หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 4 ประธานอำนวยการ  
2 นายธนันต์พงษ์ พร้อมพรม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองประธานอำนวยการ  
3 นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการอำนวยการ  
4 นายสุวิชา วิชาชัย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการอำนวยการ  
5 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
6 นายสมยศ แก้วสว่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
7 นายศิริเกษ หมายสุข ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
8 นางปรียนันท์ พงศ์ปภาวรินทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
9 นายสนิท เชื้อสอน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ  
10 นางสาวอัญญารัตน์ มุ่งกลาง รก.ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
11 นายพิจิตร ทานะ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
12 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
13 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
14 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
15 นายพิจิตร ทานะ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานคณะกรรมการดำเนินการ  
16 นายสุวิชา วิชาชัย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ  
17 นายบุญมี จันทวี ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
18 นายประดิษฐ์ ผาธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
19 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
20 นายถวิล แพงยา ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
21 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ประธานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
22 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
23 นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
24 นายทวี พรหมดวงศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
25 นายทวีคูณ จวงการ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
26 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ประธานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
27 พระครูศรีโพธาลังกา ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
28 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
29 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
30 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
31 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
32 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
33 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
34 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
35 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
36 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
37 นายวสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
38 นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
39 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
40 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
41 นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
42 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
43 นายชาติชาย สายป้อง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
44 นายภัควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
45 นายสายันต์ ดวงบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
46 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
47 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
48 นางสาวกัญชพร เครือคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
49 นางพัชรี สามารถ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
50 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
51 นางสาวธนิทอร อธิลา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
52 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ  
53 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ  
54 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ  
55 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
56 นางพัชลี สามารถ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
57 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
58 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
59 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
60 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงินฯ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
61 นายบันลือศักดิ์ ปลื้อใจ ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
62 นางอันฉลา ศรีสุข ธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
63 นายอรรถโกวิท เตชะนัง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
64 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
65 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
66 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
67 นายพลกฤต บุตรอุดม นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
68 นางมาลี มิ่งขวัญ ลุกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
69 ว่าที่ ร.ต.อมร ศรีอนันต์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
70 นายอรรถโกวิท เตชะนัง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
71 นางสาวธนิทอร อธิลา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
72 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผล  
73 นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
74 นายสุวคนธ์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
75 นางศุภนันท์ เส้นคราม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
76 นายแสวง วงษ์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
77 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
78 นางสาวศุภวรรณ วงษ์ใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
79 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
80 นายทองหล่อ สิงห์คง ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
81 นายทวีศักดิ์ รักโสภา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
82 นางสุกัญญา ภูมิโยธา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
83 นางจิตรา กุมพันธ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
84 นายเอกราช บุราชรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
85 นายธนโชติ สวัสดิ์ทา ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
86 นายติณณ์ พรคะนึง ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
87 นายสมสิน บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
88 นายแสวง วงษ์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
89 ช่าวครูภัณฑ์ชั้น 3 และนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
90 ว่าที่ ร.ร.อมร ศรีอนันต์ พนักงานราชการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
91 นายองอาจ โคสารคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
92 นายอรรถโกวิท เตชะนัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ศก.4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]