หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 8 16 11
2 003 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 4 3
3 011 โรงเรียนบ้านกระทิง 12 35 19
4 012 โรงเรียนบ้านกระบี่ 3 3 3
5 015 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 6 4
6 017 โรงเรียนบ้านกระหวัน 6 10 8
7 016 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 6 13 10
8 009 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 3 3
9 014 โรงเรียนบ้านกระเบา 9 24 15
10 013 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 10 3
11 010 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 24 56 39
12 018 โรงเรียนบ้านกราม 1 1 1
13 019 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 8 5
14 020 โรงเรียนบ้านกันจด 3 5 4
15 021 โรงเรียนบ้านกันจาน 3 7 6
16 023 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 49 34
17 024 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 6 15 11
18 026 โรงเรียนบ้านกันทรอม 7 14 11
19 025 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 0 0 0
20 027 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 2 3 2
21 028 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 3 2
22 029 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 5 4
23 221 โรงเรียนบ้านขนา 1 6 3
24 031 โรงเรียนบ้านขนาด 2 5 4
25 032 โรงเรียนบ้านขนุน 24 49 33
26 033 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 13 6
27 034 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 8 34 19
28 037 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 8 5
29 038 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 7 15 12
30 043 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 10 9
31 044 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 2 2
32 045 โรงเรียนบ้านจะเนียว 5 15 8
33 046 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 14 24 19
34 047 โรงเรียนบ้านจานบัว 3 9 6
35 048 โรงเรียนบ้านจานเลียว 7 16 11
36 049 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 8 21 13
37 050 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 7 12 11
38 054 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 31 14
39 051 โรงเรียนบ้านชำเขียน 4 10 7
40 052 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 9 16 13
41 053 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 1 2 2
42 055 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1 1
43 060 โรงเรียนบ้านซำ 0 0 0
44 056 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 3 9 5
45 057 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 7 17 11
46 059 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 34 11
47 058 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0
48 061 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 23 10
49 062 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 2 4 3
50 064 โรงเรียนบ้านดาน 9 44 19
51 065 โรงเรียนบ้านดู่ 6 32 14
52 063 โรงเรียนบ้านด่าน 8 24 12
53 071 โรงเรียนบ้านตระกวน 11 37 21
54 072 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 6 3
55 073 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 29 56 42
56 076 โรงเรียนบ้านตานวน 1 2 2
57 078 โรงเรียนบ้านตาปรก 7 12 11
58 079 โรงเรียนบ้านตายู 1 3 2
59 080 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 8 14 9
60 082 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 6 12 11
61 074 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0 0
62 081 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 5 5
63 083 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 90 49
64 075 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 9 5
65 077 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 0 0
66 084 โรงเรียนบ้านตูม 33 195 76
67 223 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 0 0
68 090 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1 1
69 092 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1 1
70 094 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 9 5
71 093 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 4 13 8
72 091 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 4 2
73 095 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 15 82 29
74 086 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 9 3
75 087 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 10 23 16
76 089 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 42 82 65
77 088 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 7 3
78 096 โรงเรียนบ้านนาขนวน 4 12 7
79 098 โรงเรียนบ้านนารังกา 3 5 4
80 097 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 3 9 5
81 099 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 10 36 19
82 100 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0
83 121 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 3 2
84 122 โรงเรียนบ้านบักดอง 8 31 14
85 123 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 9 19 15
86 124 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 0 0
87 126 โรงเรียนบ้านปุน 3 7 4
88 125 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 2 2
89 127 โรงเรียนบ้านผือ 10 56 18
90 129 โรงเรียนบ้านพยอม 9 19 13
91 130 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0 0 0
92 131 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 29 14
93 132 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 7 17 10
94 133 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 38 95 60
95 138 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 11 31 18
96 139 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 14 7
97 140 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 10 36 18
98 137 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 16 48 24
99 141 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 1 1 1
100 142 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 0
101 145 โรงเรียนบ้านระหาร 5 7 7
102 144 โรงเรียนบ้านระโยง 2 4 3
103 146 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 10 9
104 147 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0
105 148 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 3 3
106 143 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 12 26 20
107 150 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 4 4
108 210 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 11 26 17
109 151 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 9 25 11
110 152 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1 3 2
111 153 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 2 6 3
112 155 โรงเรียนบ้านสดำ 8 26 14
113 156 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 4 10 5
114 157 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1 1
115 158 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 17 38 27
116 159 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 7 7
117 160 โรงเรียนบ้านสะพุง 4 9 5
118 161 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 2 8 3
119 164 โรงเรียนบ้านสามเส้า 18 54 30
120 163 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 11 24 18
121 165 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 41 103 68
122 169 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6 11 7
123 171 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0
124 172 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 3 2
125 173 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 17 9
126 174 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 28 57 40
127 175 โรงเรียนบ้านหนองจิก 17 45 28
128 177 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 1 1
129 178 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 7 6
130 179 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 3 4
131 180 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 2 1
132 181 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 6 3
133 182 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 8 31 17
134 186 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 13 9
135 183 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7 16 11
136 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 6 24 11
137 185 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 12 27 22
138 187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 10 5
139 188 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 3 2
140 190 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 22 7
141 192 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0 0 0
142 191 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 2 3
143 193 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 12 13 13
144 194 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 1 1
145 195 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 33 25
146 196 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 29 16
147 197 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 17 13
148 200 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 3 5 4
149 170 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 3 2
150 176 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 12 20 15
151 189 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 3 6 5
152 199 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 4 4
153 198 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0
154 201 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 3 19 7
155 203 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 2 4 3
156 204 โรงเรียนบ้านอาราง 1 1 1
157 035 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 15 22 20
158 036 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 0
159 066 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 3 6 3
160 067 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 6 11 9
161 068 โรงเรียนบ้านเดื่อ 5 9 7
162 134 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 5 5
163 167 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 5 14 8
164 168 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 8 4
165 030 โรงเรียนบ้านแก 0 0 0
166 069 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 4 3
167 039 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 7 13 10
168 041 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 13 27 22
169 042 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 3 7 3
170 040 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 11 29 19
171 070 โรงเรียนบ้านโดนอาว 10 28 18
172 085 โรงเรียนบ้านโตนด 4 16 9
173 102 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 6 4
174 103 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
175 104 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 6 3
176 105 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 3 2
177 106 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 1 1
178 107 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 1 1
179 112 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 4 3
180 113 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
181 114 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 27 18
182 115 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 1 1 1
183 116 โรงเรียนบ้านโนนสูง 9 30 16
184 120 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0 0 0
185 108 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 2 5 4
186 110 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 10 7
187 111 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 13 20 14
188 101 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 16 5
189 109 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1 1
190 117 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 8 36 12
191 118 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 0
192 119 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 6 11 9
193 135 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 10 30 16
194 136 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 16 43 24
195 154 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 3 9 6
196 128 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 6 6 6
197 149 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 9 7
198 202 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 3 2
199 205 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0
200 206 โรงเรียนมหาราช 2 2 8 3
201 214 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 13 22 19
202 213 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 0 0 0
203 215 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 36 77 55
204 216 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 39 189 77
205 219 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 14 40 27
206 218 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 15 29 21
207 001 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 7 19 13
208 004 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 7 16 12
209 007 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 12 47 22
210 008 โรงเรียนโนนสูง 5 11 8
211 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 4 3
212 224 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 34 65 45
213 230 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0 0
214 229 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 3 4 4
215 226 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 22 80 35
216 228 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0
217 227 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 7 10 9
218 225 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 7 13 11
219 166 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0
220 005 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 0 0 0
รวม 1447 3878 2325
6203

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]