 0 0 2
124 บ้านปุนวิทยา 2 0 0 0 2
125 บ้านพยอม 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 0 0 0 2
127 บ้านโคกวิทยา 2 0 0 0 2
128 บ้านโศกขามป้อม 2 0 0 0 2
129 โนนสูง 1 2 1 0 4
130 บ้านนาขนวน 1 2 0 1 3
131 บ้านโนนคำแก้ว 1 1 1 0 3
132 บ้านโตนด 1 1 0 2 2
133 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 1 0 1 2
134 บ้านทุ่งเลน 1 1 0 1 2
135 บ้านตระกาจ 1 1 0 0 2
136 บ้านขนาด 1 1 0 0 2
137 บ้านละลายมีชัย 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองฮาง 1 1 0 0 2
139 บ้านเพ็ก 1 1 0 0 2
140 บ้านเสื่องข้าว 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองกระทิง 1 0 2 1 3
142 บ้านศิวาลัย 1 0 0 1 1
143 บ้านโนนงาม 1 0 0 1 1
144 บ้านกระเจา 1 0 0 1 1
145 ไทยรัฐวิทยา 27 1 0 0 1 1
146 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนสำโรง 1 0 0 0 1
150 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0 0 0 1
151 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 0 0 0 1
152 บ้านตานวน 1 0 0 0 1
153 บ้านบกห้วยโนน 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองเก่า 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
156 บ้านตายู 1 0 0 0 1
157 บ้านท่าคล้อ 1 0 0 0 1
158 บ้านสลับ 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนเปือย 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนแฝก 1 0 0 0 1
161 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0 0 0 1
162 บ้านซะวาซอ 1 0 0 0 1
163 บ้านปะทาย 1 0 0 0 1
164 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 0 1
165 บ้านศิลาทอง 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองปิงโปง 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนจักจั่น 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
170 บ้านสังเม็ก 0 2 0 0 2
171 บ้านหินวิทยา 0 1 1 1 2
172 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 1
173 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 1 0 0 1
174 บ้านชำเขียน 0 1 0 0 1
175 บ้านดอนเขียว 0 1 0 0 1
176 บ้านทุ่งขนวน 0 1 0 0 1
177 บ้านปุน 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองคับคา 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองทา 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 1 0 0 1
182 บ้านโนนจิก 0 1 0 0 1
183 วัดโพธิ์น้อย 0 0 1 2 1
184 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 0 1
185 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 1 0 1
186 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 1 0 1
187 บ้านกราม 0 0 0 1 0
188 บ้านขนา 0 0 0 1 0
รวม 865 185 66 105 1,221